Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

از دريچه نگاه اسرار آميز خدا دنيا را نگاه کن

هدايت معنوي


(از دريچه نگاه اسرار آميز خدا، دنيا را نگاه کن)

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ايمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .


اگر ما انسان ها فقط کمي از عالم شفاف و شگفت انگيز و خيره کننده الهي بالا با ابعاد بزرگتر که هم اکنون جسم ما در آن قرار دارد، را مي ديديم، آن قدر شادي و سرور و خوشحالي و نغمه سرمستي حيرت انگيز را نظاره مي کرديم که تا آخر عمر از ته دل مي خنديديم و آواز خوان و نغمه سرا به گشت و گذار در باغ هاي زيبا و پر گل سحر آميز زندگي مي پرداختيم. از دريچه نگاه اسرار آميز خدا، دنيا را نگاه کن. عينک زيبابيني خدا هر لحظه آماده است تا تو به چشمانت بزني .هنگامي که دريچه اي بسيار کوچک از افق بي کران نگاه خدا را در دنيا تماشا کني،به هر چيز و هر کس نگاه کني،فقط زيبايي مي بيني و عشق و صفا و دوستي.تو باغي زيبا و درخشان از تمامي جنبه هاي مثبت عالم را از اين دريچه خواهي ديد که تا چشم کار مي کند،لذت است و خوشبختي. در پهنه کل گيتي. تمامي دنيا غرق در هلهله و جوش و خروش عشق، مست و از خود بي خود است. تمام کائنات غرق در حلاوت و شيريني عشق خدا است و ذرات وجود هر لحظه بودنشان را جشن مي گيرند و هر لحظه با موسيقي دلنواز الهي هستي، مي رقصند. تمام زمين از طلاست. خورشيد هر روز از لحظه طلوعش ، ميوه هاي طلائي و گران بهايش را بر زمين مي ريزد و همه دنيا را زرين مي کند. خيابان ها از جنس طلاست. سنگفرش خيابان ها طلاست. خانه ها از طلاست. حتي جنس درختان طلاست. از ديد خدا، زمين بهشتي بزرگ و باغي دل انگيز و شگفتي آور است که در آن نهرها از جنس آب طلا، جويبارها پوشيده از ميوه هاي ناب، رودها از جنس زمرد و دريا ها از مرواريد و ياقوت و اقيانوس ها از برليان است. اين بار که به خيابان رفتي، سعي کن با چشم دلت و با نگاهي عميق و بصير بر آيينه صاف زندگي نگاه کني. شکوه آفرينش خدا و تجلي معجزه هاي الهي که از آسمان بر سر و رويمان مي بارد را مي بيني؟ فرشته هاي تمام عيار زيبا با جامه پرنيان و حرير را که در حال پرواز و نيايش به دور ما هستند را مي بيني؟ قطرات اکسير عشق و دوستي الهي را که در اطراف ما رنگين کمان هاي خوشبختي و سعادت را شکل مي دهند مي بيني؟ خدا مي داند که در هر لحظه يکي از ما به او و به جريان هماهنگ اين زيبايي و شکوه ،ايمان مي آورد و در صراط دل سپردگي به نور حق قدم مي گذارد.
تو از طريق حواس پنج گانه ات ، فقط آن قسمت کوچکي از روح دنيا را درک مي کني که به مرئيت رسيده است.اما در واقع کل روح دنيا که از روح خداي درون تو متولد شده، بسيار بسيار عظيم تر،زيبا تر و با شکوه تر است. اين دنياي مادي قسمتي کوچک از ملکوت افسانه اي خدا است . قسمتي از عالم اسرار آميزغيب است و قسمت خيلي خيلي بزرگتري هم وجود دارد. در اصل همه دنيا در هم پيچيده و يکي است . تمام قسمت ها يکي است. قسمت کوچکي را با چشم و حواس پنج گانه مي بيني و قسمت بسيار عظيم را از طريق روحت و الهامات خداي درونت مي تواني ببيني. تو مي تواني با شهود دروني و ارتباط با خالق دروني ات ،تمام ملکوت و ناديدني هاي روح الهي جهاني را که تمامي اطلاعات و عظمت عالم در آن است،را ببيني.تو مي تواني قدرت آن دنياي نامرئي را که ميليون ها برابر قدرت دنياي مرئي است، از طريق ارتباط با روحت،به دنياي مرئي بياوري. تو مي تواني معنويت عظيم و سترگ و ناديدني ملکوت را با يقين و ايمان به خدا، وارد زندگي مادي سه بعدي کني. تو مي تواني قدرت روحت را که به روح خدا وصل است، در دنياي مادي نمايان کني.

دنياي ديگري وجود دارد. دنيايي با ابعاد بالاتر. دنيايي که ديدني نيست اما همين جاست. دنيايي که عالم ماده در درون ابعاد بزرگتر آن قرار گرفته است. آن دنياي عظيم و تمامي قدرتهايش و زيبايي هايش هم در خداي درون توست. آن چه ديدني و آن چه ناديدني ست، همه در خداي درون توست. دنيايي عظيم تر و ماوراءالطبيعه ماده که همه بزرگان عالم از آن سخن گفته اند و از ما خواسته اند به آن ايمان بياوريم، در درون خداي خودت است. آن دنيا، دنياي مادي را فراگرفته و خداي تو، آن دنيا و دنياي مادي را سراسر فراگرفته است. وجود تو، روشن به نيروهاي برتر و افاضات غيبي خدا است. هنگامي مي تواني با عالم افسانه اي معنا ارتباط داشته باشي که از جنس عالم معنا باشي. يعني سراسر خوشبختي و خوشحالي و آرامش باشي. هنگامي که قلبا شکرگذار باشي و خود را تسليم خدا و جريان کائنات کني و ايمان داشته باشي خداوند بهترين ها را براي تو فراهم خواهد کرد.
اکنون تو به اراده خدا در دو جهان زندگي مي کني و نقطه ي اتصال ماديات و نامحسوسات هستي. حالا بيا چند ثانيه اي از خدا بخواهيم که در کنار او به روح عظيممان وصل شويم .بيا از او بخواهيم منظري کوچک از زيبايي هاي شگرف ديد خودش را به ما نشان دهد.

ببين که نشسته اي،خداوند سرت را به سمت آسمان گرفته است و از تمام آن چه در دنيا وجود دارد و از عظمت خودش، انرژي اي عظيم و پرقدرت از زيبايي و آرامش و خوشبختي خارج مي شود و با فشار و نيروي زيادي به سمت تو شناور مي شود و در وجود تو فرو مي رود. از هر سمت، اين انرژي خدا در تمام قسمت هاي وجودت فرو مي رود. تو پر انرژي تر و قدرتمند تر ، عظيم ترو سعادتمند تر مي شوي. او با دست خودش انرژي ها را به شکل توده هاي عظيم قدرت با سرعت بسيار بالا به سمت تو شناور مي سازد. تو چشمانت را در اوج لذت بسته اي. دستانت را در هوا باز کرده اي و سرت را به سمت خدا گرفته اي و با لذت عظيم از آرامش انرژي ها و نيروها لبخند مي زني. خدا هر آن چه وجود دارد را، تبديل به انرژي شناور کرده است و تو مانند سياه چاله اي عظيم که هر چيز را که در ميليون ها کيلومتر اطرافش است، با سرعتي عظيم به سمت خودش مي کشد، هر آنچه وجود دارد را از جمله تمام نيکي ها و خوبي ها و سرور ها و سعادت ها، با سرعت عظيمي به سمت خود مي کشي.

خودت را ببين در حالي که روي قله اي زيبا و مسحور کننده روي رشته کوهي که پوشيده از گل هاي زيبا و خيال انگيز است، ايستاده اي. مکان زيباي بي نظير بهشت رنگارنگ دنيا با وفور نعمت و عظمت و درخشش جادويي در برابر توست. تمام انسان ها، به زيبا ترين چهره و راضي و نوراني و قدرتمند، در حال پاي کوبي و جشن و فرياد خوشحالي هستند. خدا اين بهشت بزرگ را پر از قصرهاي افسانه اي و خزانه هاي طلاي حيرت آور و جواهر و گنج هاي گران بهاي آشکار براي تو ساخته است. اين عالم شگفت انگيز و اسطوره اي، سر شار از امکانات سحر آميزو سرزمين هاي معجزات زيبا و برکات عظيم و شادي هاي خارق العاده بي کران است. از روي قل? کوه، به اين درک عظيم مي رسي که شادي و آرامش تو، منشأ شادي و آرامش تمام زمين و زيباتر شدن آن است. به اين درک عظيم مي رسي که به دستور خدا تمام اين زيبايي ها، تمام اين کوه ها، تمام رودهاي پر آب روشن و کاخ ها و گنج ها و درختان و آسمان نيگلون بي نظير و جادويي خدا در حال سر تعظيم فرود آوردن در برابر عظمت بي کران الهي تو هستند. سرزمين افسانه هاي رويايي و زيباي بهشتي همين زمين، در همين مکان و همين زمان به دستور خدا براي تو آماده است. سرزمين حوريان بهشتي و گنبد مزارهاي طلايي پرنور و درخشان و معطر و شادي هاي افسانه اي و وراي توصيف، در همين مکان و همين زمان براي تو آماده است. در اين بهشت عظيم، تو از بالاي کوه مشاهده مي کني که هر کسي هر چيزي مي خواهد، با قدرت عظيم خدا به سرعت برايش فراهم مي شود واو از آن لذت مي برد و خدا را شکر مي گويد. در اين دنياي زيبا و ثروتمند و متمول، دنيا به دنيا عشق مي ورزد و همه به همه مهرباني مي کنند. استعدادها به خواست خدا هر لحظه شکوفا تر مي شوند و کاخ هاي افسانه اي زيبا هر لحظه، شکوهمندتر، مجلل تر و رويايي تر مي شوند. هنگامي که نوک قله کوه سعادت جاودانه ات ايستاده اي،خدا دستور مي دهد تمام دنيا از چپ و راست رو به تو کند و با شادماني و جشن و سرور و خوشحالي و رقص تو را ستايش کند و گرداگرد تو چرخد و باز هم در عظمت و خوشبختي ،به پاي کوبي مشغول مي شود.به خواست او همه با عشق حقيقي، تو را گل باران و پر بوسه مي کنند و هداياي گران قدر و عظيم و بي شمار را به تو هديه مي کنند. خداي تو منشأ جادويي نامحدود خلق هر چيزي که بخواهي از نعمت و فراواني و ثروت و زيبايي ،است.او تو را متبرک به برکت الهي اش کرده است . تصاويري که در ذهنت ديدي، حقيقت واقعي زمين حقيقي زيباي بهشت گونه است.او زندگي را لبريز از تفريح و بازيگوشي و خنده و رقص آفريده است.او زندگي را زيباترين و سحرآميزترين براي تو خلق کرد.
اکنون خودت را ببين در حالي که روي شن هاي طلايي و نرم ساحلي خيال انگيز و نوراني و بسيار زيبا نشسته اي. خورشيد وجود خدا بر دريا مي تابد و تمام ساحل تا کرانه آسمان را روشن مي گرداند. نور طلايي و درخشان خارق العاده وجود خدا بر تمام عالم مي تابد و آن را روشن و گرم مي کند. سيمرغ هاي سحرآميز و رنگارنگ در نهايت زيبايي بالاي سر وجود الهي تو پرواز مي کنند. آب دريا بسيار آرام و خالص است و تو از صحنه ي مرموز تعظيم درياي عظيم در برابر وجود بي کران خودت لذت مي بري و مي خندي. رودخانه اي بسيار زلال و پاک وسفيد و افسانه اي به دريا مي ريزد. آن قدر زلال که تمام سنگ هاي سحرآميز کف آن به وضوح مي درخشند. دستانت را در آب کرده اي و از خنکاي آب و از زيبايي بي کران هر آنچه مي بيني، غرق لذت و سرور و شکرگذاري و خضوع در برابر قدرت خدا هستي.در افق ،نوري بسيار درخشان و زيبا چشمت را خيره مي کند.آن نور وجود خداست که به سمت تو مي آيد. پاهايت را بر روي آب درخشان و صاف مي گذاري و از روي آب راه مي روي و وارد دريا مي شوي.هزارها فرشته خندان و خوشحال روي آب راه مي روند و مي رقصند. راهي شگفت انگيز ساخته شده از گل به سمت آسمان کشيده شده است .خداي تو در تمام دنيا مي چرخد و آن را مي گرداند و اتفاقات را آن گونه که بهترين است، برايت مي سازد و پديد مي آورد.
حالا خودت را روي قاليچه اي بي نهايت زيبا و رنگارنگ و سحرآميز که دست خداست، مي بيني.او با سرعتي بسيار بسيار بالا در ميان ابرها از روي زمين حرکت مي کند و دور تا دور زمين و سپس دور تا دور کائنات و سپس دور تا دور ملکوت مي چرخد. مناظر افسانه اي شگفت انگيز بسيار زيبا در زير پاهاي تو در حرکت است و به طور معجزه آسايي درخشان و نوراني و زيبا و شکوهمند است و در زيبايي وصف ناپذيري فرو رفته است.
حالا به آسمان آبي و نيلگون نگاه کن. خدا را ببين. خدا را در آسمان بي کران ببين که به وسعت کل آسمان مسحورکننده از شمال و جنوب و شرق و غرب در زيبايي بي نظير سحر آميز و خيره کننده و وصف نشدني، تو را از بالا نگاه مي کند. آن تصوير خداي درون توست که در آيينه، آسمان،آسمان را فرا گرفته و آن تصوير، خداي عظيم الهي شگفت انگيز درونت است. به کوه ها نگاه کن که در برابر خداي درون افسانه اي تو که در آسمان است، مانند تکه کوچکي اسباب بازي است . مي تواني به خواست خدا ،با نوک انگشتانت آن ها را به شکلي خارق العاده از آن بالا تکان دهي. تو هم در کنار او در همه جا هستي. از آن بالا مي تواني درختان را درآوري و در جاي ديگري قرار دهي. مي تواني جنگل ها را جا به جا کني. مي تواني جاي ماشين ها و انسان ها و تمام اشياء را عوض کني. خداست که به تو اين قدرت را مي دهد که در هر لحظه به طرزي حيرت آور با نوک دو انگشتت پازل زمين را دوباره و دوباره بسازي و خلق کني. روي زمين بايست و سرت را بالا بگير و به خداي درون خودت که در کل آسمان و در کل جهان و در همه تو جاي گرفته نگاه کن. ديگر هيچ قسمتي از آسمان معلوم نيست. چون تمام آسمان را خداي درون تو پوشانده .او دارد به خودش که تو هستي و روي زمين ايستاده اي، لبخند مي زند.او به تو نگاه مي کند و خودش را مي بيند و لذت مي برد. به خدايت در آسمان نگاه کن.تو هم داري به خودت در آسمان نگاه مي کني و لذت مي بري. چقدر زيبا و درخشنده و خوش سيما و اعجاز گونه هستي. چقدر زيبا مي درخشي و قدرت جادويي ات را از بالا روي زمين اعمال مي کني. چقدر راحت مشيت ها و نقشه هايت را در بهترين و خيرترين راه براي همه زمينيان تنظيم مي کني. چقدر راحت کوه ها و درياها را جا به جا مي کني. دستانت را باز کن و اجازه بده تو و خودت يکي شويد. تو در اصل، او هستي. فقط جسمت روي زمين است. روحت همه جاست. همه کس است. همه چيز است. خداست. در هر حالتي است و در تمام لحظات مشغول آفرينش و خلق و لذت از وجود بسيار زيباي شگفت انگيز تو است. روح الهي ات يا خدا ، عاشقت است

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu