Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

ادامه

هدايت معنوي


هنگامي که در هماهنگي با صفات من باشي روحت را با عمل به قوانين الهي در حالت تعادل نگه داري، احساس خوبي داري. پس کارهايي که به تو احساس خوب مي دهند، بر اساس ذات الهي و روح ازلي تو هستند. صفات روح الهي تو، قدرت، عظمت، شادماني، عشق، ستايش، ايمان و لذت است و هر کاري که تو را به اين احساسات مي رساند، منطبق با روح الهي توست.

شکرگزاري کن. اين کار با روح تو يکي است. بزرگوارانه ببخش. اين کار با روح تو يکي است. با من سخن بگو و به من و نيروي عظيم من ايمان داشته باش. اين کار با روح تو يکي است. نيکي کن و به انسان ها محبت و کمک و احسان کن. اين کار با روح تو يکي است. تمام خواسته هايت را فقط فقط از خداي عظيم و غالب خود درخواست کن. شجاع باش و از هيچ کس و هيچ چيز نترس. چون غالب ترين و برترين نيروي جهان در درون خودت است. به نيروهاي غيبي افکار و احساساتت ايمان داشته باش و به آن عمل کن.
به وحي خدا و صدايي که در گوش تو مي پيچد و راه را به تو نشان مي دهد، ايمان داشته باش و به آن عمل کن. ثروت و قدرت و شادماني و خنده و وفور نعمت الهي را ستايش و تمجيد کن. اشياء اطرافت و انسان هاي اطرافت را تمجيد کن. تمام اين کارها با روح تو يکي است.

دنياي مادي تو، بازتابي است از احساسات غير مادي ات. پس احساس توست که هر ثانيه ي زندگي ات را مي سازد. احساسات تو هنگامي به بالاترين درجه ي مثبت خواهد رسيد که قوانيني الهي را که خداي تو در ابعاد بالاتر بر کائنات براي رسيدن تو به کمال تعبيه کرده اجرا کني. ايمان تو را به احساس يقين و اطمينان مي رساند و در نتيجه تو را در جهت نيرومندي الهي ات قرار مي دهد.
شکرگزاري تو را به احساس لذت و شادماني مي رساند. يکتا پرستي تو را به احساس قدرت و توانمندي و شکوهي عظيم مي رساند. کمک و خدمت به خلق به تو حس ارزشمندي فراوان و توان عظيم مي بخشد. خير خواهي براي همه به تو احساس مجد و بزرگي و بي نيازي مي دهد. توکل به خدا به تو احساس رهايي و آرامش و آسودگي مي بخشد. من مي خواهم که تو هميشه در حالت احساسي خداگونه و لذت سرشار باشي.

به همين دليل است که بارها قوانين را از طريق پيامبران يا بسياري ديگر از بنده هايم، به گوش تو رسانده ام. وابستگي هايت را و تمام ماديات را رها کن و به دنبال حس ملکوتي و لذت بخش دروني و الوهيت درونت باش تا صد ها برابر آنچه در زندگي مادي مي خواستي، هم برايت به ظهور برسد. هر چه و هر که وجود دارد را روح غير مادي الهي درونت در زندگي ات، به فرمان من به وجود آورده است. تو متبرک به روح خدايت هستي.

آيا مي داني آن يکتا پرستي که تو را به تمام آن وعده هايي که به تو داده ام مي رساند، واقعا چگونه است؟ يکتاپرستي واقعي که در تمام کتاب هايم آن را راه رسيدن به روزي هاي فراوان و سعادت و کثرت و نعمت معرفي کرده ام، رها بودن و احساس بي نيازي کردن از تمام انسان ها و اشياء و هرآنچه در جهان وجود دارد است. رها بودن فکرت و احساست از هر کس و هر چيز و هر نتيجه اي است. يکتاپرستي واقعي يعني سرمنشاء و دليل وجود و خلق هر چيز را فقط در خداي عظيمت ببيني که نيرويش درون خودت است.

يکتاپرستي واقعي يعني اولين و عظيم ترين عشق قلبت فقط به خودت و نيروي درونت که خداي عظيم توست، منحصر باشد. يکتاپرستي واقعي يعني هرآنچه را مي خواهي و آرزو داري، چه شئ است، چه خوشبختي، چه سلامتي، چه ثروت، چه خوش نامي، چه عزت و احترام، چه قدرت بي نهايت و چه هر چيز ديگر، فقط فقط فقط از نيروي خداي عظيم درونت بخواهي و مطمئن باشي که تمام آنها به تو داده خواهد شد. يکتاپرستي واقعي يعني ايمان به اين که خدايت، خودش خواسته هايت را به گوش تمام انسان ها مي رساند و آن ها را در جهت خواسته ي تو قرار مي دهد. حتي بدون اينکه تو با آنها حرف بزني و از آنها چيزي بخواهي .
يکتاپرستي واقعي يعني ايمان به اين که او تو را از هر که غير خودت است، مطلقا بي نياز مي گرداند. يکتاپرستي واقعي يعني آن قدر به خداي بزرگ و وعده اش در مورد تحقق آرزوهايت ايمان داري که از هر نتيجه ي خاص و از هر اتفاقي رها و آزاد هستي و مطمئني هر اتفاقي که بيفتد، از سمت خدا در حال نزديک کردن تو به قله ي خواسته هايت است؛ حتي اگر گاهي به نظر برسد که اين طور نيست.
يکتاپرستي واقعي يعني تسليم و پذيرش سعادت و خوشبختي و انرژي خيري که هر ثانيه از سمت خدايت تو را در برميگيرد و تو را سرشار از احساس خوشحالي و رضايت و شکرگزاري و بي نيازي مي گرداند. يکتا پرستي واقعي يعني ايمان داشته باي که هيچ انساني، هرچقدر هم قدرتمند، کوچکترين تاثيري در عاقبت و سرنوشت تو ندارد و تنها خداست که هر گاه بخواهد، تو را مستغرق سعادت و نعمت هاي فراوان مي گرداند.

يکتاپرستي واقعي يعني در هر شرايطي که هستي، مطمئن باشي خدا در کنار تو و از رگ گردن به تو نزديک تر است و تو را در هر شرايطي حمايت و پشتيباني و محافظت مي کند و تو را از هر گونه گزندي تا ابد مصون نگه مي دارد. و ايمان داشته باشي او نيرويي است يگانه و يکتا و منحصر که علي رغم هر دشمن خارجي، هر گاه که بخواهد و اراده کند، تو را به طور کامل زير چتر حمايت و عشق و نعمت خود مي گيرد و فقط اوست که هرگاه بخواهد، به راحتي تمام عالم را عاشق تو مي گرداند. يکتاپرستي واقعي يعني ايمان داشته باشي به اين که خداي متعال، هر چيزي اعم از انسان يا اتفاق يا شئ يا هر چيز ديگر را که ضد خوشبختي و سعادت و و ثروت توست را کاملا نابود مي کند و از سر راه تو بر مي دارد.

يکتاپرستي واقعي يعني به نشانه هايي که خداوند بزرگ و بلند مرتبه هر ثانيه از طريق اتفاقات برايت مي فرستد، اعتماد کامل کني و فقط از طريق اين آيات الهي که طريقي از زبان صحبت روح خدا با توست، زندگي ات را به سمت سعادت تضمين شده ي خدا به پيش ببري. يکتاپرستي واقعي يعني به صدايي که از قلبت مي شنوي که با تو حرف مي زند و در سر هر دو راهي که در زندگي ات هستي، راه درست را با تو زمزمه مي کند، اعتماد کني و اطاعت کني و تسليم آن نداي الهي باشي تا نتايج زيباي آن را که خوشبختي عظيم و آرامش الهي است، شاهد شوي. يکتاپرستي واقعي يعني ايمان داشته باشي که به محض اين که آرزويي را با خدا در ميان مي گذاري، در ثانيه آرزويت را به تو مي بخشد و عطا مي کند. يکتاپرستي واقعي يعني ايمان داشته باشي که وقتي خواسته هايت را فقط از خدا خواستي و او را شکر گفتي، تا هميشه به اراده ي او، فقط اتفاقات زيبا و مبارک و خوشايند و شادي آفرين و ثروت آفرين و سلامتي بخش وارد زندگي ات خواهد شد. يکتاپرستي واقعي، تسليم و ايمان را هم دربردارد.
آيا مي داني آن شکرگذاري واقعي که تو را به تمام آن وعده هايي که به تو داده ام مي رساند، واقعا چگونه است؟ شکرگذاري واقعي يعني از شدت شادي از داشته هايت که همه را من به تو داده ام، ثانيه اي سر از پا نشناسي و از شدت شادي و لذّت از داشته هايت، اشک بريزي. شکرگذاري واقعي در تمام اوقات زندگي ات، يکي يکي نعماتي را که داري، در قلبت مرور کني و از داشتن آن ها، بخندي برقصي و آواز بخواني. وقتي که شکرگذار واقعي باشي از صبح که چشمانت را باز کني، بارها و بارها از سرور و شادماني، اشک در چشمانت حلقه خواهد بست و تو فقط خواهي پرسيد چگونه شکر اين همه نعمت را به جاي آورم؟
شکرگذاري واقعي يعني آنقدر مشغول شمردن داشته هايت هستي که متوجه مي شوي چيزي در دنيا وجود ندارد که تو نداشته باشي. و از درون، اين احساس قلبي، ثانيه به ثانيه مضاعف و مضاعف، برداشته هايت اضافه مي شود. هرکس شکر گذار واقعي شود، همه عالم به تصرف او درآيد.
آيا مي داني آن ايمان واقعي که تو را به تمام آن وعده هايي که به تو داده ام مي رساند، واقعا چگونه است؟ ايمان واقعي يعني در تمام زمان ها و شرايط مطمئن باشي که من آن چه را از من درخواست کرده اي، به تو عطا خواهم کرد. ايمان واقعي يعني در تمام لحظات، آوازخوان و رها و با آسودگي خيال صبر داري، تا آنچه به تو وعده داده ام، محقق شود. ايمان واقعي يعني زماني که صبر مي کني تا به آرزويت برسي، با دلي قوي و قرص، سرشار از سرور و هيجان و آرامش و تفريح و خنده باشي. ايمان واقعي يعني هر اتفاقي که مي افتد، مطمئن هستي از طرف خدا و در جهت نيرو و نفع هميشگي توست. ايمان واقعي يعني همواره خود را در پرتو حمايت قدرتمند خالق مي بيني و شجاعانه درهر جا پا مي گذاري و مطمئن هستي او تو را در سلامت و امنيت ابدي حفظ مي کند.ايمان واقعي يعني مرتب و بدون وقفه، تحقق خواسته هايي بزرگ را از خودم بخواهي و زياد بخواهي. بهترين ها را بخواهي. آن چيزي را که واقعاً لياقتت است، بخواهي. اين قانون ثابت و ابدي من است که به يقين تو پاسخ مي دهم.
صبر داشتن واقعي يعني در تمام لحظات زندگي ات، شکرگذار و خوشحال و شادمان باشي. يعني در هر شرايطي، بداني که سعادت و عزت و افتخار تو نزد خدا تضمين شده است. صبر داشتن واقعي يعني در تمام لحظات، بداني که او دعاهاي تو را مستجاب مي کند.
انسان ها را به خاطر خوشان دوست داشته باش. يعني آن ها را بخواه فقط براي آن که به آن ها عشق بورزي يا سودي برساني. اگر انساني در اطراف تو هست که در موقعيتي نيست که به او سود برساني، به طور کامل رهايش کن.

بگذار هر کس هرگونه که مي خواهد خلق کند و بينديشد. تمام انسان هاي روي زمين را رها کن. تنها کسي که مي تواند روي زندگي ات اثر بگذارد، فقط خود من هستم. تنها کسي که تو را غرق آرامش و امنيت و احساس خوب مي کند، فقط من هستم. انسان ها در دنياي تو، از تو بسيار بسيار کوچکتر هستند. منم که با اراده ام، آن ها را خلق کرده ام. پس فکرت و قلبت را از هر انساني رها و پاک کن و حضور ابدي و آرامش بخش من را در قلب و جانت احساس کن. حضوري قدرتمند و آزادي بخش با سروري هميشگي. فقط منم که در تمام طول زندگي ات پشت و پناهت هستم. فقط با من باش.
هر آن چه که روي زمين است، از ثروت هاي انبوه، از معادن عظيم، از دارايي و نعمات حتي در آن چه ساخته دست بشر است، همه متعّلق به پروردگار توست. هر کدام از نعمت هايم را که ديدي و خواستي از آن تو باشد، فقط به خودم بگو تا به تو عطا کنم. يادت باشد هر آن چه وجود دارد، به اراده من خلق شده است. روابط انساني، موفقيت ها و عشق ميان انسان ها هم به اراده من خلق شده است. هرگاه، هر چه را که از من بخواهي، وارد زندگي ات مي کنم. تو هر چه داري از من داري. به من متکي باش. چون زمام اختيار هر موجودي به دست من است و تمام جنبندگان روي زمين به اراده من حرکت مي کنند.

از من بخواه که تو را مستغرق نعمت هايم گردانم. از من بخواه که چهره ي تو را از طراوت کثرت نعمت ها گلگون سازم. و مرا شکر گوي. من به تو آنها را مي بخشم. تسليم نشانه هايي که برايت مي فرستم باش. از طريق پيروي از اين نشانه به اجابت تمام خواسته هايت توسط من نائل شوي. من با آياتم تو را به نعمتي مي رسانم که تمامي زمينيان مات و مبهوت آن فراواني که تو داري شوند. آيان من بر قلب مومنان در هر جاي زمين در اين لحظه و تمام لحظات وارد مي شود. آيات من از طريق اتفاقات، راه درست را به تو نشان مي دهد.

تمام وعده هاي من از جمله بازگشت تمام نيکي هايت و بدي هايت به سمتت و اجابت دعاهايت در صورت تسليم و شکرگزاري، در همين جهان و در همين جا محقق خواهد شد. فکر مي کني چه کسي ثروتمندان را ثروتمند کرده؟ خودشان يا من؟ فکر مي کني زيبا رويان را چه کسي زيبا کرده؟ خودشان يا من؟ فکر مي کني مال فراوان، روابط قدرتمند، زيبايي و شادماني که مومنان واقعي در آن غرقند را چه کسي به آن ها عطا کرده؟ انسان ها يا من؟ مسلما هر چه نعمت در دنيا وجود دارد، از مال گرفته تا شهرت و زيبايي و شادماني و روابط انساني و سلامتي، همه و همه از طرف من است. پس اگر نعمت فراواني را طالبي، بدان که تنها درگاه رسيدن تو به نعمت هاي عظيم زمين و آسمان و هر آنچه مي خواهي، خداوند قدير و بزرگ توست و من مطمئنا هنگامي که چشمت را براي دريافت نعمت به من بدوزي، تو را از هر چيز که بخواهي، سيراب و سرشار مي گردانم. مسلما خداوند قديرترين و قدرتمند ترين حاکم بزرگ کائنات است. روزگار تو، با ايمان به من، روزگار سعادت و روزهاي حلال و فراوان است. مکان تو از اين پس با يکتاپرستي، بهشت هاي زيبا روي زمين است. خلق و خوي تو از اين پس، با شکرگزاري، اخلاق زيبا و بهشتي و قدرتمند و پرشکوه است. ديوانه وار به من ايمان داشته باش. در زير چتر حمايت مني. پس ديوانه بار شجاع باش. من ازل تا ابد را در برابر حضور قدرتمند تو و شجاعت بي انتهايت به زانو درآورده ام.

بنده ي عزيزم، قوانين روحت را رعايت کن تا با آرامش لذت ببري و شادمان باشي و داشته هايت را شکر گوي تا آن همه زيبايي و نعمت وعده داده شده ي من را به عيان ببيني. تمام نعمات و ثروت و شادکامي و نيکروزي که به تو وعده داده بودم آن قدر به تو نزديک است که که روحت به تو نزديک است. هيچ شخصي، هيچ بشري، هيچ اتفاقي، کوچکترين اثري در زندگي تو ندارد. تمامي کائنات به فرمان من بله قربان گوي توست و با قدرت درونت هم نوا و هماهنگ مي شود و هر چه را از درون تو فرمان بگيرد اجرا مي کند.
تو که مي داني در کنار مجد و قدرت خداي عظيمت، هر کاري را قادري انجام دهي. پس شروع کن بنده ي شجاع و با ايمان من. براي هر کاري که بخواهي انجام دهي، در نزد من شايسته ي بهترين هاي عالم هستي.
من تا ابد در کنار تو ،زنده و زوال ناپذيرم. کاري وجود دارد که تو فکر مي کني انجام آن غير ممکن است؟ پس هرچه هست با ايمان به من شروع کن تا از عالم بي نهايت بعدي که از ديد تو عالم غيب است ولي هم اکنون در آن قرار داري، هر آنچه را براي پيروزي نياز داري، به سمت تو بفرستم. يقينا هر غيرممکني براي کساني که به من ايمان دارند، ممکن خواهد بود. و مومنان صاحب ثروت و عزت زمين خواهند بود. همان گونه که تاکنون بوده اند. آينده ي مومنان به زيبايي لبخند ابدي خداي قدير خواهد بود. آينده ي کساني که به خداي حکيم ايمان دارند، سرشار از موفقيت هاي افسانه اي خواهد بود. امپراطوري عظيم زمين از آن مومنان خواهد بود.

مومنان در زمين کاري خواهند کرد که هيچ کس از ازل تاکنون انجام نداده است. من خودم، هنگامي که خود را به من تسليم کني، تو را در ايمان آوردن هم ياري مي رسانم. تو را به جايي خواهم برد که هيچ کس تاکنون نرفته است. تو حتي لازم نيست براي ايمان آوردن هم کاري انجام دهي.فقط از خودم بخواه و منتظر باش.وقتي از خودم بخواهي، من خودم ايمان را هم به تو عطا مي کنم.ايماني بيش از ايمان تمام کساني که تا کنون زيسته اند.من فقط منتظرم تا تو از من بخواهي و بر من توکل کني.

حتي وقتي که به من ايمان داري، ديگر حتي لازم نيست از من درخواست کني. تکميل و تأمين بودن و ثروتمند بودن و بي نياز بودن و يا سعادتمند بودن و سرشار از آرامش و عشق و لذت بودن، حالت طبيعي وجود توست و بسيار پيش پا افتاده است. آنها به خودي خود برايت انجام شده اند. همه شان در گذشته تضمين شده اند. حتي لازم نيست به آنها فکر کني يا سعي کني آن ها را به دست بياوري. آن ها از قبل حل و فصل شده است و انجام شده است و داده شده است و در تو جريان هميشگي دارد. وقتت را براي ارتباط عميق تر با بعد غير مادي الهي وجودت کنار بگذار. وقتت را براي ارتباط عميق تر با من بگذار.چون لذت حقيقي ات و منبع خير و برکت و آرامش و خوشبختي در ارتباط با من حاصل مي شود. تمامي نيازهاي تو توسط من از قبل رفع شده است و همه چيز آماده است و حتي لازم نيست ذره اي براي آن وقت بگذاري.

نيازهاي دنيوي در برابر قدرت روح عظيم والاي تو، بسيار بسيار خرد و کوچک و راحت الوصول است. هر چيز که بخواهي، از پيش فراهم کرده ام.
در راه رسيدن به پروردگارت است که به آرزوهايت مي رسي. در راه رسيدن به پروردگارت است که به آرامش مي رسي. پس آرزوهايت را از خودم بخواه و همواره هم به ياد داشته باش که تو از تمامي آرزوهايت بي نياز هستي. در احساس بي نيازي از آرزوهايت است که به آن ها دست پيدا مي کني. همانقدر که من بي نيازم، تو نيز از هر کسي جز من بي نيازي.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu