Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

چرخدنده مارپيچي متقاطع

چرخدنده


چرخ دنده ي مارپيچي متقاطع


چرخدنده ي مارپيچي متقاطع براي انتقال حرکت ميان دو محور متنافر استفاده مي شود . نمونه اي از اين در شکل نشان داده شده است .

چرخ دنده به تنهايي مانند چرخ دنده ي مارپيچ است . چرخ دنده ي مارپيچ براي محورهاي موازي کاربرد داشت و سمت مارپيچ در دو چرخ دنده

ي درگير شده مخالف بود ؛ زاويه ي مارپيچ در دو چرخ دنده مساوي و اندازه ي گام متناسب با نسبت دندانه ها بود . در چرخ دنده ي مارپيچي

متقاطع جهت مارپيچ در دو چرخ دنده ي درگير مي تواند موافق يا مخالف باشد و زاويه ي مارپيچ نيز مي تواند با هم فرق کند و اندازه ي گام

با نسبت دندانه ها تناسبي ندارد . تنها مدول نرمال و اندازه ي نرمال گام براي چرخ دنده هاي محرک و متحرک با هم يکسان است. در هنگام

درگيري در چرخدنده ي مارپيچي متقاطع فقط يک نقطه ي تماس به طور نظري وجود دارد اما در چرخ دنده هاي کمي فرسوده بجاي نقطه يک

خط تماس وجود دارد که اين باعث مي شود ميزان انتقال قدرت از حالت تماس نقطه اي بسيار بيشتر باشد . اين چرخ دنده ها دو نيرو محوري و

شعاعي را به ياتاقان وارد مي کنند
صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu