Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

تمامي پيام ها و نشانه ها از سمت روح کيهاني الهي خدا است

هدايت معنوي(تمام پيام ها و نشانه ها از سمت روح کيهاني الهي خدا است. )

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ايمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .


هداياي خداوند را با عشق و شکرگذاري و شادي بپذير. آن چيزي را بخواه که خدا براي تو مي خواهد.او سعادت حقيقي تو را مي خواهد. خداوند هر لحظه از طرق مختلف، معجزات و هدايا و نعمت هاي ضمانت دار خود را از طرق اسرار آميز و جادويي خودش بر سر و روي تو مي باراند. هنگامي که دوستي به تو زنگ مي زند و از تو درخواست کمک مي کند، درخواست او را بپذير. خداوند در پس تقاضاي او، هدايايي گران بها و موهبت ها و برکت هايي عظيم براي تو در نظر گرفته که با پاسخ مثبت دادن به او، شايسته رسيدن به آن ها مي شوي. هنگامي که دوستي با تو تماس مي گيرد و به تو پيشنهاد کاري جديد را مي دهد، با آغوش باز بپذير و با شجاعت و ايمان به تحقيق در مورد کار جديد بپرداز. خداوند مي خواهد فقط با همين يک تماس، تو را به شکلي حيرت انگيز و خارق العاده به ثروتي عظيم و انبوه برساند.
خداوند مهربان در هر لحظه زندگي باشکوهت، فرصتي عالي و معجزه گونه را جلوي پايت قرار مي دهد تا تو را به اوج برساند. اگر در خيابان ايستاده اي و پيرزني را مي بيني که براي رد شدن از خيابان به کمک احتياج دارد، همين که او را ديدي و توجه تو را جلب کرد، يعني خداوند تو را فرستاده تا به او کمک کني و اگر به او کمک کني، علاوه بر احساس عميق لذّتي که از بخشايش به تو دست مي دهد، صد درصد هداياي شگفت انگيزي که خداوند در پس اين اتفاق برايت در نظر گرفته، براي تو آشکار خواهد شد. هداياي پر رمز و راز خداوند را در اطرافت مشاهده کن. بدان خداوند شخصي را به سوي تو نخواهد فرستاد مگر آن که به تو سودي برساند. خداوند مهربان و بخشنده در هر لحظه شرايط صعود و پيشرفت را به شکلي مرموز به تو تقديم مي کند. تو حتي اگر کمي از اين شرايط که خدا خودش در مسير زندگي ات به عنوان نشانه هايي در مسير خوشبختي قرار مي دهد، استفاده کني، در مدت زماني کوتاه به جايي مي رسي که در ذهنت تا آخر عمر هم به آن نمي توانستي برسي. نشانه هاي او مسير سعادت و کاميابي را برايت روشن مي کنند. انسان ها به خواست او همه براي کمک به تو آمده اند. او آن ها را فرستاده فقط براي آن که به تو درسي بدهند يا به طريقي به تو نعمتي الهي را برسانند.او تمامي کائنات را در کنار تو جمع کرده تا تو را به عشق و لذّت برسانند.
اي انسان زيبا و برتر و پر قدرت ، موفقيت و خوشبختي تو، فقط به خودت بستگي دارد. فرصت هاي الهي و نشانه هاي خدا هر ثانيه برايت فرستاده مي شوند. لحظات ناب وهداياي بزرگي را خداوند در اختيار تو در مسير راه زندگي تو قرار مي دهد تا خود را به اوج برساني. خداوند در هر ثانيه براي تو نشانه اي مي فرستد. تمام پيام ها و نشانه ها از سمت روح کيهاني الهي خدا است. تمام اتفاقات براي تو پيام و حرفهايي دارند. خدا در هر ثانيه با خش خش برگ ها، با صداي باد، با طلوع خورشيد، با صداي دوستي، با آواز پرنده اي، تو را به هدفي الهي مي خواند. او هر ساعت با جمله اي که از دوستي به تو مي رسد، با کتابي که اتفاقي به دست تو مي رسد، با سخني زيبا که از رسانه اي به گوشت مي رسد، با فرستادن بنده اي به سمت تو، تو را يک قدم بيشتر به سوي موفقيت مي برد. تک تک اتفاقات زندگي در پرتو تدبير الهي است. تمامي اتفاقاتي که در اطرافت مي افتد، تمامي چيزهايي که هر روز مي بيني يا مي شنوي، هر کدام به طريقي آمده اند تا تو را يک قدم در مسير خوشبختي و سعادتت به جلو ببرند. آن ها آمده اند تا خدا از طريق آن ها با تو سخن گويد. آن ها آمده اند که خدا تمامي زيبايي و سعادت و قدرتي را که لايقش هستي، از طريق آنان بر تو ارزاني دارد. آن ها آمده اند که نغمه عشق خدا را برايت بسرايند. آنان آمده اند تا تو را غني و پر بار کنند. نشانه هاي روح جهاني خدا به سمت آروزها و خواسته هاي تو جهت گيري شده است.
خدا هر لحظه هدايتي براي ثروتمند شدن، براي ازدواج کردن يا براي هر آرزويي که در ذهن داري را، به تو الهام مي کند. او هر لحظه برايت پيام مي فرستد که از کدام راه بروي. او هر ثانيه تمام درخواست هاي قلبي و زباني تو را مي شنود. او آرزوهايي که فقط در تو شکل مي گيرند و تو حتي بر زبانشان نمي آوري، را مي شنود و راه تحقق آن را به تو الهام مي کند و جواب مي دهد. او خواسته هايي که در سطح روحت داري و حتي از آن ها با خبر نيستي را مي شنود. او به تمام خواسته هاي روح و جسم تو، بلا استثناء و به طور قطعي و کامل جواب مي دهد. خدا راه هدايايش را با الهامات قلبي ات به تو نشان مي دهد. او به شکل هاي مختلف و راه هاي زيادي مرتب با تو حرف مي زند و راه خواسته هايت را روشن و نوراني مي کند. وقتي از راهي که او به تو نشان مي دهد، حرکت مي کني، به احساس خوبي مي رسي و به طور قطع و يقين به هداياي او که در راه گذاشته است، مي رسي. خدا مي گويد تو را به خواسته هايت مي رساند و مطمئناً آن کار را انجام مي دهد. او يقيناً و بي شک وعده هاي خود را به تحقق مي رساند. در هر راهي که باشي، خدا همواره در قلب تو حضور دارد و با تو حرف مي زند. خدا در اقامت ابدي اش در کنار تو، تو را به هر چه بخواهي، مي رساند. خدا هميشه هست و آماده ي شنيدن خواسته هايت و محقق کردن آن هاست. هنگامي که دعوت مي شوي که براي کمک به مهماني دوستي بروي، حتماً اين کار را انجام بده. فقط خدا مي داند بهترين و کامل ترين و متناسب ترين شخصي که درکنار تو، به خوشبختي مي رسد و تو را خوشبخت و سعادتمند مي کند، کيست. خدا به طرق مختلف، راه هايي ايجاد مي کند که تو آن شخص را ملاقات کني. خدا همسر آيده آل و شايسته و مناسب تو را، خودش به راه هاي گوناگون به تو نشان مي دهد. تمام مهماني هايي که از طرف خدا به آن دعوت مي شوي، تمام مکان هايي که اتفاقي مي روي، با تمام اشخاصي که به طور اتفاقي از طرف خدا دوست مي شوي، نشانه هايي از طرف خدا هستند که تو را به اشخاصي که مناسب تو هستند، نزديک مي کند. همسران ايده آلت مي تواند هزارها انسان باشند. خيالت راحت باشد و ايمان داشته باش که خدا به راحتي تو را به بهترين شخص مورد نظر خواهد رساند و زندگي روياهايت را به تو خواهد بخشيد. خدا خواسته هاي تو را برآورده مي کند. پس حتي لازم نيست قبل از آن که خدا به تو بگويد، کاري انجام دهي تا به خواسته ات برسي. خداوند خودش فرصت هاي رسيدن به خواسته ات را، به تو نشان مي دهد. انگيزه هاي دروني الهي و محرک هاي شهودي دروني، مستقيم ترين و آسان ترين وسريع ترين راه را به تو نشان مي دهند. منشاء الهامات، محقق شدن خواسته هايت را به طور اسرار آميز و شگفت انگيزي برايت فاش کند.

هر انساني که از کنار تو مي گذرد براي تو فرستاده شده تا به تو چيزي دهد يا به تو خدمت کند يا به تو درسي را بياموزد و يا تو به او چيزي دهي. هيچ مورچه اي بدون اجازه خدا بارش را حمل نمي کند. هيچ زنبوري بدون اجازه خدا وارد کندويش نمي شود و هيچ جوانه اي بدون اجازه خدا سبز نمي شود. پس انسان هايي که وارد زندگي تو مي شوند، بر اساس طرحي الهي به خاطر تو مي آيند و دست خير و عشق خداوند در پشت تمامي اين اتفاقات است.
اگر خداوند انساني را به زندگي ات وارد مي کند، فقط از طريق وحدت با همان يک نفر مي تواني به اوج کمال برسي. مي تواني از طريق يکي شدن با او، طعم زيبايي،ستايش، توحيد، وحدت و يگانگي را بچشي. يکي شدن فقط منظور ازدواج نيست. تمام عالم، معشوق تمام عالم است. ما با هر کسي ارتباطي روحاني و معنوي برقرار مي کنيم. ما با تمام انسان هاي اطرافمان، حتي آنهايي که فقط از کنارشان مي گذريم، بدون اين که متوجه باشيم، ارتباطي روحاني داريم. هنگامي که در چشمان پيرزني معصوم نگاه مي کني و به او لبخند مي زني، با او يکي شده اي. هنگامي که سکه اي را در دست فقيري مي گذاري و درخشش و شعف و شادماني را در چشمان او نظاره مي کني، با او يکي شده اي. هنگامي که کاري براي دوستي انجام مي دهي و او صميمانه و با خوشحالي تشکر مي کند، با او يکي شده اي. هنگامي که فقط احساس خوبي نسبت به شخصي داري، با او يکي شده اي.

اي خوشبخت ترين انسان روي زمين ، هر روز خدا را با تمام وجود در آغوش بگير و از او تشکر کن. خودت را در درياچه زيباي اسرار آميز فرصت هاي الهي خدا بينداز و خوب آب تني کن. خدا به تو قول داده است که هميشه تو را در پناه خود حفظ خواهد کرد. خداوند هميشه بالاي درياچه مي ايستد و دستت را مي گيرد. داخل آب شو. ببين خدا چگونه تو را تا اعماق زيبايي هاي جادويي خودش ، تا انتهاي خوشبختي هاي افسانه اي پيش خواهد برد.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu