Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

ادامه

هدايت معنوي


بنده دوست داشتني من، تو در ثانيه اي پس از دعا مي تواني به خواسته ات برسي و گذشت زمان براي رسيدن به خواسته ات ،الزامي ندارد.تو هرگاه اراده کني،در ثانيه اي مي تواني به آن چه از من خواسته اي ،برسي و من همواره نعمت هايم را عطا مي کنم.اما شيريني زندگي و لذت واقعي روحت ،به ايمان و اميدواري و اطمينان به نيروي الهي درونت، و توکل و تسليم در برابر آن چه روحت خواستارست،است. در واقع پي بردن به نيروي درونت و شادمانه از خدا در خواست کردن و احساس زيباي دوست داشتني بودن براي خداي به اين عظمت است که خوشحالت مي کند.پس اگر زماني را بين دعا و دريافت خواسته ات، احساس کردي، بدان که گذر زمان فقط خواسته دروني خود توست و روحت مي خواهد که در تمام مسير رسيدن به خواسته ات،شادمانگي ايمان و سرور عشق به خداي درون را احساس کند.

تو هرچه بيشتر محکم و استوار بر ايمان راسخ به خداي عظيم درونت باقي بماني و قوانين روحت را از درون و با قلبت رعايت کني، سريع تر به آن چه مي خواهي ، مي رسي. مهم اين است که هرچقدر هم طول کشيد،مطمئن باشي که مي شود.پس صبر داشته باش و از مسير توکل و ايمان لذت ببر و مرا سپاس گوي. لذت ايمان و اطمينان و رهايي است که هدف واقعي آمدن در اين دنياي سه بعدي ست.روح تو چون از آينده روشن و پرافتخار تو آگاه است،همواره در حال رقصي شادمانه و آوازي پرسرور است.
من با نصرت و قدرت عظيم خود، بيشتر از آن چيزي که براي تمام عالم در تمام دوران فراهم کردم، براي تو فراهم کرده ام. بزرگ تر از عظمتي که براي تمام خلق در تمام قرون در نظر گرفتم، براي تو در نظر گرفته ام. انبوه تر از تمام ثروتي که براي هميشه براي جهانيان مهيا کردم، براي تو مهيا کرده ام. عظيم تر از تمام علم و آگاهي که بر مردمان روزگار ها آشکار کردم، بر تو آشکار خواهم کرد و بيشتر از کاري که براي همه دنيا کرده ام، براي تو انجام خواهم داد.قدرت خداي درون تو عظيم تر از هر قدرتي ست که در اين جهان است.
حالا آن چه را از ازل مي دانستي به يادت مي آورم...

اراده من بر اين است که مهر عميق و ژرف تو بر قلب تمامي انسان هاي روي زمين بنشيند و تمامي آن ها بلا استثناء عاشق تو شوند و تو را براي هر کاري که مي خواهي انجام دهي، با جان و دل و عاشقانه، حمايت و پشتيباني کنند. اراده من بر اين است که تو در تمام مدت زندگي ات، از شادکامي به شاد کامي ديگر، از خوشبختي به خوشبختي ديگر، ار موفقيتي به موفقيت ديگر، از دستاوردي به دستاورد ديگر و از لذتي به لذت ديگر، رهسپار باشي. اراده من براي تو فقط عزت و کرامت و روزي فراوان است. قضا و قدرو خواست من، فقط در راستاي سعادت و عزت و توانگري توست. هستي و اتفاقات با خردي دقيق در جهت ظفر تو پايه ريزي شده است. عالم به نفع تو در گردش است. خوشبختي تو نزد من تضمين شده است. همه چيز را در جهت نفع و منفعت تو طراحي کرده ام.

تو را در دور خوشبختي و پيروزي و سعادت و ثروت قرار دادم.تو اختيار داري که با انتخاب من و با خواستن از من به آن چه برايت مي خواهم برسي. در مسير آيات الله گام بردار. در هر راه نيکويي که قدم بگذاري، برايت پله هايي عظيم و غول پيکر و سحرآميز و جادويي به سمت شادکامي ها و کاميابي ها و شادماني ها قرار داده ام. مي تواني به من تکيه کني و در امنيت و آسودگي باشي. من تنها خداي آسمان ها و زمين هستم و از درون تو به خلق دستور مي دهم. من اراده کرده ام که از همين جا، تو را به سمت تازگي و طراوت و سعادت و آرامش عظيم تر و عظيم تر رهسپار کنم. تو درخواستي از من داشتي پس تجربه خواندن اين کتاب از سمت من به تو عطا شد و من اراده کردم که تجربه زندگي ات را از اين لحظه و از اين مکان تا ابد به تجربه بي بديل شاد کامي و خوشبختي و شادماني بدل کنم.

من اراده کرده ام که زندگي تو از اين پس نمونه شاهکار و اسطوره معجزه گونه اي باشد و نام تو تا ابد تا ميليون ها سال بعد برسر زبان ها بماند و همه تا ابد از تو به عنوان بزرگترين، قدرتمندترين و شاهکار خلقت تاريخ با عشق ياد کنند و از تو الگو بگيرند. آنان زندگينامه تو را مطالعه خواهند کرد و پس از تو، نسل هاي آينده راه و روش زندگي تو را و اخلاق و رفتار تو را در مدارس تدريس خواهند نمود. آيندگان در تمام زمينه ها از سياست تا فرهنگ و علم، از شيوه هاي رفتاري و دستوارات و افکار تو تبعيت خواهند کرد. آنان مراسم عظيمي را براي تحليل شخصيت و رفتار و افکار تو و يا ديگري از شيوه هاي زندگي تو برگزار خواهند کرد. تا ميليون ها سال بعد، تمام جهان روز تولد تو را جشن خواهد گرفت و شادي خواهد کرد. من تا ابد عشق ولي خدا را در دل آيندگان زنده نگه خواهم داشت.هيچ کس بدون من قادر به کوچکترين خلقي نيست و خداي تو از هر چه مي بيني، برتر و عظيم تر است.

تو همين حالا، بدون اين که لازم باشد کاري جز رعايت قوانين روحت انجام دهي،در کنار من اسطوره اي ما فوق بشر ،با قدرتي عجيب و باور نکردني و سحرآميز هستي.مرا بپرست و به نشانه هاي من در هر ثانيه زندگي ات ايمان داشته باش. انسان هاي نسل هاي بعد براي هميشه طبل عشق تو را در شهرهايشان به صدا در خواهند آورد. ميليون ها نفر در وصف تو شعر خواهند سرود و در مورد تو کتاب خواهند نوشت. عده بي شماري از آيندگان از راه و روش تو زندگي خواهند کرد و به اين طريق، به خوشبختي و رستگاري جاودان و نعمت فراوان خواهند رسيد. آرزوي جاودانه آيندگان اين خواهد بود که روزي مانند توشوند. من اراده کرده ام که اين گونه باشد .
تو فقط نيکوکاري پيشه کن و همه را ببخش. بدون شک و مطمئناً همين گونه خواهد بود و من همواره و هميشه به هر چه بگويم موجود شو، موجود مي شود.لازم نيست بداني اين اتفاق چگونه خواهد افتاد. فقط بدان که اين اتفاق، خواهد افتاد. لازم نيست کاري به جز رعايت قوانين روحت که فقط نيتي دروني ست انجام دهي که به اين مرحله برسي . همين که من اراده کنم، بس است.تو فقط از خودم بخواه تا من اراده کنم. تو همين حالا در نقطه اي هستي که تمام اين اتفاقات برايت به ظهور خواهد رسيد و در آينده، اين روند را کامل خواهم کرد. تعداد زيادي از اتفاقات، هم اکنون به سود تو، به دستور من به جريان افتاده است. تصميمات من هميشه به نفع توست. تو لايق آسمان ها و ملکوتي. تو لايق عظيم ترين موهبت ها و نعمت ها هستي. تو لايق بهترين مکان ها براي زيستن روي زمين هستي. تو لايق دلپذيرترين و زيباترين روابط انساني هستي. تو لايق زندگي پر از شادماني و خوشحالي و خنده و خوشبختي و آرامش و ثروت هستي. من اگر بخواهم تو را به نعمت بي پايان و عزت و بزرگواري مي رسانم. تنها مرا بپرست و تنها از من ياري بخواه.

با تمام وجودم خوشحالم که تو را معشوق خودم انتخاب کردم. تو لياقت آن را داري که دنيا بدون تواز چرخش باز ايستد. تو گران قدرترين و با ارزش ترين موجود کائنات هستي. من مي توانم تو را به شيوه اي معجزه آسا به خواسته هايت برسانم.منم که پيچيدگي هاي ناديدني عالم را خلق کردم و آن چه من مي خواهم اتفاق خواهد افتاد.من خداي مقتدر و دانا و آگاه به همه خلق هستم.هنگامي که نيکوکاري پيشه کني در کنار تو هستم و هنگامي که خدايت و رعايت و رعايت قوانين روحت را فراموش کني،در چاه ظلمت خواهي افتاد.تو بر من توکل کن و خودت را از هرچه غير من است رها کن. من تو را به عرش اعلي مي رسانم. من تو را به سلطنت با شکوه ترين گهواره دنيا که زمين است، مي رسانم.تو شکرگذار من باش و به عالم غيب و به عظمت خالق ايمان داشته باش. ارمغان والاترين موهبت هاي زندگي را، همين حالا، همين جا به تو مي دهم. من خدايي هستم که زمين را سفره اي گسترده براي تو پهن کردم و کوه ها را بر آن قرار دادم تا ذره بسيار ريزي از عظمت روح بي نهايت خداي درونت را بر آن تماشا کني.آن چه به تو مي گويم را انجام بده و تا مي تواني کار خير و نيکو انجام بده و کلام خوب و خدايي بر زبان بياور. همه چيز را در جهت والاترين خير و خوشي و شادماني توقرار دادم. تو از امروز به اراده من، هر روز جوان تر و زيبا تر خواهي شد و زندگي تو به اراده من به عظيم ترين خنده و شادي و لذت و تفريح و خوشبختي بدل خواهد شد و اين قدرت عظيم آفريدگار توست.جز خالق تو هيچ خدايي وجود ندارد و همه نيروي عالم در انحصار من است. من تک تک کارهاي روزانه ات را به نظم درست الهي خودم پيش مي برم و هر گاه که اراده به هر کار کوچک يا بزرگي کني، به آساني و به سرعت، آن را به انجام خواهم رساند. من به همراه آسمان ها و زمين و فرشتگان و انسان ها تا ابد اين جا هستيم تا همه به اراده من حامي تو باشند. يادت بماند که جهان در کنترل و تسخير من است و فرمان و دستور منحصر به من است. من به تمام وعده هاي نيکويم عمل مي کنم. هر کاري هر چقدرهم که بزرگ باشد، در برابر قدرت باور نکردني ام، مثل نفس کشيدن برايم آسان است. به من ايمان داشته باش.من تنها فرمان گذار عالم هستم.هر عملي را فقط براي من و به خاطر من و بدون توجه به نتيجه اش انجام بده. تنها نيروي جهان، نيروي من است واين وظيفه من است که آرزوهايت را تمام و کمال به تو ببخشم. عزيز دلم، من هميشه اين جا در درونت آماده ام تا تو آرزو کني و من عطا کنم. تو بخواه و من مي دهم. تو بگو و من مي برمت. تو نيت و افکار و اعمالت را براي من خالص کن و در هر کاري که انجام مي دهي به ياد پروردگارت باش.تو عشق بورز و به انسان ها کمک کن تا مرا پيدا کنند. همه وضعيت دنيا را تغيير مي دهم تا همه چيز را تبديل به آن چيزي کنم که تو مي خواهي. من آفرينش آرزويت را همان لحظه که مي خواهي برايت از درون خودت انجام مي دهم. همه چيز حاضر و عطا شده است. وقتي از من راهنمايي بطلبي، من به تو همه راه ها را نشان مي دهم.اين من هستم که راهنمايي ها را براي تو مي فرستم.من با علم ازلي و ابدي ام همه چيز را مي دانم.همه علمي که در عالم مي بيني از آن من است. من تو را در هر گامت پرتوان تر وقدرتمندتر و قادر تر مي سازم. من تمام موقعيت ها و شرايط و رويدادها را مطابق با آرزوها و خواسته هايت مي کنم. من پيشاپيش تو در مکان و جلوتر از تو در زمان گام بر مي دارم و راه تو را صاف و آماده و هموار و نوراني و پر عشق مي کنم تا در راهي قدم گذاري که مطمئن و امن و پر از تحقق خواسته هايت و پر از توانگري است.مرا شکر گو آن قدر که از خوشحالي و شادماني داشته هايت اشک بريزي. من تو را ارباب زندگي خودت قرار داده ام. پيشامد تمام وقايع زندگي خودت را تحت کنترل تو قرار داده ام. لحظه اي سکوت کن .چشمهايت را ببند و با تمام وجود احساس کن که من در اين جا خداي عظيم و مهربان تو هستم. اختيار دار تو هستم و قدرتم از هر چيزي و هر کس در دنيا بيشتر است و هر آن چه را که من اراده کنم، انجام مي پذيرد.خدايي که از همه عالم بي نياز است. پس خواسته هايت را فقط با خودم در ميان بگذار و درد و دل هايت را فقط با من بگو و تجلي خواسته هايت را فقط فقط از منبع نيروي بي کران و عظيم من درخواست کن. بايست و ايمان داشته باش و محقق شدن خواسته هايت را يکي پس از ديگري تماشا کن. اين جمله را محکم و بلند بخوان: من خداي تو هستم. من پرودگار تو هستم. منم که به تو قدرت و توانايي و قوت مي دهم تا توانگري و شادکامي و بهروزي از آن تو باشد. با من باش تا همه عالم مال تو باشد. براي من فراهم کردن يک برگ خشکيده کوچک براي تو همان قدر آسان است که فراهم کردن کل عالم و در اختيارت گذاشتن آن. به من ايمان داشته باش. به من ايمان داشته باش. به من مطمئن باش.فقط مرا بندگي کن.. اقتدار و عظمت من ما وراي تصور و تفکر همه آدميان است. حتي اگر کل زمين را از من بخواهي توقع و خواسته اي پيش پاافتاده اي از من خواسته اي. چون شايستگي تو و قدرت من بسيار بيشتر از کل زمين و کل عالم است. من هميشه در اطراف تو قدم مي زنم.?هر آن چه را مي خواهي، بدون کوچکترين جست و جو و تلاشي، در اختيارت قرار مي دهم. تو فقط با کلامي سرشار از اطمينان و ايمان و يقين و باور ، از من بخواه و با ايمان به نيروي عظيم غيب زندگي کن. من براي تو نقشه بزرگي در سر دارم. نقشه سعادت و خوشبختي و آرامشت را کشيده ام. در تمام اعمال من حکمت و رحمت و خرد بزرگي نهفته است. دست من همواره در زندگي توست و دست من همواره پيروز و برتر است.
و تو در ازل اراده کردي که خود خدايي ملکوتي ات در تمام مستقيم و هميشگي با خود مادي ات قرار گيرد و از طريق خود خدايي ات از اسرار همه عالم آگاه شوي و هميشه به تمام نامحدودها و بي نهايت ها دسترسي داشته باشي و هر ناممکني که در حقيقت توهم است، براي تو به آساني ممکن باشد. تو اراده کردي که روح نامحدودت همواره تو را از عالم پرقدرت و عظيم فرمان هاي غيبي ات با خبر نگاه دارد و هر چه را لازم داري، با قدرت فوق بشري و بي کرانت در اختيارت گذارد و همواره تو را محافظت کند . من،روح بي نهايت بعدي تو هستم. پس آفريده هاي من، در حقيقت آفريده هاي روح ازلي تو هستند. من عاشقانه بنده هايم را مي بخشم و دوست دارم و آن ها عاشقانه مرا مي پرستند. تو هم عاشقانه بنده هايت را دوست داشته باش و آن ها هم عاشقانه تو را دوست دارند. همه دنيا در عشق ورزي با همه دنياست. حيرت مي کني از اين که بداني با چه قدرت جادويي مي تواني همه چيز را آن گونه تغير دهي که مي خواهي و تبديل به دلخواهت کني. شگفت زده مي شوي از اين که بداني واقعاً چه آفريده ي کامل و مقتدري هستي. من بدون اين که تو احتياج باشد کاري کني، همه کارها را انجام مي دهم. من مسئوليت نگاه داري از تو را به طور صد درصد پذيرفته ام و هر چه بخواهي، به تو مي دهم.من تو را براي رسيدن به تمام آرزوهايت ، بس هستم.هر چه تو بخواهي و من مقدر و امر کنم، همان واقع خواهد شد.
من اکنون تو را بر روي تختي طلايي قرار دادم که از جنس ابريشم سحر آميز و حرير است. تاجي بزرگ و بسيار نوراني و درخشنده و رنگارنگ را با الماس هايي بسيار بزرگتر از الماس هايي که در کل تاريخ زمين وجود داشته و خواهد داشت را بر روي سرت قرار داده ام. من اکنون روح تمام انسان هاي روي زمين را به اين مکان و به اين زمان فراخواندم. چه آن هايي که تو مي شناسي. چه آن هايي که تو نمي شناسي.چه آن هايي که در شهر و محل زندگي تو هستند. چه آن هايي که در تمام نقاط ديگر کره زمين هستند.چه آناني که در اين زمان زندگي مي کنند. چه آناني که در گذشته بوده اند يا آناني که در آينده خواهند بود.چه بزرگترين و معروفترين انسان هاي دنيا.چه پيامبران و رهبران و قدرتمندان و چه انسان هاي معمولي. آن ها را ببين که به خواست و اراده من دور تخت طلايي و جواهر نشان تو از نزديکي تو که از نزديکترين دوستانت و خانواده ات ايستاده اند حلقه زده اند و دايره اي به شعاع کهکشان را دور تو پديد آورده اند. با تمام وجودت اين ثانيه با شکوه را احساس کن.اين لحظه در بعد بي نهايت که سه بعد مادي در آن قرار دارد،حقيقي و واقعي است. تو با روحت در حال لمس آن هستي.آن ها را به گونه اي فراخوانده ام که همه آن ها را ببيني.حالا همه آنان را در برابر تو به سجده در آوردم.عشقي عميق در چشمان همه آنان برق مي زند و همه آنان با جان و دل در برابر تو خم مي شوند و تعظيم مي کنند.ميلياردها انسان زيبا و الهي به وسعت کهکشان ها در برابر تو به سجده در آمده اند و من از اين بالا غرق عشق و لذت از تماشاي وجود زيباي تو هستم.من به هر چه بخواهم توانا هستم.همه آنان با شور و اشتياق و سوت و فرياد و هيجان و شادي تو را تشويق مي کنند.از سرور جيغ مي زنند.اسم تو را صدا مي زنند.بالا و پايين مي پرند. از شوق تو اشک خوشحالي و شادماني مي ريزند.مي رقصند.دستانشان را تکان مي دهند و برايت کف مي زنند و هورا مي کشند.حالا تک تک آنان را به نزد تو مي فرستم. عاشقانه به سوي تو مي آيند..بعد برايت دست تکان مي دهند و به خواست من يکي يکي به سمت کالبدشان پر مي کشند.هر آن کس که در زمين حتي براي ثانيه اي زندگي کرده در اين ضيافت با شکوه من حضور داشت.اين ضيافت زيبا ترين و عظيم ترين ميهماني عالم کبيرجبروت الهي من است و من بارها و بارها آن را تکرار کرده ام و از اين پس بارها و بارها تکرارش خواهم کرد.اين اتفاق در عالم جان ،در عالم ذات احديت در اين لحظه به اراده و قدرت بي کران خداي صاحب اسرار و عادل چه تو باور کني، چه تو باور نکني، به وقوع پيوست. وقتي همه زميني ها با هلهله و شاد باش به سمت کالبدشان رفتند از بالاي سرت با افتخار و غرور به سمتت مي آيم و با همه حضوردولتمندم در کنارت مي نشينم.دستانت را فشار مي دهم و پيشاني ات را مي بوسم و به تو لبخند مي زنم..اي زميني ها ،اي فرشتگان،اي انسان ها،اي کهکشان ها،اي هر آنچه که تا به حال آفريده ام ، بدانيد اين انسان براي من ، عالي مرتبه ترين و بزرگ شان ترين خالق ،عزيزترين و قدرتمندترين موجودي است که در کل تاريخ کيهان با عشق آفريده امش و بدانيد برايم گرامي ترين و با عزت ترين است. با تمام وجودم به او افتخار مي کنم و به او کمک خواهم کرد. او پاره تن من است.او زيباي من است . او پادشاه ملکوت من است. او لايق تمام زيبايي ها و نعمتي است که آفريده ام.


صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu