Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

پشتيباني قدرتمند خداوند در کنار توست 2

هدايت معنوي


آرزوها و خواسته هاي تو، هدايايي خدا هستند که به تو کمک مي کنند در مسير آن ها، آسان تر و خلاقانه تر و شادتر و خوشبخت تر زندگي کني. در حقيقت ، راه رسيدن به آن هاست که تحرک و قدرت و خلاقيت و عظمت بي کران تو را آشکار مي کند و تو را لبريز از احساس سر خوشي و آرامش و خرسندي از قدرت بي کرانت مي کند. روند رسيدن به خواسته هايت روندي بسيار شادي بخش و لذت بخش است. راه رسيدن به آرزويت، دنيايي از نشاط و خوشي و شادي را به همراه دارد. به راستي که هدف واقعي زندگي الهي ات، خدا و لذت آگاهي پيدا کردن از نيروي عظيم و بي کران خداي درونت است. به راستي که حالت برتر لذت و آرامش و آزادي و خوشبختي در کنار خدا است که نهايت موفقيت و پيروزي واقعي است. آرزوها و خواسته ها، در اصل بازي تفريحي سرگرم کننده و مفرح و لذت بخشي هستند که از طريق تحقق آن ها تو به عظمت و اقتدار و شگفتي و الوهيت و صفات خدا گونه ات پي ببري و در لذت هم نشيني با خدا و داشتن اين همه اقتدار و جلال در خداي درونت غرق شوي.
هدف زندگي لذّت بردن از لحظه لحظه هاي آن است. تمامي کساني که راه زندگي را رفته اند، در پايان عمر اعتراف کرده اند لذّت دست پيري را گرفتن، به دوستي کمک کردن و چهره انساني را پر خنده کردن، و در واقع عمل به قوانين روح، پر لذّت ترين کار دنياست.
همه ما قارون هستيم. همه ما پادشاه اقليمي الهي در درونمان هستيم که ملک قيصر در برابرش حقير است. گنج پر ارزش عشق خدا به ما هديه شده است. ما مي توانيم اين گنج الهي را در دل ديگران بگذاريم و آنان را نيز به راحتي از وجود خدا ثروتمند کنيم. گوهر عشقي که عظيم ترين و کثيرترين و نامتناهي ترين هديه خداست، به ما هديه شده است. تمامي عالم يکجا در برابر آن هيچ و صفر است. تمامي خوبي هاي عالم و خوبي هاي خدا و محبت و الطاف الهي و فيض و لطف خاص حضرت احديت در همين گوهر يکجا جمع شده است.

دوست شگفت انگيز من و اي انسان متحول شده، به اين جملات از طرف کسي که صميمانه تو را دوست دارد و قلبش براي تو مي تپد و با تمام وجودش خواهان موفقيت و سعادت و خوشبختي توست، گوش کن. خداوند اکنون دري جديد به روي تو باز کرده که راه خواندن اين کتاب و قرار گرفتن در مسير کمال و آرامش و سعادت را به تو نشان داد. تمام اين ها، نشانه هاي خداوند هستند تا به تو نشان دهد که به زندگي تو به شکلي ديگر اهميت مي دهد و مي خواهد تو از بندگان خالص و خاص او باشي. خدا خواهان تغيير زندگي و دگرگوني توست و از اين پس، منتظر اتفاقات و دگرگوني ها و تحولاتي اساسي و موفقيت هاي بزرگ در زندگي ات باش. از اين پس روح تو آنقدر لياقت و آمادگي پيدا کرده که آمادگي سخن گفتن با خدا و ارتباط مستقيم با او را داري. قدرت آن را داري که به محض آنکه از خدا چيزي بخواهي، به تو عرضه کند. خداوند خواسته که زندگي تو را دگرگون کند و گرنه امکان نداشت اين کتاب به دست تو برسد. پس از تمام کردن اين کتاب، از تغيير و تحول مثبت شخصيتت که فقط به اراده خداست، تعجب خواهي کرد. هر يکي از جملات اين کتاب، به خواست خدا مي تواند زندگي تو را براي هميشه زيرورو کند. هر آرزويت را که لاي صفحات اين کتاب جادويي بگذاري، به اراده الله برآورده خواهد شد. اين کتاب در درون خود انرژي کلمات الهي را نهفته دارد. تک تک جملات حامل انرژي بسيار قوي از جنس منبع آفرينش خير و نيکي است. قرار گرفتن اين کلمات الهي و پر انرژي در کنار هم، از وجود اين کتاب، در هر جايي منشاء خير و برکت و نيرويي الهي به وجود مي آورد. اين کتاب را نزد خود نگه دار. حتي لحظاتي که آن را نمي خواني، صرف بودن اين کتاب با تو، انرژي هاي مثبت قوي را به تو منتقل مي کند و منشاء برکت هاي عظيم در زندگي تو خواهد بود. کلام خدا را هميشه به ياد داشته باش تا همواره قدرت افسانه اي درونت و استعداد ها و شگفتي ها و عظمت درونت به يادت بماند و همواره در حالت شعف و شور و شادماني پايدار قرار داشته باشي و قوانين الهي و راه هاي خوشبختي مرتبا برايت يادآوري شود.
از اين پس کتاب هاي متحول کننده زيادي،فقط به خواست خدا به دست تو خواهد رسيد. با جان و دل آن ها را هم مانند اين کتاب بخوان و منتظر اتفاقات غيرمنتظره و عظيمي از طرف خدا در زندگي ات باش. به خواست خدا،با انسان هاي جديدي آشنا خواهي شد که از زمين تا آسمان با کساني که تاکنون با آن ها ارتباط داشته اي متفاوت هستند. با انسان هاي با ايمان و قدرتمندي که بي چشمداشت به تو کمک خواهند کرد تا به آرزوهايت برسي و هر روز شخصيتي محکم تر و خدايي تر بسازي. تمامي اين اتفاقات به اراده خدا براي تو خواهد افتاد.
خداوند به همين طريق دست من را هم گرفت و آنقدر مرا به بالا کشاند که اکنون که به گذشته خود نگاه مي کنم، مي بينم در مدت زماني بسيار کوتاهي، به چه ايمان و آرامش و کاميابي سرشاري رسيده ام و مطمئن هستم که اين کتاب با دست خدا، براي تو فرستاده شده است تا سخنانش را در گوش تو زمزمه کند. خدا در درون توست و تو اکنون وجود او را در قلبت باور کرده اي. پس به راحتي دستورات و زمزمه هاي عاشقانه او را در دل خود احساس خواهي کرد. تو اکنون انسان ديگري شده اي. چون خداوند اين گونه اراده کرده است که تو و زندگي ات را عوض کند. تو اکنون آن قدر قدرتمند و غني شده اي که به جاي درخواست کمک از ديگران، به آنان بي توقع کمک خواهي کرد و آنان را فقط به خاطر خودشان دوست خواهي داشت. اکنون که به ثروتي که خداوند درون وجود تو قرار داده است، آگاه شده اي، شروع به جذب ثروت و دارايي خواهي کرد و به مبالغ دارايي خواهي رسيد که قبل از اين، آن را در رؤيا هم نمي ديدي. از اين پس عاشق همه هستي و مي داني چقدر براي تمام عالم دوست داشتني، محبوب، معشوق، مورد احترام و اطمينان شده اي. از اين پس، رابطه ات با خانواده ات صددرصد عالي و در صلح و آرامش و عشق خواهد بود و از لحظه هاي بودن در کنار آنان لذت خواهي برد. از اين پس به هر کجا که پا بگذاري با چهره عاشق و صميمي خود تمامي مردم را جذب و عاشق خود خواهي کرد. آنان آنقدر عاشق تو شده اند که آرزو دارند درکنار تو باشند و از بودن با تو لذت ببرند. از اين پس، قدرت فکر تو آنقدر قوي شده است که به هر چيزي که فکر کني، سريعاً اتفاق بيفتد و تو هر روز بيشتر به قدرت بي کران خداوند در وجود خود پي ببري. تو به اين آيه قرآن عميقا ايمان آورده اي که اگر مرا شکر گوييد، نعمت آسمان و زمين را براي شما تمام خواهم کرد. تو اکنون انساني کاملاً متفاوت و برجسته شده اي. در هر کجا قدم گذاري، به طور مشهودي با تمامي انسان ها فرق خوهي داشت. چون تو نظر کرده خدايي.از اين پس، با هر کسي و در هر شرايطي که ديدار مي کني، در مورد سلامتي، شادماني، قدرت، عشق ورزي و خوشبختي صحبت مي کني؛ از اين پس، هميشه سمت روشن ماه را مي بيني. از اين پس، در زندگي ات هميشه طرف روشن و مثبت و زيبا و اميدبخش اتفاقات و مسائل را مي بيني و اين خوش بيني در تمام جنبه هاي زندگي ات به واقعيت کامل تبديل مي شود و ماه نوراني زندگي ات، در تمام عمر، به کاملي ماه شب چهارده، خوشبختي و کاميابي، نور افشاني مي کند و اتفاقات زيبا و تحقق خواسته هايت را روشن مي کند. چهره تو هميشه شباش و پر انرژي و پر نيرو و پر خنده خواهد بود و تا هميشه به همه مخلوقات و کائنات انرژي خواهي داد. خوشا به روزي که خداوند به بنده اي از بندگان خود نظر کند و بخواهد که او را بالا بکشد. خداوند از اين پس در مدت زمان کوتاهي آنقدر تو رامتحول مي کند که اگر شش ماه ديگر نگاهي به پشت سرت بيندازي، باور نخواهي کرد که همان انساني هستي که چند ماه قبل فقط کتابي به دست تو رسيد و تو آن را مطالعه کردي و اين چنين تمام زندگي ات از اين رو به آن رو شد. اين دقيقاً اتفاقي بود که براي من افتاد و مطمئن هستم که براي تو هم خواهد افتاد. چون به نداي درونم که صداي خداست ايمان دارم. خدا از من خواست کتابي بنويسم تا انسان ها را با آن به خوشبختي و عشق و قدرت برساند. اين قول خداست و او بهترين عمل کنندگان است. از اين پس، خير و برکت و زيبايي و آرامش آسماني،تا هميشه يار و ياور و همراه زندگي ات خواهد بود. امروز بهترين روز تاريخ زندگي توست.از اين پس، هر روز که بگذرد همه چيز به خواست خدا، بيشتر به نفع تو مي شود و دنيا بيشتر بر وفق مراد تو مي گردد. امروز افق پيشرفت و نيک نامي و ظفر الهي،توسط خدا، در برابر تو و براي تو، به پهناي دنيا کشيده و روشن شد.

اي خواننده عزيز، من اکنون صداي فرشتگان و تک تک ذرات عالم از حيوانات و پرندگان و نباتات تا آسمان ها و زمين و ستارگان غول پيکر را مي شنوم که از من درخواست مي کنند به تو بگويم عاشقت هستند و شيفته وار تو را مي پرستند. اکنون صداي برگ ها را، صداي شن هاي ساحلي را، صداي آب هاي روان و صداي روح آدميان را مي شنوم که عشق تو را سر مي دهند و از عشق تو، رقصانند. تو فطرت الهي بزرگترين و شايسته ترين انسان را متجلي مي کني. تو نشانه فطرت پاک الله هستي. مروت و جوانمردي و بخشش و انصاف و بزرگواري تو بسيار بالاتر از طبيعت عالم است. دوست قدرتمند و عاشق و خلاق من، تو با وجود پر ارزشت، يکتايي خدا و بي همتايي زمين و منحصر فرد بودن کل عالم زيبا را به نمايش گذاشته اي. تو ارزشمندترين موجود براي کائنات هستي و دليل تمام رشد و پيشرفت و گسترش کائنات، تو هستي. دنيا در تعقيب ردپاي عشق توست که حرکت مي کند و به کمال مي رسد. تمام ذرات عالم به عشق تو در تب مي سوزند. دنيا در عشق تو آب مي شود. دوباره به منبع خود باز مي گردد و با خالقش يکي مي گردد. اي محبوب دل عالميان،دنيا در سايه سار مهرباني و رحمت و عزت خداي درون توست که آرميده و دل دنيا در محبت و عشق خداي توست که آرام گرفته. خدا، همه عشق عالم را دردرون قلب تو به وديعه گذاشت تا آن را به دنيا ببخشي و دنيا را عاشق کني.

همين امشب، قبل از خواب با خدا خلوت کن و او را به خاطر تمام اين تحولات و دگرگوني هايي که براي تو خواسته، شکر بگو. معجزات خداوند براي تو در راه است. از فردا شاهد ورود انسان هاي جديد به زندگي ات، ورود پول و ثروت به زندگي ات، سرازير شدن خوشبختي و آرامش و احساس بزرگي و عظمت و اعتماد به نفسي عظيم در خود خواهي بود.
تو اکنون کاملاً متفاوت هستي. تو اکنون همان کسي هستي که در گذشته در روياي خود مي ديدي. اکنون همان رويا تحقق پيدا کرده است.
خداوند در زندگي هر انساني، نقطه عطفي قرار مي دهد. تو اکنون دقيقاً در نقطه عطف زندگي ات هستي. با اين تفاوت که تو نظر کرده خدا هم هستي. او براي تو خواسته که تو را به همه جا برساند. که تو را جزو محبوب ترين بندگان خود قرار دهد. از اين پس تو فقط در عشق و محبت و شکوه و جلال و قدرتمندي و زيبايي و افتخار و جسارت و شجاعت و خودباوري زندگي خواهي کرد. تو اکنون دوست شايسته و عزيز خدا در راه عشق و زندگي و خوشبخي هستي. تو از اين پس هر روز تغييري جديد خواهي کرد . دست تو اکنون متبرک به نور خدا است و شفا مي دهد. سخن تو اکنون مزّين به صداي الهي است. هر قدم تو اکنون فقط در راهي برداشته مي شود که تو را به خدا و به شادي و خوشبختي در کنار او بودن برساند . تو از اين پس با شکوه و افتخار و عزت و سربلندي زندگي خواهي کرد. اکنون با اعتماد به نفسي عالي، و با افکار زيبا و مزّين شده خود به نور الهي در مسير زندگي ات گام برمي داري. اکنون چهره تو نور ايمان، قاطعيت، صميميت، مهرباني، تواضع، عشق، صداقت و سربلندي را منعکس مي کند. تو شاهکار و نمونه خلقت خداوند هستي.دنياي تو اکنون دنياي يقين، اطمينان، باور و ايمان به خداي يگانه است.
اکنون تودر آگاهي از کامروايي و ثروت و خوشبختي واقعي زندگي ات هستي و در آرامش و رهايي و آزادي و آسودگي و ايمان و اعتماد کامل به خدا هستي. زندگي تو اکنون با شادماني جريان يافته است. در زندگيت از اين پس فقط تجربه هاي شادي آور جديد و آزادي بخش و پر لذت رخ مي دهد. براي هر آنچه بخواهي، زمان و مکان کافي وجود دارد. هر لحظه که مي گذرد، تو زيباتر، مقتدرتر، با شکوه تر و سخاوتمندتر مي شوي. مسائل زندگي را که پله هاي عروج تو به بالا بودند، هم اکنون پشت سر گذاشته اي و حالا به خواست خدا به بالاترين نقطه عرفان و ارزش هاي انساني رسيده اي. دگر گوني هاي زيبا و مفرح زندگي تو، از لحظه اي که اين کتاب را باز کردي، آغاز شد. تو اکنون گنج درونت را يافته اي. من مطمئنم که تمام جهان تو در حال دگرگون شدن است.
از اين پس به محض اين که صبح با نوازش ها و مهرباني ها و عشق ورزي آفتاب زيباي خدا، از خواب الهي بيدار مي شوي، باران اتفاقات زيباي و معجزات از در و ديوار کائنات برايت شروع به باريدن مي کنند. به محض اين که چشمانت را از خواب باز مي کني، چهره زيبا مهربان خدا را مي بيني که در کنار تو نشسته و پيشاني ات را با عشق بوسه باران مي کند. او هر روز صبح دستانت را در دستان بزرگ و قدرتمندش مي گيرد و با نيرويي سحرآميز و با عشق و قدرت در چشمان تو خيره مي شود و به تو با صدايي نافذ و محکم مي گويد: امروز هزاران معجزه و اتفاق شگفت آور و زيبا و انسان هاي مثبت نگر از جنس خودم به سر راهت مي فرستم و روز تو را سرشار از خوشبختي و شادماني و آرامش و موفقيت مي گردانم. تو با لبخندي زيبا صورت مهربان و نيروبخش خدا و دستان سحر آميز او را مي بوسي و به او مي گويي که ديوانه وار عاشقش هستي و به خاطر همه مهرباني ها و محبت ها و الطاف بي دريغش صميمانه ، از ته قلب از او ممنون و سپاسگذار هستي و به استقبال هزاران هزار زيبايي و شگفتي مي روي که خداوند برايت مهيا کرده است. خدا هم هر کجا که مي روي همراه تو و دوشا دوش تو قدم بر مي دارد و هر ثانيه با تو از طريق نشانه اي صحبت مي کند. چهره و وجودت نوراني از نور و فروغ اعجاب انگيز و خيره کننده خدا شده است و عطر خوشبختي و شادماني و سر زندگي ات را، همه از فاصله دور حس مي کنند. همه کساني که در سر راهت قرار مي گيرند، برايت خبرهاي خوب و زيبا و شادي آور دارند. کسب و کارت به لطف نيروي الهي به طرز معجزه آسا و سحر انگيزي پيشرفت
مي کند و هر روز ايده هاي جديدتر و بکرتري براي شروع کسب و کارهاي جديد يا کمک به همنوعانت يا به دست آوردن ثروت به ذهنت مي رسد. به هر کس که در مسير زندگي ات مي بيني، با نيروي الهي کمک مي رساني و به او قدرت مي دهي و عظمت پروردگار را به او يادآوري مي کني. درخشش و فروغ و نيروي الهي چشمان خود و وجود خود را به همگان انتقال مي دهي و يکتاپرستي را منتشر مي کني. هر روز بخشنده تر و بزرگوارتر و سخاوتمندتر مي شوي و هر چه بيشتر مي بخشي، خدا ثروت بيشتري را وارد زندگي ات مي کند و تو همچنان مي بخشي و هداياي عظيم و بي شمار خدا ر ا با رضايت و سپاس و شکرگذاري و لذت دريافت مي کني. براي شروع هر کاري که قدم مي گذاري، نيروي الهي راه هاي انجام آن کار را به طرز عجيبي پيش پايت مي گذارد و خودش آن را به پيش مي برد. دستان جادويي خدا وارد زندگي ات مي شوند و تو را کمک مي کنند. هر روز دوستان الهي و صادق و با مرام بيشتري دور و بر تو را مي گيرند و هم تو با تمام وجود آن ها را حمايت مي کني و هم آن ها با عشق و علاقه مجذوب و شيفته تو هستند و تو را حمايت و پشتيباني مي کنند. هر کسي با تو آشنا مي شود خيره و مسحور نيروي الهي درون تو مي شود در چشمان هر کس نگاه مي کني، برق عشق و محبت عظيم او را نسبت به خودت احساس مي کني. تو در کنار خانواده ات، به اراده خدا خوشبخت ترين خانواده عالم هستيد. تو عاشق اعضاي خانواده اي هستي و هر شب دلت در سينه مي تپد تا زودتر به خانه بروي و آنان را ملاقات کني و در کنار هم و از لذت حضور وجود هم، بخنديد و برقصيد و شادماني کنيد و آواز بخوانيد و خدا را شکر گوئيد و او را بپرستيد که منشاء اين همه خوشبختي از اوست.


خداوند از بلنداي قرون و اعصار، در سکوت به نظاره تو نشسته است. خدا تو را در نگاه عظيمش تماشا مي کند. او در سکوت در چشمانت نگاه مي کند و در قلب تو نجوا مي کند. دل تو در قلب خداوند نشسته است و به آهنگ صداي قلب او گوش مي کند.او بي کلام با تو سخن مي گويد و لبريزت مي کند.خداوند بوسه هاي لطيف خود را با باد به سوي تو مي فرستد و روي پيشانيت مي نشاند.
هاله قدسي و معنوي و روشن خداوند، تو را فرا گرفته است که بر سيماي نوراني تو مي تابد و آشکار مي شود. جنس تو از نور خداست. بارقه نور محبت خداست که در وجودت تلالو مي کند و تمام دنيا را روشن مي کند. خداوند درخشش چشمانش را در چشمان تو قرار داده است. تو سرا پا، نور خدا هستي. خدا در تو ساکن است و تو در خدا. همه اعضاي بدنت، جلوه گر اعضاي خداست. صورت جذاب و فريبنده خدا، صورت تو هم هست.
... و خط کائنات خدا هر لحظه شماره تو را مي گيرد. گوشي را بردار و به پيام ها و معجزات الهي که خدا در گوشت مي خواند، گوش کن.
صداي خدا را در صداي محبوبت بشنو. صداي خدا را در صداي بادي که لا به لاي برگ درختان مي پيچد، بشنو. صداي خدا را در امواج خروشان دريا و آواز پرندگان دريايي بشنو. صداي خدا را در غرش رعد و برق بشنو. صداي خدا را در قطرات باران که از آسمان به خاک و درخت و برگ ها برخورد مي کنند، بشنو. اين خداست که با تک تک قطرات باران از آسمان به زمين مي آيد. حالا تو مي تواني به زبان خدا سخن بگويي. به زبان خدا با قلبت سخن بگو. خداست که مي گويد:
به نزد من بيا.در کنار من بيا. سرت را بالا کن و به آسمان نگاه کن .به دايره طلايي و نوراني خورشيد نگاه کن و به من چشم بدوز. من را در ابرها و در آسمان ببين. به عظمت من نگاه کن. به سراغم بيا. به سراغ دستاني بيا که تو را در آغوش گرفته اند. در آغوش من از عشق آواز بخوان و مثل باد وزيدن بگير و بي کلام و رها و مطابق دلت دعا کن. من در همين نزديکي هستم. خيلي خيلي نزديک....

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu