Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

دعا قدرتي شگرف دارد

هدايت معنوي(دعا قدرتي شگرف دارد)

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ايمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .


تحقق بزرگترين آرزوهاي خودت را، براي ديگران هم دعا کن و همانقدر که مشتاقي به خواسته هايت برسي، مشتاق باش که ديگران هم به خواسته هايشان برسند. همان طور که آسايش و خوشبختي خودت را خواهاني، براي ديگران هم آسايش و خوشبختي را خواهان باش. دعاي با ايمان، جزر پر لذت ترين اعمالي است که مي تواني انجام دهي.راهي را که روح ابدي تو انتخاب کرده براي اين که واقعيت هاي تمام عالم را آن گونه که مي خواهد خلق کند، دعا کردن است. دعا اتصال بيشتر هر آن چه در عالم وجود دارد، است.
هنگامي که براي انسان هاي روي زمين، آرزوي سعادت و خير مي کني، نيروي درونت به تمامي انسان هاي پاک طينت متصل مي شود و راهي براي عبور تمامي دعاهاي خير که از تمامي مردم جهان فرستاده مي شود، مي شوي و انرژي دعاهاي خير و برکت انسان هاي روي زمين، وارد زندگي ات مي شود.
دعا قدرتي شگرف دارد. کساني که قدرت دعا را آزموده اند، مي دانند که دعا کردن و با ايمان از خداوند درخواست کردن، حتماً ما را به مراد دلمان مي رساند. فقط کافي است آرزو و هدف خود را با خداوند بازگو کنيم و از او بخواهيم.خدا ثروتمند و داراست. او بي نهايت ثروتمند است. او هر چه را که بخواهي به تو عطا خواهد کرد. به محض اين که آرزويي در قلب تو شکل مي گيرد، خداوند تمامي کائنات را در برآوردن اين آرزو هم جهت مي کند. قانون خدا،قانون افزايش نعمت و شوکت و ثروت است. تمامي کائنات با دستان پرقدرت او،به شکلي براي تو ، نازپرورده خدا هم سو مي شوند تا تو به خواسته ات برسي و خداوند هزاران فرشته را مأمور مي کند تا تو را در رسيدن به هدفت ياري کنند .ايمان داشته باش که خدايي قدرتمند پشت توست که خواسته هاي تو را با تمام وجود پاسخ مي گويد و به نتيجه مي رساند. خداوند هم با تو، موفقيتت را جشن خواهد گرفت .اين وعده خداوند است که به کساني که ايمان دارند، هرچه بخواهند، خواهد داد . خواسته ات را از خداي مهربان بخواه و آن گاه با تمام وجود ايمان داشته باش که خدا تمام کائنات را در جهت برآوردن خواسته تو هم جهت خواهد کرد و سمفوني جهان بر اساس خواست و اراده تو خواهد نواخت. خداوند هميشه در راه کاميابي و شادماني و فراواني تو گام برمي دارد. حتماً اگر خواسته و آرزويي در دلت افتاده، خداوند راه را به روشني به دلت الهام خواهد کرد. از خداوند سوالاتت را بپرس. او حتماً پاسخت را به طريقي عالي خواهد داد. ايمان گره گشاي توست. هميشه درجهت هدفت گام بردار و نتيجه را به خداوند بسپار.تو با خدا يگانه اي. با خير و مصلحت خود هم يگانه اي. ملکوت خدا در تو تجلي يافته است. موهبت هاي خدا، مثل سيلي عظيم به سوي تو روان است. اراده تو به اراده او انجام خواهد پذيرفت. او تمامي دروازه ها را گشوده تا تو به اراده او، وارد کاخ توفيق و پيروزي و موفقيتت شوي. تو به جريان بي نهايت توانگري خدا متصلي. او جواب صبر تو را مي دهد و تو به تمام خواسته هايت مي رسي. و اين خود خدا بود که در روز ازل گفت:
تمامي اين زمين را که مي بيني به تو خواهم بخشيد...

اي انسان استوار و با صلابت و عاشق که در راه هموار و زيباي زندگي،در کنار خدا سربلند و مطمئن و آسوده گام برمي داري و همواره به ستايش معبود زيبا و حمد و ثنا مشغول هستي، خوشنودي و خوشبختي و شادي و تقدست را با صداي بلند آواز بخوان و بر همه ي انسان ها نغمه زيباي الهي را مترنم باش. دوست پاک و مطهر و صادق و شايسته من، روزي هزار بار شکر خداوند را بر زبان بياور و از ته دل و با تمام وجودت خداوند را سپاس گوي. يادت باشد که اگر هر روز با صداي مادرت از خواب بيدار مي شوي، يعني اين که خدا هنوز فرصت براي زندگي و عشق ورزيدن و لذّت بردن و خوشبخت بودن به تو داده است. اگر صداي نصيحت پدر و مادرت را مي شنوي، يعني خداوند آن قدر دوستت دارد که سايه آن دو يار باوفاي بزرگوار و مهربان را که حاضرند جانشان را فداي تو کنند، بالاي سر تو نگه داشته است. اگر صداي غرغر فرزندانت را مي شنوي ، يعني خداوند آن قدر عاشقت بوده که به تو طعم خوش و مطبوع فرزند داشتن را چشانده و تو هنوز صداي جيغ آنان را در عين سلامتي و شادابي و انرژي مي شنوي. اگر پشت ويترين مغازه هاي طلا يا ماشين مي ايستي ، يعني خدا چشماني بينا و سلامت و پر نور به تو داده است تا بتواني نعمت هاي خداوند را از پس مژگان بلند و زيبايت ببيني. اگر اسباب خانه ات هنوز نو نيست، يعني آنقدر خوشبختي که خدا سرپناهي امن براي زيستن در آن و در پناه بودن در مکاني آرام و آسوده به تو داده است. اگر فاميل و اقوام انتظارات زيادي از تو دارند، يعني خداوند اين همه انسان زيبا را به خاطر تو به زندگي ات فرستاده تا همواره در کنار تو باشند و از وجودشان و با هم بودن غرق سرور و لذّت و عشق شوي. اگر معلمي به زندگي ات وارد مي شود تا آموزشت دهد، يعني خداوند مي خواهد تو را هر روز در مسير کمال بالا ببرد تا به او برسي و دوشادوش او حرکت کني.
کدام آفريده اي اين همه نعمت دارد؟
اگر پولي نداري، يعني خدا مي خواهد به تو کمک کند تا استعدادهايي عظيم را در درونت کشف کني و آثاري را به اراده او خلق کني که چشم بشر تاکنون نديده است.اگر هنوز پول کافي نداري، اما خداوند به تو بدن و دست و پايي سالم و قوي و استوار، و هوش و استعدادي بي نظير و وافر عطا کرده است تا در کنار قدرت ايمان به خدا ، جزو ثروتمندترين انسان هاي روي زمين شوي. دست پرلطف و مهربان و بخشنده خداوند را هر روز در زندگي ات ببين.
اي انسان زيباي الهي در برابر ابن همه نعمت آفريدگار بي همتا متواضع و شکرگذار باش.از خدا به خاطر تک تک زنبورهاي عسلي که عسل خوراک تو را درست کرده اند تشکر کن. از خدا به خاطر تک تک درختاني که قطع شده تا ميز و صندلي و کاغذ مورد استفاده تو درست شود، تشکر کن.از خدا به خاطر تک تک گوسفنداني که هر روز از محصولات شير و گوشت آن ها استفاده مي کني، تشکر کن. از خدا به خاطر باکتري هايي که روي بدنت زندگي مي کنند و براي بدنت فايده هاي زيادي دارند، تشکر کن. از خدا براي تک تک ميلياردها ميليارد الکترون و پروتون بدنت که در کنار هم قرار گرفته اند و تو را تشکيل داده اند تشکر کن.از خدا به خاطر هر هورموني که هر ثانيه در بدنت ترشح مي شود و بدون آن ها تو زنده نمي ماندي، تشکر کن.
آيا از خدا به خاطر يکي يکي موهاي ابروهايت و مژه هايت و رنگدانه هاي آن ها تشکر کرده اي؟ آيا از خدا براي يکي يکي خطوط صورتت تشکر کرده اي؟ آيا از خدا براي ميلياردها سلول عصبي ات تشکر کرده اي؟
آنقدر بلند در قلبت فرياد بزن متشکرم که طنين صداي روح سپاسگذارت، روح عالم را بلرزاند و ارتعاشات عظيم صداي روحت از قلب کائنات به سمت خودت بازگردد.

خدا به پاس خوشحالي ات، به تو هديه مي دهد. هر چقدر خوشحال تر باشي، هديه هاي بزرگتري را از او دريافت مي کني. هر چقدر احساس زيباتر و شادي و سپاسگذاري بيشتري را در قلب حس کني، شگفتي ها و پاداش هاي خدا به پاس انرژي هاي مثبت تو بيشتر مي شود. خدا چند برابر آن احساس را به تو باز مي گرداند. او به پاس احساس زيبايت که در اثر سپاسگذاري از قلبي پاک ايجاد مي شود، با اتفاقات معجزه گونه و با تحقق اهدافت و با خبرهاي خوش از انسان ها و با پيشنهادهاي بزرگ موفقيت آميز، تو را پاداشي عجيب و سحر آميز مي دهد. خوشحالي و لذت و احساس خوب، خواست خدا براي توست. خداوند حتي به پاس افکار مثبت و احساس مثبت تو، چيزي خيلي خيلي بهتر از تجسم ها و آرزوهايت را به طرزي معجزه آسا به تو عطا مي کند. با کمک و شکرگذاري و لذت و خوشحالي، هر ثانيه رشد و کمال بيشتري پيدا مي کني و تجربه هاي خوشايندي تري وارد زندگي ات مي شوند.
از خدا در بدن خود تمجيد و تعريف کن. بدن تو بسيار با ارزش و کعبه عشق الهي است. براي تشکر از خدا و شکر اين همه نعمتش و تجليل گوهر وجود تو که خود خداست، هر روز بارها از تمام خصوصيات خود تعريف کن و بدن و صورت خود ستايش کن. خدا را در بدن خودت حمد و ثنا بگو. به خدا در بدن خودت و در چشمان خودت نگاه کن و عاشقش شو. از خدا در وجود خودت لذت ببر. تو انسان معنوي حقيقي و فاتح و مالک راستين ملکوت و پرچمدار بهشت هستي. به نعمت و روزي که الآن داري و به تمام داشته هايت که از سمت خداست، افتخار کن.

تو هنگامي که در کنار خدائي،سکاندار قدرتمند و شجاع سرنوشتت هستي . کشتي زيباي زندگي ارزشمندت را، شاداب و با نشاط، در ميان امواج زيباي نشانه هاي خدا، به خواست و اراده خود هدايت کن و در طول مسير از آب تني، از آفتاب زيبا و از جزاير باشکوه لذّت ببر و خوش بگذران .تو به نيروي خدا و راهنمائي هاي او در درونت مجهزي. تو هرجا بخواهي، مي تواني بروي. هر کاري بخواهي، مي تواني بکني. هر کسي بخواهي، مي تواني باشي. اقيانوس خوشبختي و شادکامي و عظمت خداي درون تو بي کران است و بي انتها. بران و با قدرت و شادمانه و پرتلاش به جلو برو.

اي خداي عظيم و مهربان، اين نجواي عاشقانه را از طرف تمام انسان هاي پاک و بزرگ و ممتازي که اين کتاب را مي خوانند، گوش کن ...

خداي حق و حقيقت، شکرت به خاطر شقايق هاي عاشقي که با رقص عاشقانه اشان، شکوه ضيافت زندگي را هر لحظه به ما يادآوري مي کنند. ممنون به خاطر آفتاب بخشنده و سحر آميزکه با نوازش گونه هاي ما، بخشايش و بزرگي را به ما يادآوري مي کند. شکرت که هرشب دست ما را مي گيري و با خود به سفر دل انگيز و پرجاذبه و سرشار از شور و سرمستي الوهيت درون مي بري. خدايا شکرت که چشماني داريم که مي توانيم زيبايي هاي انسان ها و زيبايي خودمان و زيبايي تمام نعمت هاي بي شمارت را مشاهده کنيم. خدايا شکرت که زباني داريم که ميتوانيم با عطر خوش کلمات آسماني اش، باغ دنيا را خوش عطر کنيم و با آن به انسان ها، اميد و انرژي و عشق هديه بدهيم.
اي خداي جاودانه، شکرت که صبح ها با بازوان زيبا و سپيد و افسانه اي خورشيد و آذين بندي خيال انگيز درخشان سرزمين دنيا ما را افسون رخ زيبايت مي کني و دست سحرآميز خورشيد را پيشکش ما مي کني و به او سفارش مي کني که ما را با هاله عشقش، بر تمامي عالم چيره گرداند. خدايا ممنون که کوه عظيم عشقت را به ما نماياندي تا به ما يادآوري کني که هميشه در آغوش گرم و مهربان و بزرگوار تو هستيم. خدايا شکرت که يادمان آوردي بخشندگي چقدر لذّت بخش است. ممنون که يادمان آوردي خورشيد بودن و شکوهمندانه تابيدن به سر مردم و نظاره کردن خوشبختي دل انگيز آن ها، از ته دل خوشبختمان مي کند. خدايا ممنون که آرزوهايمان را به نسيم افسون گر جاودان سپردي و سفارش کردي که آرزوهايمان را به موقع به دست ما برساند. خدايا ممنون که به ما گفتي که چه ظرفيت بي نهايتي براي قدرت ورزي داريم. خدايا شکرت که الوهيت و تقدس و بزرگي و اسرار وجودت را در جان و روح ما ريختي و سر شارمان کردي از بزرگي و رفعت و قدرت و عشق خودت. خدايا شکرت که ما را پيغام بران نور و نيروي الهي خود قرار دادي. خدايا ممنونيم که تو هر لحظه با قدرت بي کرانت ما را از درون راهنمايي مي کني و مدام بهترين راه را معجزه گونه نشانمان مي دهي و مدام شادي و زيبايي و خوشبختي را از درونمان به چهره و اعمال و زندگيمان باز مي تاباني. خدايا ممنونيم که زاويه چشمهايت هميشه به سوي ما است و تمام توجه و عشق و محبتت به سمت همه ما نشانه مي رود. خدايا شکرت که با تصور و تخليل آن چه مي خواهيم، به آن دست پيدا مي کنيم. خدايا شکرت به خاطر نعمت ها و موهبت هاي بي کرانه اي که از خزانه سحرآميز بي نهايت عظيمت برايمان فرستاده اي و در راهند. خدايا شکرت که به ما قدرت دادي تا به اجابت دعاي انسان هاي ديگر کمک کنيم. خدايا شکرت به خاطر زيبايي و سرسبزي و امنيت راهي که مارا به هدفمان مي رساند و چراغ هاي حمايت و عشق و مهرباني تو روشنش مي کنند. خدايا شکرت که ما را ثروتمندترين موجودات روي زمين خلق کردي. خدايا شکرت که ما را سرور و برتر کائنات و موجودات قرار داده اي. خدايا شکرت که عين قدرت خود را در وجود ما قرار دادي. خدايا شکرت که هر روز و هر لحظه راه را به ما نشان مي دهي. خدايا شکرت که اين ذهن با اين عظمت و قدرت را به ما عطا کردي تا با قدرت فکرمان خالق محيط اطراف و سرنوشت و آينده مان باشيم و همان طور که دلمان مي خواهد اطرافمان و دنيا را بسازيم. خدايا شکرت که ما را محبوب ترين مخلوق و دلفريب و نازپرورده خودت قرار دادي. خدايا شکرت که هر شب ما را در آغوش مي گيري و غرق بوسه مي کني. خدايا شکرت که ما انسان ها را در کنار هم قرار دادي تا با دستان تواناي خود، بهشت وعده داده شده تو را در روي زمين بسازيم. خدايا شکرت که ما را زيباترين و عظيم ترين موجودات عالم خلق کردي و خدايا شکرت که به ما حق انتخاب دادي که خير را برگزينيم و لذّت خوبي ها را حس کنيم.
خدايا به ما حکمت و خرد دروني عطا فرما تا هرکس که در مسير زندگي قرار مي گيرد را، به خوشبختي برسانيم. خدايا به ما حکمتي ده که فقط زيبايي و مهر تو و قدرت و عظمت تو را در درونمان احساس کنيم.پروردگارا مارا راهنمايي کن تا بتوانيم براي بنده ها مفيد باشيم و به آنها کمک کنيم. خدايا احساس خيرخواهي را در ما صد چندان کن. آن قدر که از صميم قلب براي همه همه، فقط برکت و سلامتي و خوشبختي آرزو کنيم و به اين وسيله، خودمان را رهاي رها و آزاد و خوشبخت نماييم.

خداي مهربانم بسيار ممنون و شادمانيم که مي توانيم هر روز صبح دل انگيز از خواب بيدار شويم و روزي تازه و شگفت انگيز و زيبا و رويايي و پر لذت را تجربه کنيم. خداي مهربانم به وجد آمده ايم از اين که زنده و سالم و ثروتمند الهي هستيم و نمونه زنده شادماني و اشتياق و عشق و زندگي و خوشبختي و افسون گري هستيم. به وجد آمده ايم از اين که والاترين خلاقيت ها و هوشياري ها و تصاحب ها و لذت تمام اين تحولات عجيب الهي و شادمانه از آن ما است.
ايمان داريم که تاوقتي عاشقيم، منزل گاه درخشان رويايي و پر فروغ تو قلب صاف ماست . با تمام وجود صداي جادويي زيبا و دل انگيز تو را که دل انگيزترين نغمه دنياست، مي شنويم که مي گويي دوستمان داري. خدايا واقعا خوشحاليم که به اين دنياي زيبا آمده ايم.
ما خيره در خدايي تو مانده ايم. صداي سحرگونه تو در عرش قلب طنين مي افکند و وجود ما را از عشق مي لرزاند. تو بارها بلاها را به واسطه عشق و محبت از ما دور کرده اي. عشق عظيم ما به تو، ملکوت تو را پر کرده است. خدايا همواره با حضور ابدي ات ،کنارمان باش. همواره در کنار تو قدرتمنديم. همواره در کنار تو، خوشبخت ترين و خوشحال ترينم. ما تمام قوانيني را که بر روحمان تعبيه کرده اي، را با تسليم کامل و با خشوع و خضوع روي چشمانمان مي گذاريم وبه آن ها عمل مي کنيم. مطمئنيم که هنگامي که تو در کنار مايي، تمام عالم متعلق به تک تک ما است. مطمئنيم که هنگامي که تو در کنار مايي هر چه اراده کنيم،به طرزي اعجاب آور و در ثانيه اي محقق مي شود. ما تا آخر عمرمان با عشق و نيکي و مهرورزي و يکتاپرستي زندگي خواهيم کرد. خدايا ما را به خاطر تمام اشتباهاتمان ببخش. خدايا از صميم قلبم به تو اعتماد داريم و به تو مطمئنيم.
از اعماق وجودمان خوشحاليم که تو همواره کنار مائي. هميشه عاشقت هستيم. هميشه عاشقمان بمان.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu