Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

نيروي ايمان برترين نيروي عالم است

هدايت معنوي


(نيروي ايمان برترين نيروي عالم است)

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ايمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .


ايمان، يقين و اطميناني است که به مستجاب شدن دعاهايت و برآورده شدن آرزوهايت داري. نيکي هاي عظيم و ثروت ها از طريق ايمان حاصل مي شود. ايمان واقعي يعني اطمينان به اين که هر کاري را که از خدا بخواهي،او در دم مي تواند برايت انجام دهد.
هر کاري که بايد انجام دهي را به نيروي خداي درونت بسپار و ايمان داشته باش. او همه کارها را براي تو انجام مي دهد. تو فقط مطمئن باش. مظاهر ايمان، رهايي و آسودگي خيال و آرامش و جاري بودن و پذيرش و تسليم، و به تبع آن، خوش شانسي و اقبال خوب و اتفاقات خوب و رو به راه شدن تمامي کارهايت، و به تبع آن، خوشبختي باور نکردني و قدرت عظيم و خارق العاده و برکت و نعمت و ثروت فراوان است. احساس ايمني و رهايي و آرامش و رضايت، حاصل اطمينان و ايمان کامل به خداست. همه نتايج زندگي تو، در ايمان تو به خدا خلاصه مي شود.
اي انسان منور شده به نور الهي، هنگامي که به ايمانت پاسخ مثبت دهي، آن چنان شعف و شور و سروري در خود خواهي يافت که تمامي دنيا يکجا، آن را تا به حال تجربه نکرده است. خداوند از طريق ايمانت، تو را چنان ثروت و برکت و شادماني و آرامشي مي بخشد که تاريخ زمين تاکنون به خود نديده است. کارهاي خدا، غيرقابل توضيح و غيرقابل درک است. پس فقط بدان که نيروي الهي وجود خودت، وقتي به او اعتماد کني و ايمان بياوري، تمامي عالميان و کائنات دست در دست ميگذارد تا جواب ايمان تو را، براي هر خواسته ات بدهد.

من هميشه در دعاهايم فقط يک چيز از خداوند مي خواهم و آن ايمان است. وقتي به خودم و به خدا از ته دلم ايمان داشته باشم، ديگر وقتم را صرف رسيدن به خواسته هايم نمي کنم. کسي که ايمان واقعي به خدا دارد، فقط کافي است بگويد موجود شو و آن گاه خواسته اش در همان لحظه با اراده خدا موجود خواهد شد و اين قدرت شگفت انگيز ايمان به او است. فقط کافي است چيزي از ذهنت بگذرد و او بي درنگ آن را، پديدار خواهد کرد. اين قدرت واقعي انسان آگاه به قدرت خدايش است.
هر چيزي را با تمام وجود از خود خدا بخواهي، بدون شک به راحتي به آن دست يافته اي. با باور عميق، قهرمان ثابت قدم عالمي.خدا تو را سرشار از يقين و اطمينان و اعتماد به دنيا آورد و خودش اراده کرد اين گونه باشي. تو وقتي رها در دستان او هستي،نمونه کامل و مثل اعلي ايمان هستي. تو آنگاه، تجليات قدرت الهي را به اراده خدا براي همگان به تصوير در آورده اي. ثبات، پايداري استوازي، شجاعت و شهامت و ايمان وجود متعالي و دروني تو مثال زدني است.
انسان هاي با ايمان به دنبال آرزوهاي بزرگ و شگرفي که از بچگي در آرزوي آن بوده اند مي روند. آنان هميشه به کاخ آرزوهاي اسرارآميز کودکانه خود ايمان دارند و همين ايمان آن ها را به بالاترين نقاط سعادت و خوشبختي و ثروت و غنا مي رساند. خداوند رحيم، جواب انسان هاي شجاع و با ايمان را خواهد داد و راه گشوده و مقدس و معنوي موفقيت و پيروزي و جلال را بر آنان آشکار خواهد کرد.
خداوند دنيا را بر اساس ايمان انسان ها آفريد. هر چقدر ايمان بيشتري را از درون وجود الهي ات به زندگي ات راه دهي، بهره ات از زندگي بيشتر خواهد بود. اگر خواسته اي داري، فقط روي تجلي بخشيدن به ايمانت به خداي درون که از قبل در درونت وجود دارد کارکن. ايمان تو به او،تمامي اسباب و وسايل را فراهم خواهد کرد تا از راه هايي ، به خواسته ات برسي. همين که بداني اگر چيزي را از خدا بخواهي، خداوند آن را به هر شکلي شده، به تو خواهد داد کافي است. هرگاه مي خواهي به دنبال آرزوهاي بزرگ درونت بروي، خداوند قدرت بي کران دستانش را در دستانت قرار مي دهد و پويايي عظيم و نيروي پاهايش را در پاهاي تو قرار مي دهد. قدرت شکست نا پذير خدا از تو و هر آنچه دوست داري، حمايت مي کند. اين، بي شک هديه اي است که خداوند عاشق و مهربان، براي ايمان محبوب ترين معشوقش، در نظر گرفته است. مشيت و خواست خدا براي تو پادشاه جلال و پر عزم و اراده، اين است که ديدگان خود را فقط بر قله هاي موفقيت و خوشبختي و توانگري و آرامش و سعادت بدوزي. اجازه بده خدا اداره امور زندگي ات را به دست بگيرد و تو را با زبان خود راهنمايي کند و همه کارها را سر و سامان بخشد. براي خدا همه چيزهاي بزرگ ممکن است و کارهاي او عظيم، سترگ و شگفت انگيز و اسرار آميز است. خداوند مطمئناً تو را به خواسته قلبي ات – هرچه که باشد – مي رساند. به تحقق روياهايت در کنار خدا اطمينان کن. فتح آرزوهايت را خدا به تو بخشيده است. روياها از آن تو هستند. تحقق روياهاي تو، هدف خدا از خلقت آفرينش است.
خداوند آن قدر عاشق و خواستار تو که خاص ترين و محبوب ترين هم نشين او هستي، است که دريچه تمامي نعمت هاي آسمان و زمين و دريچه خوشبختي و لذّت و شور و عظمت را به پاس ايمان آوردنت بر تو خواهد گشود و تو هر روز خوشبخت تر، آرام تر و با عظمت تر از ديروز خواهي شد. خدا به تو قول داده است که با قدم گذاشتن در راه زيباي خدا که راه ايمان و اطمينان و رهايي است، تمام زيبايي ها و کمالي که در دنيا و آخرت حق توست، نصيبت خواهد کرد. خداوند به قول خود يقينا عمل مي کند و به محض اين که تو از درون تغيير کني، خداوند تمامي خير و خوبي هاي دنيا را به پاي تو خواهد ريخت. آنقدر به خدا ايمان داشته باش که از عمق وجودت مطمئن باشي هر اتفاقي در عين احساس خوب داشتن، برايت رخ مي دهد، گشايشي بزرگ به سمت آرامش الهي و سعادت و خوشبختي است.نيروي ايمان تو، به شکل توده هاي انرژي بي نهايت قوي از وجود تو خارج مي شود و در تمامي زمين و در ميان تمامي انسان ها و حيوانات و نباتات و سپس در ميان تمامي کهکشان ها مي پيچد. اين نيرو، شکل حرکت کائنات و کهکشان ها را مطابق تحقيق خواسته تو تغيير مي دهد. اين نيرو، شکل زندگي انسان ها و اعمال و رفتارشان و نحوه زندگي حيوانات و شيوه رشد نباتات را، در جهت مسير تحقق خواسته تو تغيير مي دهد. تمام نيات و اعمال در مسير خواسته تو قرار مي گيرد. اين نيرو، از هر نيرويي که خداوند برکائنات تعبيه کرده، قوي تر و غالب است. نيروي ايمان تو، مي تواند هر نيروي حاکم بر کائنات را خنثي کند. چون برترين نيروي عالم است.

ايمان به خواست خدا چنان قدرتي دارد که مي تواند بيماري لاعلاج را در عرض چند ثانيه شفا بخشد. مي تواند مرده اي را زنده کند. مي تواند کوه هاي عظيم را به حرکت درآورد. مي تواند اجزاي جدا شده بدن چهار پرنده را به هم متصل کند. مي تواند نوزادي را در گهواره به سخن درآورد. مي تواند ميلياردها انسان را فقط با ايراد سخناني کوتاه به حرکت درآورد و متحد کند. ايمان تو مي تواند ستاره ها را از مدارشان خارج کند. مي تواند شکل و جهت چرخش کائنات را عوض کند.
اي انسان کامل و مقتدر و با صلابت، خوشا به سعادتت که با قدرت ايمان الهي دروني، مي تواني با قدرت خدا به راحتي خودت را شفا دهي. اي قائم مقام خدا، خوشا به سعادتت که با ايمان به خدا مي تواني بر تمام جهان در راستاي اراده نيکي و خوبي، نفوذ پيدا کني و بر همه دنيا تاثيري شگرف و ارزشمند به جاي گذاري. مي تواني بدنت را براي هميشه سالم و سلامت و شاداب و تندرست نگه داري. انساني که در تمامي عمر خود، صفات خوب الهي و مثبت و احساس خوب و ايمان را در خود نگه دارد، عمري چندين هزارساله خواهد کرد و اين عمر،عمر واقعي است که خداوند به انسان خداگونه و شايسته بخشيده است. اي انسان زيبا نگر و زيبا انديش، تمامي راه اين است که انديشه خود را که عامل ايمانت است به شکل خلاق و روحيه ساز و شادي آفرين و الهي تربيت کني. کافي است الگوهاي جديد اطمينان و اقتدار و يقين را مطابق خواسته خود در ذهن معجزه آفرينت بکاري. ذهن سحرآميز انسان را خدا اين گونه طراحي کرده که بنا به تصويرهايي که مي بيند، شرطي مي شود. قدرت ايمان تو به خدا،در چشمانت منعکس مي شود و تو را تبديل به يک آهنرباي روحي قدرتمند مي کند و تو روح انسان ها را به سمت خودت جذب مي کني. هنگامي که ايمان قوي به خدا داري، مکان اطراف تو سرشار از انرژي عشق مهرباني، اعتماد، صلح، سلامتي و شادماني است. به همين دليل است که هرکس وارد دايره ي انرژي تو شود، به سمت تو علاقه و کشش زيادي احساس مي کند. دايره ي انرژي تو، به هنگام ايمان به او، به وسعت کل گيتي است.

آفرين بر تو انسان معنوي و سربلند که همواره ديگران را مورد تعريف و تمجيد و ستايش و تشويق خود قرار مي دهي و کاري مي کني که ديگران نيز احساس اعتماد به نفس و خودباوري عظيمي را در خود بيابند. اين گونه، ذهن خود را به تصوير جديد شرطي مي کني و اين تصوير را به زودي خواهي ديد. ذهن تو، خود به خود تصوير جديد را در عالم واقعي برايت خلق مي کند. هر روز با آرامش خاطر و رهايي و آساني اين تصاوير زيبا و الهي را در ذهن خود مجسم کن . دوست مقتدر من و رهبر مردم جهان، خداوند بهترين و قشنگ ترين تصويري را که تو لايقش هستي را به تو خواهد داد.
پس حالا بيا در کنار هم،تصاويري زيبا را در ذهنمان مصور کنيم تا با اراده خدا در زندگي واقعي مان جاري شوند.
خودت را در حالتي تصور کن که در کنار همسرت هستي و از شدت خوشحالي و خوشبختي و عشق، در پوست خود نمي گنجي. احساس سرزندگي و شور و نشاط و شادماني تمام وجودت را فرا گرفته است. همسرت تو را به اندازه جانش و تمام زندگيش دوست دارد. او تو را، و شخصيت محکم و دوست داشتني و قدرتمند و منحصر به فردت را مي پرستد. قلب او در تسخير عشق و محبت تو عاشقانه، برايت مي تپد و تنها آرزويي که دارد، اين است که تو تا هميشه در کنارش بماني. او هر روز بيشتر عاشق شخصيت يگانه و يکتاي تو مي شود و هر روز بيشتر افسون جذابيت، شکوه و بزرگي افکار و منش و رفتارت مي شود. تو براي او مانند جواهري بسيار گران بها هستي که در امن ترين قسمت خانه قلبش نگه داري و ستايشت مي کند. تو و او خوشبخت ترين زوج دنيا هستيد و زندگي رويايي که همه در آرزوي آن هستند، نصيب شماست. تو هم به خاطر داشتن همسر فداکار، دلسوز و مهربانت از اعماق وجود خداوند را شاکري و هر لحظه به خاطر اين همه خوشبختي که از آسمان بر شما نازل مي شود، خدا را در آغوش مي گيري و از او تشکر مي کني. زندگي تو و همسرت هر روز بهتر و بهتر مي شود و همه چيز براي شما عاليست. زندگي هر روزتان، سرشار از هيجان و ماجراجويي و تنوع است. تو هم عاشق رفتار و افکار و شخصيت عالي و يکتاي همسرت هستي و از بودن در کنار او غرق لذت و آرامش مي شوي. او از همه نظر، براي تو جذاب و شيرين و دوست داشتنيست و کاملا ايمان داري و مطمئني که زندگي تان تا هميشه، خيس باران لطف و حمايت و عشق الهي است و زندگي تان هر روز، هيجان انگيزترتر، عاشقانه تر، پرشورتر و سرزنده تر خواهد بود. هر روز اتفاقاتي زيبا و جديد و دلپذير در زندگي تان رخ مي دهد و در کنار هم پله هاي موفقيت ها و دستاوردهاي بزرگ زندگي تان را، به سرعت بالا مي رويد و هر کدام در رشته و تخصص خود بهترين و در کل دنيا، زبان زد و سر آمد و مفيد هستيد. فرزنداني بسيار بالياقت، شايسته، باوقار و با شخصيت تربيت کرده ايد که سرشار از قدرت و ايمان و اعتماد به نفس هستند و با افتخارات و موفقيت هايشان، مايه غرور و سعادت صد چندان شما مي شوند. فرزندانت هم تو را عاشقانه و متواضعانه، مي پرستند و به خاطر تک تک محبت هايت، از صميم قلب از تو سپاسگذار و ممنون هستند. تو نه تنها خودت الگوي همه در قدرت و عظمت و توانائي هستي، بلکه فرزندانت هم الگوي موفق و يکتاي همگان شده اند. تو و خانواده ات، در نهايت آرامش همه زندگي تان را با اطمينان و يقين به دستان پر قدرت خداوند سپرده ايد و دليل اين همه آرامش و خوشبختي و موفقيت که به راحتي به دست مي آوريد، توکل و ايمان عميق و کامل به خداي رزاق، مهربان و عظيم است. خدا تو را محکم در آغوش گرفته، پس خود را در دستان او رهاي رها مي کني و او همه دنيا و همه عظمت ها و همه نورها و سرورها و خوشبختي ها را، به تو، گوهر گران بها و زيباي قصر با شکوه کائنات، مي بخشد. چه لذت شگرف و عظيمي...
وقتي برايت اتفاقات فرخنده و فرح بخش آشکار شوند، ايمان تو به خدا هم بيشتر مي شود و ايمانت به او به جايي خواهد رسيد که در مدت زمان خيلي کمي، تمام تصاوير بزرگ و زيبا و مسحور کننده و مطبوع ذهنت محقق خواهد شد. اين اتفاق براي من بارها افتاده است. اتفاقاتي که غير ممکن به نظر مي رسند،را از خدا طلب مي کنم واو هر بار در قلبم زمزمه مي کند که آن را به من مي بخشد.پس در ذهنم تحقق يافته تصور مي کنم و از داشتن آن ها غرق لذّت و نشاط و شکرگذاري از خداي عظيم درونم مي شوم. بعد او به طرقي که بهت زده ام مي کند، برايم آن اتفاقات را به وجود مي آورد. انساني را که به لطف خدا مطمئن است، هر کاري ممکن است.او با ايمان تو به خودش، اوضاع و شرايط کل جهان را برايت تغيير دهد.

از او بخواه و بعد با اطمينان خود را در اطمينان و آسودگي و موفقيت عظيم تصور کن .او با دستان خودش از طرق مختلف و از راه هاي زيادي برايت از در و ديوار پول را مي باراند و تو را هر روز ثروتمند تر مي گرداند . ايمان دارم که نتايج معجزه آساي ايمان تو به زودي براي تو آشکار خواهد شد و تو مبحوب خواهي شد که فقط خواستن از او و ايمان به خداي بخشنده درون خودت، اين چنين نتايج قدرتمند و پر سرعتي را براي تو فراهم آورده است. وقتي به او ايمان داري، مي تواني دنيا را عوض کني. ايمان به او آن چنان قدرتي دارد که هر آنچه به ذهن تو مي رسد را به سهولت و سرعت برايت به وجود آورد. اي فاتح خردمند و توانگر و اي معبود مقدس و مسجود جهان، تو در کنار او به هر کجا بروي، مي رسي و هرچه بخواهي، به دست مي آوري. اين وعده لا يتغير خداي آسمان ها و زمين است.لذّت و هيجان و سروري که حضرت مسيح در طول زندگي اش تجربه کرد، تمامي دنيا از ازل تا ابد تجربه نکرده اند. فقط خود مسيح مي فهميد ايمان به خدا چه لذّت و چه شور و شعف و شادماني دارد. او با تمام وجود خدا را شادمانه شکر کرد که اين چنين در کنار او خوشبخت و خوشحال است. او خود را خوشبخت ترين انسان روي زمين مي دانست. او زمان هاي زيادي از عمر خود را در تماس با منبع اصلي کائنات مي گذراند. او رها و آزاد بود. هر اتفاقي که مي افتاد ، او را خوشحال تر و مسرور تر مي کرد. او هميشه مي رقصيد و پاي کوبي مي کرد و شکوهش را جشن مي گرفت. او خدا را شکر مي گفت و حضورش را در کنار تمامي کائنات دوست داشتني به جشن تبديل مي کرد و اين،آن زندگي زيبا و سرشار از نعمت و سعادت و نشاطي است که خداوند براي انسان مي خواهد.
خداوند به ايمان آوردن تک تک انسان ها اطمينان دارد. خداوند حتي براي يک لحظه ايمان آوردنمان بارها در دل ما را مي زند. او مي داند که ذات بشر از عشق و پاکي خود اوست و مي داند که هر انساني حداقل لحظاتي از زندگي اش را غرق نور و پاکي و عشق و نيکي بوده است و خداوند مهربان فقط به خاطر همين چند ثانيه، هميشه تا ابد عاشق و شيفته بنده اش خواهد ماند.

تو با ايمان فقط به خود او، قدم به دنيايي مبارک از شادي و ثروت و شايستگي و موفقيت که متعلق به توست ، خواهي گذاشت و لذّت حضور با هوشياري واقعي در پيشگاه خداوند رحمان را درک خواهي کرد. آن گاه مي تواني مانند تمامي پيامبران، مردم را نيز به اعتقاداتي دعوت کني که ايمان داري مبدأ آن خداي مهربان است و اجراي آن ها، زندگاني صدها نفر را متحول خواهد کرد و دنيا را از نو با سلامت و امنيت و نعمت و زيبا خواهد ساخت. از قانون دلت پيروي کن. اگر از اعماق قلبت ايمان داشته باشي که خداوند تو را حفظ مي کند، او تو را حفظ خواهد کرد .
تو از طرف خدا آمده اي. تا مردم را به عشق و مهرباني و زيبايي و تحول دعوت کني. تا به آنان يادآوري کني که چه قدرت عظيمي، چه خداي بزرگي در درون آنان وجود دارد. وقتي غول سحرآميز ايمان را بيدار کنند، براي هميشه سعادتمند و خوشبخت خواهند بود و تو آمده اي تا با تواضع و مهرباني مژده قدرت و شکوه و محبت و افتخارشان را به تک تک آن ها بدهي. نويد عظمت و بزرگي که فقط خدا مي داند چقدر زياد است و در درون خود آن هاست، به آن ها مژده دهي و به آن ها يادآوري کني خدا مشتاقانه منتظر است بنده هاي خالص خود را بپذيرد.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu