Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

پشتيباني قدرتمند خداوند در کنار توست

هدايت معنوي


(پشتيباني قدرتمند خدا در کنار توست)

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ايمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .


خداوند به تو اعتماد کامل دارد که تو را فرمانده و مرکز زندگي خودت آفريد. وقتي رويايي در ذهنت است، توانايي بي کراني براي رسيدن به آن هم،توسط خدا در وجودت هست. دوست زرنگ و کاردان و لايق و پر انرژي ، روياهايت را جدي بگير.با ايمان به دنبال آن ها برو. تو مسلما آن ها را خواهي يافت.روياها مسير تکامل تو هستند.در مسير روياها خدا را مي يابي،خدا را مي يابي،خواسته هاي حقيقي روحت را مي يابي.
چه خواسته ات کوچک است چه بزرگ،آن را از خدا درخواست کن و بدان تو به آن مي رسي. وقتي آرزويي در سر داري، يعني خداوند بوده که آن را براي تو خواسته که آن را در ذهنت کاشته است. وقتي آرزويي داري،از خدا بطلب و بعد با ايمان در ذهنت خود را با ايمان در وضعيت رسيده به آرزويت تصور کن. خواهي ديد که خداوند تمام کائنات را در جهتي به پيش خواهد برد که تو را به خواسته ات برساند. خدا کائنات را براي تو اين گونه طراحي کرده است و تو خواهي ديد به طرزي شگفت آور و عجيب و با نيروي نامرئي خدا، هر روز کساني را ملاقات مي کني که به شکلي با هدف تو رابطه دارند. هر روز کتاب ها و نشريه هايي به تو معرفي مي شوند يا هديه داده مي شوند که دقيقاً در مورد هدفي هستند که تو در ذهنت داري. کساني اکنون به اراده خدا،وقتي فقط از او بخواهي به تو کمک خواهند کرد که پيش از اين کاري برايت نمي کردند. خواهي ديد خداوند تمامي اسباب و شرايط را فراهم مي کند که تو به آساني به بزرگ ترين آرزوي خود دست پيدا کني. به تصوير کردن خواسته ات در ذهن خود ادامه بده و فقط از نيروي خدايت خواسته ات را بخواه. همه دنيا به فرمان خدا به کمک تو خواهند آمد.. همه چيز بسيار راحت به دست مي آيد. خدا خيلي راحت هدفت را به تو مي بخشد. آن گونه احساس کن که انگار حالا به تمام روياهايت رسيده اي و همه دعاهايت محقق شده است. اين معني ايمان واقعي است. با ايمان به خدا، با خيالات رويايي ات زندگي کن. آن گونه رفتار کن که در روياهايت است. همان شخصيتي را بروز بده که در اوج روياهاي آسماني ات زندگي مي کند.
وقتي تو هدفي را در زندگي انتخاب مي کني،خدا به هدفت قدرتي بي کران مي بخشد.در واقع همه اهداف و نتايج از آن خود اوست.و بخشش آن ها به تو هم از آن اوست. او از ازل تا ابد بخشنده ترين بخشنده است. او هدف را با قدرت و سرعتي بسيار بالا به سمت تو حرکت مي دهد. او هر روز هدفت را قدرتمند تر و بزرگتر مي سازد. هدف تو آن قدر قدرتمند مي شود که به اراده خدا خودش را در دستان کسي که متعلق به اوست، مي اندازد و به هدف نهايي حياتش مي رسد. هدفت چنديت برابر ميزاني که دوستش داري، عاشق توست. هدف پرواز کنان و شتابان با قدرتي که منشاء آن خداست، به سمت تو مي آيد. اهداف و وضعيت ها و اشيايي که مي خواهي به دستشان آوري، نسبت به تو سرشار از محبت و علاقه و اشتياق هستند. خداي قدرتمند و عظيم به محض اين که تو بخواهي،مي بخشد. چون خدا هم سرعت در رسيدن تو به خواسته هايت را دوست دارد. همه چيز با دستان خدا همان لحظه اي که به آرزويت فکر مي کني، مهيا مي شود قانون خدا که قانون تحقق بدون استثناي آرزوهاي توست، هميشه کار مي کند. تو فقط خواسته هايت را به خدا عرضه کن و با او در ميان بگذار. خدا از طريق کائنات خود، فرصت ها را در آغوشت قرار مي دهد. هر آن چه از آن تو باشد، به راحتي به دستش مي آوري. آن چه مال توست، گرم و صميمانه و در نهايت سرعت، خودش به سوي تو مي آيد و تو را به راحتي به آن مي رسي. تو با ايمان به قدرت شگفت انگيز خدا، زندگي بزرگ و زيبا و پرشکوهي را خواهي ساخت. خدا به روش هاي خودش، تو را کنار خودش، بي شک به سرعت به اوج آرزوهايت خواهد رساند و تو در کنار او زندگي بزرگ و زيبا و پرشکوهي را خواهي ساخت.
روح تو که از جنس خداست تمام خواسته هايت را در بر گرفته و هر چه آرزويش را داري شامل روح بي نهايت قدرتمند و توانا و خردمند و آگاه و هماهنگ خداي درون تو است. روح تو ،ايمان کامل دارد که تو تحت هر شرايطي در هر کجايي که در ايمان به خدا باشي، آزاد و قدرتمند و توانا هستي تا هر آن چه را مي خواهي در هر زماني که مي خواهي و در هر کجا که مي خواهي خلق کني. روح تو در تمام لحظات زندگي ات اين قدرت عظيم و بي کران و آزادي همه جانبه را کاملاً احساس مي کند. به همين دليل خود الهي واقعي تو در تمام زمان ها پر از احساس شادي و اشتياق و خوش بيني و اميد و خوشحالي است. تو در هر زماني، در هر مکاني، در هر شرايطي هر چيزي را بخواهي، متعلق به خودت است.
دوست موفق و فرهيخته من، تو که هر اقدامي کني به سرانجام مي رسي و هر کاري را شروع کني به خواست خدا به موفقيت مي رسي، تکه کاغذ و قلمي بردار و اجازه بده اهداف رويايي ات و آرمان هاي بزرگ قلبت، از جانب خدا از درونت روي کاغذ جاري شوند. هر چه که در آرزويش هستي و بزرگترين اهداف و روياها و خواسته هايت را با دست پر قدرتت بنويس. هنگامي که قلبت و قدرت الهي درونت، خواسته ها و آرمان هاي الهي ات را بيرون بريزد، تعداد بسيار زيادي رويا روي کاغذ خواهي ديد. دستت خود با نيروي عجيب و حيرت انگيز الهي آرمان هايت را خواهد نوشت و حال اجازه بده خدا از درون با تو صحبت کند. حالا صدايش را محکم و قدرتمندانه مي شنوي. « يقين بدان که آرزوهايت را يافته اي. يقين بدان که روياهايت از پيش از اين که درخواست کني به تو عطا شده است». خدا قدرتمندانه و قاطع تو را مطمئن و قلبت را سرشار از ايمان و باور مي سازد. خداست که در کنارت نشسته و آرزويت را قبل از اين لحظه برايت محقق کرده است. او مي دانست خواسته تو در اين لحظه چيست و چون عاشقانه دوستت دارد، هر چه را خواستي، مرحمتت نمود.
تصويري واضح از موفقيت و دستيابي الهي ات را روي کاغذ ايجاد کن.کائنات قدرتمند ، هر دستوري بگيرد، به طرز شگفت انگيزي آن را اجرا مي کند. شعار آرزوهاي شخصي خودت را در دلت و در ذهنت با تکرار حک کن. نوک قله اهدافت را که همان آرامش و خوشبختي و خوشحالي و عشق و نعمت است را کاملاً در ذهنت کنده کاري کن. آن قدر که در ذهنت مدام تصاوير زيبايي و عشق و آرامش ببيني و لذت ببري. تو به قدرت عظيم اسرار آميز الهي ات متصلي و از طريق تخليل در ذهنت، قدرتت را هر چه بيشتر احساس مي کني. زمان و مکان در برابر نيروي تخيل و قدرت الهي فکر تو، کاملاً قابل تغيير به دلخواه تو و قابل شکل گيري بر طبق خواسته توست. هدفنامه الهي ات و شعار آرزوهاي شخصي و قلبي تو، هر لحظه توسط نيروي بي کران خدا در درونت مرور مي شود و به اجراء گذاشته مي شود و دنيا را تکان مي دهد و به مرحله ظهور مادي رسانيده مي شود. تو قدرتي جادويي و ماوراي توصيف نشأت گرفته از مبنع عظيم خدا داري. خدا مي تواند بسيار بيشتر از آن چه تصورش را مي کني به تو بدهد. خدا در روح قدرتمند تو همواره متمرکز بر متجلي کردن خواسته ها و آرزوهاي توست. پس در تمام هدف هايت قله هاي بالا و ارقامي بالا را در نظر بگير تا خدا به تو ثابت کند که براي او هر کاري ممکن است و تنها قدرت برتر دنيا اوست. خدا ارقام را آفريد و آن ها را بي نهايت کرد تا تو هر ثانيه به رقم بالاتري برسي. متن گنج الهي ات را هر روز در ذهنت تکرار کن. اعتقاد راسخ دارم که موفق مي شوي. زمان متجلي شدن فرمان هايي که به دنيا و کائنات مي دهي، از اين پس کوتاهتر و کوتاهتر خواهد شد و قدرتت را به حدي باور خواهي کرد که زمان تجلي دستوراتت، ثانيه اي و لحظه اي خواهد بود. اقليم پادشاهي آسمان ها از آن خداي درون توست. تو از لحظه پيدايش توسط آفريدگار بزرگ، برنده بوده اي. تو پيروز و پر افتخار و موفق و ظفر يافته پا به دنياي شگفتي ها و زيبايي ها گذاشتي. ارمغان ظفر و پيروزي ات را همان لحظه که به دنيا آمدي، خدا به عالم مژده داد. خدا تو را در ثانيه ابتداي زندگي ات پيروز گرداند تا هميشه به يادت باشد تو در ميان همه و در تمام طول زندگي ات، قهرمان و سربلند و مظفر هستي.

وقتي مي خواهي به هدفي برسي، تنها کار لازم و کافي اين است که به خداي درونت ايمان بياوري. با تکرار ،ايمانت قوي تر مي شود. اگر مي خواهي ثروتمند شوي، دفتري دويست برگ بردار و در هر برگ آن دو بار بنويس :
من ثروتمند الهي و غني به قدرت الهي و توانگر خدايي هستم. من در فراواني مالي و وفور نعمت الهي هستم. من در احاصه عشق خدايم و عشق او برايم از آسمان طلا و ثروت و مکنت و دولت را به نزد من سرازير مي کند. من ثروتمندترين ثروتمند الهي روي زمين ازازل تا ابد هستم. من از سليمان ثروتمند ترم. من براي خدا مثل پيامبرانش عزيز و گرامي هستم. پس من را هم به ثروت سليمان خواهد رساند و پس از آن مرا از او ثروتمند تر خواهد کرد. من سراپا پوشيده از جواهرات الهي هستم. من در قصري با شکوه در زمين در کنار خداوند ثروتمند زندگي مي کنم. اين مشيت خداست که من ، ثروتمندترين انسان روي زمين شوم تا ثروت زمين را عادلانه تقسيم کنم و زمين را به سمت ثروت جاودانه و خوشبختي و وفور يکسان براي همه و به سمت بهشت زيبا و نيکو و ثروتمند پيش ببرم.
اي خواننده ثروتمند و خوش قلب، ايمان داشته باش که تو باخير خواهي و ايمانت و خدمت کردن به انسان ها و رعايت قوانين روحت، در هر زمينه اي، بدون سعي و تلاش، به اين ثروت افسانه اي خواهي رسيد. هر بار که به کسي اميد و نيرو و اعتماد به نفس مي دهي، هر بار که چيزي به کسي مي بخشي، هر بار که از صميم قلب احساس عشق و مهرباني به دنيا مي کني، بدون اينکه ببيني، انرژي هاي عظيمي را وارد حوزه کائنات در دنياي خودت مي کني. اين انرژي ها توسط خدا چند برابر مي شوند و در آن زمينه اي که تو مي خواهي، به سمت تو باز مي گردند و اين مورد، تفسير علمي بازگشت اعمال است که درقرآن بارها تکرار شده است. انرژي هاي عشقي که به کائنات و به خدا و به دنياي عظيم هوشمند مي فرستي، جمع مي شوند و به شکل ثروت و نعمتي عظيم با نيروي عظيم به سمت تو باز گردانده مي شوند.
اگر مي خواهي به تناسب اندام دلخواهت برسي، در هر برگ چند بار بنويس:
من زيبا قامت و زيبا اندام و زيبا روي و متناسب و خوش صورت و خوش پوش هستم. بدن و صورت من منور و روشن از نور الهي است و خدا در روح و جان و تن و بدن من جريان دارد. پس خصوصيات بدن من تناسب و زيبايي و توازن و خيره کنندگي و گيرايي است. من زيبا اندام ترين و خوش چهره ترين انسان روي زمين از ازل تا ابد هستم. اين مشيت و خواست خداست که من بسيار زيبا و موزون و متناسب و نوراني و درخشنده باشم. خداوند تمام خود را در من متجلي کرده است و يکي از با رزترين صفات خدا زيبايي است که آن را در طبيعت و ستارگان و بالاخص در انسان ها به نمايش گذاشته است.من به قدرت خدا زيبا و دلربا هستم. من هر گونه که باشم، زيبا و جذاب و گيرا هستم. چون اين نور زيبايي خداست که در وجود من تلالو مي کند. من زيباترين انسان الهي روي زمين هم از نظر باطني و هم از نظر ظاهري هستم.
روي يک برگه اين جمله را بنويس و آن را جايي قرار بده که هر روز آن را ببيني. هر روز با تمام وجود اين جمله را بخوان و احساسش کن. اين کار را حتما انجام بده. با ايمان به تو قول مي دهم که تکرار ،چون موجب ايمان در تو مي شود،زندگي ات را براي هميشه دگرگون خواهد کرد. و شاهد تحولات عظيمي در شخصيتت خواهي بود.
من انساني ...
جذاب و محبوب و دلبر و قدرتمند و ثروتمند و زيبا و با اعتماد به نفس و با وفا و با شخصيت و شايسته و شادي آفرين و مقتدر و عظيم و برتر و اعتماد به نفس دهنده به ديگران وخيره کننده و زرنگ و با پشتکار و خوشبخت و آرام و فهميده و متواضع و زيرک ولايق و قادر و عاقل و با ايمان و پر جذبه و اثر گذار و با شکوه و رهبر و کاردان و غني و شجاع و خوش قلب و مهربان و با محبت و صميمي و پاک و دوست داشتني و خوش نيت و زلال و صادق هستم.
سخاوت و خلاقيت و توانايي خدا بي کران است. فقط خواسته ات را واضح بگو تا مراد دلت را از هر سو شتابان به سراغت بفرستد.خواسته تو به طور ويژه از يک ثانيه ديگر زنده و قدرتمند و آماده تجلي مي شود و تجلي آن توسط خدا تضمين شده است.اوآن را برايت نگه مي دارد و به محض اين که باور تو و انديشه ات با يقين و ايمان هماهنگ شود، روح خدا در خواسته ات متجلي مي شود و وارد زندگي مادي ات مي شود. خواسته هايت از قبل با روح خدا متبرک و زنده و آماده شده است. وقتي تو چيزي را از خدا درخواست مي کني، هميشه بلااستثناء به تو بخشيده مي شود. خدا از درونت همه چيز را مي شنود و به خواسته ها و آرمان هايت آگاه است. او با تمام خواسته هايت موافقت مي کند و پاسخ تو را به سرعت مي دهد. خدا خواسته ات را با ضمانت به تو مي بخشد. خواسته هاي تو فقط از آن تو هستند. خواسته هاي تو، توسط تو به وجود آمده اند و متعلق به تو هستند. خدا در يک ثانيه با خواسته ات يکي و هماهنگ مي شود. به محض اين که خواسته اي در قلبت يا در ذهنت ايجاد مي شود، خدا قدر تمندانه خواسته ات را به سويت مي آورد. اگر هم فاصله زماني بين آرزو کردن و رسيدن به آرزويت احساس مي کني، فقط خواسته خودت است. در دروني ترين لايه وجودت، شايد خواستار لذتي هستي که فقط در مسير رسيدن به آن آرزو مي بري. در دروني ترين لايه وجودت، شايد خواستار اهداف و آرزوهاي بسيار بزرگتر و والاتر هستي. به هر حال فاصله زماني هم، تنها دليلش خودش است.
آرزوهايت فقط منتظر اطاعت از باور و احساسات و ايمان تو هستند. توجه کامل خدا براي رساندن تو به خواسته ات،در دنياي تو فقط به تو جلب است. او همه چيز را براي رسيدن به خواسته هايت فراهم کرده است. هر چيزي را که مي خواهي، در دلت آن را ستايش کن و به آن عشق بورز وبراي داشتن آن شادماني کن.
مهم نيست از خدا چه مي خواهي.اصلا مهم نيست خواسته ات چقدر بزرگ است. اصلا مهم نيست چه کاري بايد انجام شود تا تو به خواسته ات برسي. اصلا مهم نيست راه حل مسئله تو چيست. مهم نيست آرزويت در چه حد ممکن است. مهم اين است که خالق مجيد و کبير قدرت انجام هر کاري را براي تو دارد. کائنات به روش هاي اعجاب انگيز و مبهوت کننده کمکت مي کنند. حتي اگر تو نمي داني، خدا خودش مي داند چگونه تو را به رفاه و خوشبختي و سلامتي برساند. خدا درخواست هاي تو را مي داند و مي داند چه کند. اين پشتيباني قدرتمند در کنار توست. خدا راه هاي به دست آوردن ثروت را به تو خواهد گفت. او راه هاي رسيدن به آرزوهايت را به تو خواهد گفت. مشيت پروردگار بر اين است که عميق ترين و دروني ترين روياهاي تو و آرزوهاي دور و دراز تو بر آورده شوند و تو در تمام زمينه هاي دلخواهت،ترقي و ارتقا پيدا کني. يک نيرويي وجود دارد که حتي هنگامي که تو خوابي، خواسته هاي واقعي است را به سمت تو نزديک مي کند. آن نيرو، نيروي خداست. کل هستي و گيتي،با اشاره خدا بر آن مي شود که آرزويش را که آرزوي در قلب توست، براي تو به انجام رساند. حتي انسان ها ،به خواست خدا، در سطح روح مي دانند خواسته تو چيست و به اين که قرار است تو را به هدفت نزديک کنند و تو را به تعالي برسانند ، آگاه هستند.
لياقت تو از تمامي آرزوهايت بيشتر است. بيشتر بخواه. در عين حالي که هيچ نيازي به بيشتر داشتن نداري. تو در همين حالا وجودي کامل و غني و تکميل هستي. اما بيشتر مي خواهي چون در حالي که کاملي، بي نهايت و بي کران هم هستي و وجودت را نهايتي نيست. تو بي ترديد بمب اتم فوق العاده عظيم نيروي الهي درونت را آزاد خواهي کرد و به مقصد آرزوهايت که در برابر تو بسيار خرد و حقير هستند، خواهي رسيد. هر چه تو به کائنات فرمان دهي، همان اجرا خواهد شد. افسار همه زندگي ات در اختيار بازوان پر توان توست. کائنات برايت در گذشته، آرزوهايت را به انجام رسانده است.زمين و آسمان در دستان توست.
تو با تحقق آرزوهاي خودت، اجازه مي دهي زمين به بهشت وعده داده شده ي خدا نزديک تر شود. انرژي هاي تحقق هر آرزوي هر انساني، تمام انسان ها را ناخودآگاه خوشبخت تر مي کند. زيرا همه يکي هستند. هر کس با تحقق آرزويش، با به کار انداختن انرژي هاي موفقيت و سرور براي کل زميني ها، رسيدن ديگران به آرزويشان را ناخودآگاه آسان تر مي کند و در واقع تمام زمينيانند که با رسيدن تو به آرزويت، به آرزويشان مي رسند.
تو مي تواني بزرگ ترين اهدافت را به آسان ترين روش ممکن به دست آوري. کسي که مشتاقانه و بخشايشگرانه آن را به تو عرضه مي کند، خداي متعال است. خدا بزرگترين حامي و پشتيبان و دوستدار توست و تو را به منزل سعادت و کاميابي و سلامت مي خواند. او که بخشنده ترين بخشندگان است، مراد دلت را به تو خواهد بخشيد.
يادت باشد که براي رسيدن به هر آرزويي تمامي قوانين روحت را در نظر بگيري. متجلي شدن آرزوهايت را شکر گوي.آن ها را فقط از خود خدا بخواه.براي آرزوهاي ديگران دعا کن. و از نتيجه رها و آزاده باش. وقتي از خواهش هاي دروني و آرزوهايت آزاد باشي است که به آن ها مي رسي .چون لياقت تو، بسيار فراتر از تمامي آرزوهايي است که تاکنون روي زمين در دل تمام انسان ها و در دل خودت شکل گرفته است. خودت را به هيچ آرزويي محدود نکن. خيلي اتفاقات والاتر از آرزوهايت هم، اگر خودت را آزاد و تسليم خدا بگذاري، مي تواند برايت رخ دهد. تو بسيار فراتر از هر نتيجه خاص و هر آرزوي خاص هستي. تو مجموعه تمام امکاناتي هستي که ميتواند وجود داشته باشد. تو مجموعه تمام آرزوهايي. تو مجموعه تمام نتايج بي شماري. تو بسيار نامحدودتر از آرزوهايت هستي. پس رها کن و اجازه بده در کنار خداوند به آن بي نهايت هايي برسي که آرزوهايت در برابر آن ها، ذره اي در برابر کل کهکشان هاست. در صورت رهايي از نتيجه خاصي است که به آن و خيلي بيشتر از آن هم مي رسي. اجازه بده از تمام خواسته هايت رها و آزاد شوي. اجازه بده از تمامي چيزهايي که ديگران به دنبال آن مي دوند، رها شوي. کوله بار آرزوها و بي شمار خواسته ات را زمين بگذار. اجازه بده پرواز کني. وقتي کوله بار آن همه آرزويي که در برابر تو، بسيار خرد و حقير هستند، به زمين مي گذاري، بلند مي شوي، اوج مي گيري، بزرگ مي شوي، پرواز مي کني، بالا و بالاتر مي روي. بال هايت را در ميان باد به حرکت در مي آوري و پر سرعت، به سمت بالا پرواز مي کني. وقتي پايين را نگاه کني، بهت زده مي شوي از اين که چقدر اوج گرفته اي و از اين که چقدر تمام آن چيزهايي را که روي زمين برايت مهم بود، در برابر عظمت تو، کوچک و خرد است. حيرت مي کني از اين که بفهمي حالا همه چيز را رها کردي و اجازه دادي به بلندي عظمت خودت پرواز کني، تمامي آن چيزهايي که به نظرت، سخت به دست مي آمد، به کوچکي نوک سوزن و در ميان مشت توست. حالا از بار هر آرزويي رها هستي و سبک سبک، به سمت عظمت خودت، بالا و بالاتر مي روي و هر ثانيه بيشتر عاشق وجود خداي مقدّس والوهيت گرانبهاي خداي خودت مي شوي. وجودي که ميلياردها برابر از تمامي آن چه روي زمين بود، والاتر و عظيم تر و پر جبروت تر است. ببين که تو چقدر از بزگترين آرزويي که بزرگترين ها در سر دارند، عظيم تري و چقدر همه چيز در خدمت تو و از آن توست. حالا از اين بالا به زمين نگاه کن. ببين بزرگترين آرزوهايي که در ذهنت تصّور ميکردي، چقدر کوچک و راحت هستند. ببين حالا که آن بالايي، تمامي زمين و هر آن چه در آن است، به سمت تو به خاک افتاده و تو را سجده مي کند. ببين تمامي زمين در مشت توست که وجود دارد. آرزوهاي بزرگت هم به خاک افتاده اند و عظمت تو را سجده ميکنند. تمامي خواسته هاي زميني ات هم، مجد تو را نيايش مي کنند. بزرگترين مقام ها هم تو را ميپرستند. لياقت تو بسيار بسيار عظيم تر از کل اين زمين است. آرزوهايت، خادمان تو به سمت کشف جبروت خداي درونت هستند.


صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu