Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

ادامه

هدايت معنوي


خدا: ببينم بنده من،به من ايمان داري يا نه؟ ايمان داري...........؟
دارم خداي بزرگم.
خدا: ببينم ايمان داري که من مي توانم هر آن چه در آسمان و زمين است را تغيير دهم؟ايمان داري.............؟
-دارم خدايا
خدا: ببينم ايمان داري که برآوردن خواسته هاي تو ،هرچقدر هم که در نظرت بزرگ باشند،براي من به آساني تمام ممکن است؟ايمان داري......؟
دارم اي پروردگار عظيم آسمان ها و زمين.
خدا:ببينم ايمان داري که من مي توانم تمام دنيا و انسان هايش را آن گونه که تو مي خواهي،تغيير دهم؟ايمان داري...........؟
-دارم خدا
خدا: مي داني که تمام انسان ها و تمام وقايع و تمام نشانه ها در دنياي تو،فقط به خاطر تو خلق شده اند؟مي داني......؟
مي دانم خدا
خدا: مي داني هر انساني که در مسير زندگي ات قرار مي گيرد و هر کلامي که مي شنوي، و هر صحنه اي که مي بيني،حتي هر قطره باران،هر رعد و برق،به خاطر کمک به تو براي دستيابي به من و لذت بردنت از در کنار من بودن است که خلق و به سمت تو فرستاده شده؟
مي دانم خدا
خدا: مي داني که من مي توانم تمام انسان ها را آن قدر شيفته و عاشق تو کنم که از عشق تو چشم بر هم نگذارند؟حتي سنگدل ترين آن ها را؟آيا مي داني.........؟
مي دانم.مي دانم خدا
خدا: مي داني که مي توانم به خاطر تو در زمين بهشتي زيبا را خلق کنم که در آن فقط زيبايي مي بيني و خنده و خوشبختي و سلامتي؟آيا مي داني....؟
مي دانم.
خدا: مي داني که من مي توانم از تو مغناطيسي روحي،آنقدر قوي بسازم که بهترين هاي روي زمين و بهترين هاي ملکوت را،بدون انجام کاري به سمتت جذب کني؟آيا مي داني....؟آيا مي داني که مي توانم بزرگترين ها را در خدمت تو و به تسخير تو در آورم؟آيا مي داني...؟
مي دانم.مي دانم.مي دانم
خدا: به قلبت رجوع کن. من در نهايت عظمت آن جا هستم.فقط نگاه کن که برايت چه کار خواهم کرد.
هر روز صبح، با من به تماشاي آسمان زيبا و طلوع آفتاب بيا.آيات قدرت من بر جاي جاي زمين پديدار است. در کنار من عاشقانه و با شور و سرمستي و خنده، به عنوان محبوب زيباي من، برقص. در جوار من، با همه وجود بنشين و با من پرواز پرندگان را نگاه کن.مالک هر آن چه روي زمين مي بيني خداي توست. هر روز در کنار من به نظاره انسان هاي دوست داشتني و روح زيباي آنان بايست و با دستان من به آنان ياري رسان.من به تمام عوالم و به درون همه انسان ها آگاه هستم. هر شب در آغوش من به ماه سحر آميز شب بخير بگو و آرام و مطمئن و خشنود بخواب. با لبخندي از آرامش و اطمينان بر لب هاي زيبايت. با من به زير باران بيا و نوازش قطرات وجود من را روي گونه هايت حس کن و يقين داشته باش که بي شک هميشه در کنارت هستم و دستانم هميشه روي شانه هايت است. تکيه تو، تا ابد به بازوي من است. دستانت را روي شانه هايت بکش و شانه هايت را ببوس تا با تمام وجود، دستان برتر مرا حس کني. با من در دنيا بگرد و همه چيز را که به فرمان من به وجود آمده و خلق شده را نظاره کن. از آب و آسمان ها و درختان و شب و روز گرفته تا اتومبيل ها و خانه ها و صنعت پيشرفته و هواپيماها ،همه به فرمان خدايت خلق شده است.آن چه من روي قسمتي کوچک از زمين خلق کرده ام غير قابل شمارش است.
خودت را با پروردگار بلند مرتبه ات ببين که از اعماق وجود مي خنديم و شادماني مي کنيم و آواز مي خوانيم و فرياد شوق و سرمستي مي کشيم. دست در دست هم و بالا و پايين پران به اين سو و آن سو مي رويم و تو با اتصال به نيروي من شفا دادن و احياء کردن و عشق پراکندن خالقت را مي ستايي.در کنار من نيروي سعادت و خوشبختي و خوشحالي در چشمان تو موج مي زند.در کنار حضور ابدي من نغمه خوان و رقص کنان و مسرور و عاشق به جاي جاي زمين مي روي و همه جا را روشن و عاشق و پر نور و معطر و سحرآميز مي گرداني.در کنار من باش.آن گاه دست به هر چه مي زني، طلا مي شود.تو با ياد من زندگي کن و به خاطر من به همه خودهايت نيکي کن. من تا هميشه به تو وفا دارم. تو در کنار من آرامي .... آرامي ..... آرامي ... و آسوده ......
خانه امن و آرام عشق تو، تا هميشه در قلب سحرآميز من محفوظ است. زير اين چرخ کبود، تو کسي هستي که به خاطرش، عالم را خلق کردم.و خداي جهان آرا تا ابد به هرچه بخواهد قادر و تواناست.

به نويسنده کتاب گفتم به تو بگويد آيينه را جلوي خود بگيري و در چشمان خود نگاه کني . و اين جملات را بخواني. حالا خودم، به تو مي گويم آيينه را جلوي خود بگير و من را در آيينه نگاه کن . به چشمان خداي قدرتمند و مقتدرت درون چشمانت نگاه کن. دستت را روي سينه ات بگذار و تپش قلب خداي صاحب دولت و مهربانت را حس کن. من همين جا هستم..... درون تو ...... در واقع درون اين حضوري که فکر مي کني خودت هستي، فقط من خداي تو هستم. حضور من در تو، فراسوي تمام تجلي هاي مادي من است.حالا ديدي که چقدر به تو نزديکم؟ مي بيني که از رگ گردن به تونزديک ترم؟ اين ها همه نشانه هاي عظمت پروردگار توست.
من اينجام ......... هميشه.......
هرگاه خواستي مرا ببيني، آيينه را بردار و در اعماق چشمانت خيره شو.در روح پاک چشمانت.در دنياي بلند مرتبه اي که درون چشمانت است. من همانجا هستم. من از دريچه چشمان تو به تو نگاه مي کنم.محل اقامت ابدي من وجود توست.تسليم من باش و فقط بندگي مرا کن.آن گاه من افکار و کردار و گفتارم را در افکار و کردار و گفتار تو قرار خواهم داد.آن گاه هرآنچه انجام دهي و بگويي از من خواهد بود و تو نشان دهنده تمامي پروردگار خود خواهي بود.از من درخواست کن. دعا کن. من از درون تو را به سمت قداست و سعادت هدايت مي کنم و هر ثانيه چشم به تو دارم و سعادت و بهروزي تو ، اولين خواست من است.
و در آخر از تو مي خواهم هميشه سرشار از ايمان به قدرت من و عزت به نفس الهي ات باشي.... اما.... کاملا تهي از غرور.غرور يعني هنگامي که بخواهي برتري ات را بر ديگران ثابت کني و يا با بي توجهي و بي مهري نسبت به انسان ها رفتار کني.اين ها مخالف خواسته روح تو هستند و يادت باشد که هرگونه رفتار کني،عين همان رفتار به سمت خودت باز مي گردد.پس همواره در نهايت تواضع با همه رفتار کن.چون تو خود مني، پس انسان هاي ديگر هم در دنياي خودشان براي تو بسيار گران بها و شايسته هستند.

به تو قول مي دهم تمام زمين زيباي مرا با پاي نيرومندت سير مي کني و غرق در عشق و مهرباني و سعادت مي شوي.... وخداوند تو به هر کار که اراده کند، قادر و تواناست.
به تو قول مي دهم از کنار بنده هايم مي گذري در حالي که دستشان را مي گيري و با نگاه عاشقت بذر دوستي ، صلح و ايمان را در دلشان مي کاري....و خداي تو از همه عالم بي نياز است.
به تو قول مي دهم از کوه ها بالا روي و شکوه و سروري درون خود را با تک تک سلول هاي بدنت حس کني....و همه قدرت عالم از آن خداي توست.
به تو قول مي دهم سنگ را در آغوش مي گيري و مي بوسي....و من براي ياري و پشتيباني تو بس هستم.
به تو قول مي دهم نامهربانان را مهر مي دهي....و نيروي همه انسان هاي روي زمين در برابر نيروي خداي درون تو هيچ است.
به تو قول مي دهم تا ابد محبوب و معشوق تمام عالم هستي....و من هر چه بخواهم با قدرت و مشيت ابدي ام انجام مي دهم.
به تو قول مي دهم تاج پرشکوه افتخار و شوکت و عزت را بر سر نهي...و خداي تو مسلما به راحتي به هر کاري قادر است.
به تو قول مي دهم با اشتياق به دنبالم در بوته زارها مي آيي و تو را در آغوش مي گيرم.....و همه کارهاي خداي تو براي مصلحت و حکمت توست.
به تو قول مي دهم پرهايت را بگشايي و به فراسوي آرزوهايت، به شهر عشاق، به سرزمين خوبان، به بهشت جلاله الله پرواز مي کني....و فقط خداي درون توست که خالق جادويي همه چيز است.
به تو قول مي دهم با تمام وجود، عاشق خود باشي و بماني.....
به تو قول مي دهم از زندگي ات لذت مي بري....و هيچ کس جز خداي درون تو هيچ قدرتي ندارد.
تو شکرگذار باش.به تو قول مي دهم عاشق و تحسين گوي تمام دنيا و انسان هايش و اتفاقاتش و هر آن چه من آفريده ام مي شوي... و پروردگار تو آفريننده داناي موجودات است که تمام عوالم در برابر او ضعيف و کوچک است.
تو متوکل باش.به تو قول مي دهم به دنبالم مي يايي و با هر قدم تو من هزار قدم به سوي تو آيم.....و مالک هر کس که بر روي زمين زندگي مي کند خداي درون توست.
تو با ايمان باش.به تو قول مي دهم ترنم خوشي و شادي زندگي را در سراسر دنيا مي پراکني و لذت و آزادي مطلق در کنار خدا بودن را فرياد مي کشي.آنقدر بلند که تمام عالم را به رقص عشق وامي داري....
تو يکتا پرست باش. به تو قول مي دهم روزي نباشد که از شدت غرقه در زيبايي هاي زندگي ات و خوشبختي ، فرياد شوق و سرمستي نکشي......و خداي تو مي تواند در يک لحظه همه عالم را دگرگون کند.
يادت باشد ماه و آفتاب و بهشت و همه عظمت عالم، در کنار من زير پاي مبارک توست....و همه آن ها مخلوق من هستند و اين من هستم که آن ها را مسخر تو گردانده ام.
يادت بماند که قدرت من، کوه ها را از جا بلند مي کند و حتي آن ها را پودر مي کند....و همه عالم مطيع و فرمانبردار خالق توست.
يادت بماند من آنقدر قدرتمندم که عظيم ترين قدرتي که از من در ذهنت داري، در برابر قدرت حقيقي من ذره اي در برابر کل خلقت است.
يادت بماند من با عظمت جلاله ام هميشه در همين نزديکي هستم... من خداي متعال کبريايي و بلند مرتبه هستم.
به تو قول مي دهم هميشه خوشبخت هستي و مي ماني... ونيروي خدايي که در درون توست، برتر است از هر نيرويي که در اين جهان است. و امر من نافذ و قدرتمند و حتمي است.
تو روياي پروردگار عظيم الشان هستي....
مانند روحت زندگي کن.
من هميشه عاشقت هستم......


و...
يادت بماند که..


من........
با همه جلال و احتشام و جبروتم .........

قسم ياد کرده ام که هميشه در کنار تو و عاشق تو هستم.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu