Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

دنيا در هر لحظه به تو احتياج دارد

هدايت معنوي


(دنيا در هر لحظه به تو احتياج دارد)

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ايمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .


از مهم ترين قوانين روحت عشق و بخشش و نيکي به ديگران و تحسين کردن هر آن چه مخلوق خداست ،است.
اي بزرگترين معشوق تمام کائنات ، همواره براي انسان ها پيام آور شادماني و شجاعت و انرژي و اميد و خير و يقين باش. همواره بخند و خوشرو باش و از تمامي اتفاقات خوب دنيا که در سايه ايمان به خدا امکان پذير است، در کنار انسان ها صحبت کن. به آنان قدرتي را که در کنار خدا دارند گوشزد کن و تمامي صفات خوب آن ها را با تحسين و تشکر به آنان يادآوري کن. بارها کلمه ي دوستت دارم را بر زبان بياور و آنان را به آينده و به خزانه بي کران نعمت و لطف خدا اميدوار کن. آنان را از گنج خوش اقبالي و از خداي درونشان و قدرت جادويي و شکوه حيرت انگيزشان در سايه عمل نيک آگاه کن.
به هر انساني اعتماد به نفس و نيرو دهي، اعتماد به نفس خود را صد چندان کرده اي و طبق قانون کائنات، هر عملي انجام دهي، عين همان عمل به سوي خودت بازخواهد گشت. نيروي بي کران انسان با خيرخواهي ظهور پيدا مي کند. با تمام وجودت براي مردم طلب خير، نيکي و خوشي و موفقيت کن. تمام انسان ها را در دايره ي عشق و محبت خود قرار بده. دعاي قدرتمند خير خود را بدرقه ي راه تمام جهانيان کن.
تو با اين فکر با انسان ها دوست شو که آنها را با نيکي و رحمتت، خوشبخت تر، نيرومندتر و خوش حال تر کني. خداوند عاشق، نور عشقش را بر همه ما مي تاباند. تو هم از جنس اوئي. پس به همگان عشق بورز و همگان هم به تو عشق خواهند ورزيد. خداوند همان قدر که عاشق ابراهيم و يوسف و محمد بوده و هست، عاشق تو و تمامي بنده ها يش هم هست. پس تو هم در دلت جايي براي تمامي بندگان خدا باز کن و تمامي آن ها را با آغوش باز پذيرا باش.همه جلوه هاي خلق خدا هستند.پيدا کردن نکات نيکو و زيبايي هاي دروني هر انساني و تحسين کردن همه خلق خدا،از مظاهر يکتاپرستي است. آن ها را با تمامي عيب ها دوست بدار و تحسين کن.هم در دلت هم با زبانت.اين کار مغناطيس درون تو را قوي تر و قوي تر مي کند. دريچه دلت را به يک اندازه براي تمام انسان هاي روي زمين باز کن. همه را، چه همسرت يا والدينت را، تا غريبه ها و انسان هاي ناهماهنگ را، يکسان دوست بدار. هنگامي احساس رضايت واقعي از زندگي پيدا خواهي کرد که تمامي انسان ها را از صميم قلب دوست بداري و همه را در قلبت ببخشي و تا جايي که مي تواني،آن ها را عاشق نيروي الهي درون خودشان کني.

تو بذر محبت را در دل آن ها مي کاري و تمامي انسان هاي روي زمين، با تو مهربان و صميمي و عاشقانه رفتار مي کنند و تو را بي قيد و شرط دوست دارند و به واسطه تو، با عشق ماندگار پروردگار آشنا مي شوند و تو مبهوت مي شوي از اين همه قدرتت که مي تواني به راحتي، سنگي را به شقايقي عاشق پيشه و مهربان تبديل کني. اي عزيز ترين و قدرتمندترين بنده خدا، انسان ها را به مبدأ وجودشان بازگردان. قدرت عظيمشان را به آنان يادآوري کن و گل سرخ عشق خداوند را در دستانشان بگذار.اين از رموز خوشبختي و ثروت است. شادماني و قدرت شگفت انگيز تو، کار خداست. پس براي هميشه ماندگار و استوار و پايدار است.
چقدر لذّت بخش است، بذر وجود را شکوفا کردن. چقدر آرامش بخش است، آرامش بخشيدن به ديگران و چقدر شادي بخش است به ظهور رساندن آن کسي که در اصل هستيم و قدرتي که در اصل داريم و چقدر مسرت بخش است، توکل عميق به خدا و آزاد و رها بودن در برابر تمام اتفاقات زندگي، که منشاء وقوع آن خداي مهربان و بخشنده است.

تو مي تواني به فقيري که در اطراف خانه ات مي بيني، کتابي هديه دهي. اين کتاب مي تواند زندگي او را دگرگون کند و تو سال ها بعد، او را در مسند قدرت، در مقام يکي از بزرگ ترين ها ببيني و تو کسي بودي که توانستي قدرت بال هايش را به او بازگرداني و او را بعد از سال ها، در آسمان افتخار و باور و توانائي به پرواز در آوري.تو با کوچکترين عمل نيکت روح دنيا را به لرزه در مي آوري. و وقتي به زندگي خودت نگاهي مي اندازي، مصداق بارز يک انسان شايسته و عالي و رحمان و خداگونه را مي بيني. زندگي تو به مراتب به تغييرات خيلي بزرگ تري رسيده است و در دل به وعده پروردگار مطمئن تر مي شوي که
«تو نيکي کن و در دجله انداز
که ايزد در بيابانت دهد باز»
هر يک نفري که عطر گل خوشبختي زندگي ات را به مشامش برساني، براي همه اطرافيانش هم خوشبختي را هديه کرده اي و اطرافيانش را هم به اين شکل خوشبخت کرده اي و تو با خوشبخت کردن همين نفر، کل دنيا را به خوشبختي عظيم رسانده اي.تو با کوچکترين کار نيک دنيا را متحول مي کني. عطر خوشبختي ات را بپرا کن و از ديدن تنفس عطر خوشبختي ات توسط ديگران، لذت ببر. تو با کوچکترين کمکت داري جهان مادي و معنوي را به لرزه درمي آوري. کوچکترين لبخند تو، نه فقط يک انسان را، بلکه يک جهان را نجات مي دهد. لبخند تو مي تواند يک انسان را به زندگي اميدوار کند و آن انسان ، انسان ديگري را اميد وار خواهد کرد و او هم کس ديگري را. و تو مبنع و باني و منشأ اين اميد و عشق و خوشبختي و زندگي دوباره بودي. شادي بشريت، شادي تک تک ماست.خوشبختي بشريت، خوشبختي تک تک ماست. آرامش بشريت، آرامش تک تک ماست. کوچکترين عمل مثبت و خير تو، در جهان موجب رويدادهاي بسيار بزرگتر و مثبت مي شود.
تو مي تواني فقط با سخنانت، باعث رشد و پيشرفت هرکس که در مسير زندگي ات قرار مي گيرد، شوي. هرکس را که به سمتت مي آيد، تعالي ده. تو قدرت اين کار را داري. مي تواني راه خوشبختي بسياري را هموار کني. وجود تو، موجب آرامش ديگران است. تو مي تواني انسان ها را به سطوح والاتر روحي و به سطوح بالاتر وجودشان برساني.
براي اين که بزرگ شوي و بزرگ بماني، تمام وقت بيکاري و تفريحت را به خوشحال کردن ديگران و کمک و مهرباني کردن به ديگران بگذران. همه زمان کار و تلاش را هم به هدف خدمت به خلق و ياري رساندن و نفع رسانيدن به انسان ها بگذران. چقدر خوشبخت کردن ديگران خوشبختمان?مي کند و چه پاداش انبوهي دارد مهر پاشيدن به قلب انسان ها.
تو بسيار عظيمي. براي آن که عظمتت را درک کني، شروع کن به قدرت دادن به ديگران. تو قدرت آن را داري که براي کل عالم معجزه باشي.معجزه گري حقيقت توست.از آن ها سخاوتمندانه تمجيد کن و به آن ها انرژي و قدرت و اعتماد به نفس بده. هر يک بار که اين کار را انجام دهي، توده هايي عظيم از انرژي و قدرت را در درون خودت باز مي يابي. فقط امتحان کن تا نتايج آن را ببيني. بسياري از انسان ها احتياج دارند که نزد تو قدرتمند و محبوب جلوه کنند تا بتوانند به قدرت واقعي درونشان پي ببرند. پس آن ها را تحويل بگير. آن ها را زير چتر حمايت عاطفي و توجه خود بگير.انسان ها نياز دارند که به نيروي بي کران درونشان پي ببرند. فقط نگاهي به دور و برت بينداز تا ببيني چقدر قدرتمندترين ها به نوازش و محبت تو احتياج دارند. انسان ها تشنه همدردي و اظهار محبت هستند. پس تو که اينقدر بزرگوار و قدرتمندي،به ديگران اين گونه نشان بده که انگار از همه قدرتمند تر هستند تا بتوانند ارزش و لياقت خودشان را احساس کنند. اين مسلما بازگشت طبيعي عمل تو خواهد بود که آن ها، اين گونه تا ابد شيفته و مجنون تو شوند اما تو اين کار را فقط به خاطر خودشان و بي چشمداشت انجام بده. فقط يک نفر در دنيا وجود دارد و آن وجود الهي مشترک است که در درون توست. پس انقدر به انسان ها قدرت بده که حتي از تو هم بالاتر روند.آن ها خودت هستند و اين در انتها خود توئي که در جهان هاي موازي از طريق خودت ارتقا پيدا مي کني. انسان هاي ديگر، خود تو هستند که در دنياهاي موازي زندگي مي کني. پس هر آنچه به آنها محبت کني، به خودت محبت کرده اي. پس بي قيد و شرط ببخش و اعتماد به نفس بده. بزرگترين و سريع ترين راه رسيدن به آرزوها و خواسته هايت و کاميابي، عشق ورزي و محبت کردن به انسان ها و خوشبخت کردن ديگران است.
شادي و خوشبختي که به ديگران مي بخشي، به شکل انرژي از تو خارج مي شود، به آيينه هاي کائنات برخورد مي کند و با قدرت و سرعت چندين برابر و به ميزان صدها برابر به سمتت شتاب مي گيرد و باز مي گردد. وقتي به ديگران کمک مي کني و سنگيني بار مسائل آن ها را که براي تو، سهل و در حقيقت هيچ محسوب مي شود، کاهش مي دهي، قلبت از سرور و بزرگي و عظمت و جوانمردي لبريز مي شود. زيباترين لحظات زندگي ات، لحظاتي است که شادي و خوشبختي را به ديگران منتقل مي کني و حضور خدا را از درونت براي ديگران واضح و آشکار مي کني. عشق ورزي، سعادت نهايي و لذت حقيقي زندگي است. تو همه انسان ها و کوه ها و درياها را در بر داري. با همه همدردي کن و عظمتت را در کنار کمک به انسان ها وسعت ببخش. بخش عظيمي از شادي و رضايت و قدرت و خوشبختي درونت، هنگامي متجلي مي شود که ديگران را شاد کني و به آنان عاشقانه و مدبرانه و قدرتمندانه خدمت کني و آنان را به سمت زيبايي ها و سعادت رهبري کني و قدرت ها و دارايي ها و استعدادهاي بي کران درونت را به هر شکلي در اختيار جهان بگذاري.
اي فرشته مهربان، لذّتي که در کمک کردن به ديگران مي يابي، بسيار بسيار عظيم است. علاوه بر احساس خوب و خوشايندي که در کمک به ديگران نهفته است، کائنات چندين برابر لطف و عشقت را به طرق مختلف به تو باز خواهد گرداند. از کساني که هيچ ربطي به کسي که به او کمک کرده اي ندارند. از جاهايي که هيچ نزديکي به جايي که تو کمکي رسانده اي ندارند و اين وعده پروردگار بارها در قرآن و در تمامي کتاب هاي آسماني ديگر تکرار شده است. که اگر خوبي کني، خوبي مي بيني .اين جهان و تمامي آفريده ها بر اساس اين قانون قدرتمند روحي عمل مي کنند.
دنيا در هر لحظه به تو احتياج دارد. انسان ها هر ثانيه تو را مي خوانند. انسان ها هر ثانيه به وجود تو، عشق ورزي تو، کمک تو، و نوازش عاشقانه تو احتياج دارند. ? گوشه دست سحرآميزت را بر سر زمين بکش تا کل زمين شفا يابد و از انتقال نيروي الهي وجود تو، سبز و پر نعمت و شادمان و ثروتمند شود و جان بگيرد. انسان ها را متواضعانه و نوازش گرانه عشق بورز. کلمات و سخنان زيبا و ستايش گرانه تو براي انسان ها حيات بخش است و در عمق وجود آن ها مي نشيند. تو مي تواني تسلي دهي، مشاوره دهي و هر کسي را متحول کني و زندگي پربار الهي و زيبايي را برايش رقم برني. خود خدا در درون توست. تمامي انسان ها، مخصوصاٌ اطرافيانت و کساني که هر روز آن ها را مي بيني، نياز به شفا يافتن با حمايت ها و توجه و کمک و نوازش تو دارند. با انرژي مثبت و با قدرت عظيمت و با فکر نيرومندت، به آن ها ياري برسان و محبت کن و آن ها را در زيبايي و ثروت و آرامش و سلامتي ببين تا نيرومند شوند و از طريق نيرو و قدرت الهي خدا، زيبا و ثروتمند و آرام و سلامت شوند. الهام بخش انسان ها باش تا راه قدرت و ثروت و فراواني و خدا را انتخاب کنند. تمام انسان ها منابع نا محدود از تجلي صفات خدا هستند و منبع استعداد و توانايي و قدرت نامرئي در همه آن ها وجود دارد. آن ها با تاييد تو به خود ايمان مي آورند و استعدادهاي خود را شکوفا مي کنند. با انسان ها به گونه اي رفتار و برخورد کن که انگار از همين حالا تمام خصوصيات عالي و والا و برجسته را دارا هستند تا همان گونه شوند.
تمام انسان هايي که هر لحظه در مسير زندگي ات وارد مي شوند، برادران و خواهران تو هستند که هر کدام يا به شکلي به تو نياز دارند يا از طريق نيروهاي الهي به تو خدمتي خواهند کرد. آن ها به سمت تو مي آيند چون آگاهي روحشان مي دانند که يا به دعاي خير تو نياز دارند يا به محبت و نوازش و دلگرمي و حرفهاي انرژي بخشت يا رهبري يا انگيزه دادن و قدرت دادنت يا کمک هاي اقتصادي و آموزشي. انسان ها مي آيند تا از تو چيزي ياد بگيرند يا به تو با اعمالشان قوانين روحت را يادآوري کنند. آن ها در سطح روح در جست و جوي خود واقعي اشان و در جست و جوي خدا، به سمت تو مي آيند. آنان مي آيند تا خدا را به آن ها نشان دهي. آن ها مي آيند تا راه زندگي شان را پيدا کنند و با کمک تو به آرامش و تعادل و سعادت برسند و در واقع خود تو هستي که به دنبال خود ديگرت مي آيي. همه آنان به خواست و قدرت نيروي الهي درونت وارد زندگي ات شده اند. آن ها به نيروي الهي درونت احتياج دارند تا نيروي الهي درونشان را بيابند و عيان سازند.
همه ي انسان ها از خداي درون تو خلق شده اند. پس همان قدر که خدا به بنده هايش بزرگوار و مهربان است، تو هم باش. همه را ببخش. هر گونه که هستند و هر گونه که رفتار مي کنند، هميشه دوستشان داشته باش و کمکشان کن. آنها حتي اگر خيلي قدرتمند به نظر برسند، همه بنده ي خداي درون تو هستند. به آفريده هاي خداي درونت محبت کن. در چشمان آفريده هاي خداي درونت نگاه کن و با تمام وجود براي هر آن کس که خداي درونت آفريده است، آرزوي خوشبختي و سعادت و آرامش کن. کمک کردن به خلق و شاد کردن بقيه و دوست داشتن بقّيه، انرژي عشق الهي را وارد زندگي ات مي کند. براي سلامتي و خوشبختي تمامي انسان ها دعا کن. همه انسان ها را خوشحال و پيروز و مهربان تصور کن. در عين حال که مي داني قدرت مطلقه کائنات درون خودت است، با تمامي انسان ها و اطرافيانت در نهايت محبت و تواضع و مهرباني و افتادگي رفتار کن. با تمامي انسان هاي روي زمين، چه فقير و چه غني، چه کوچک و چه بزرگ، چه ضعيف و چه قوي، باادب رفتار و احترام و عشق رفتار کن.هر ثانيه ي کار تو که در جهت خدمت است، عبادت لذت بخش الهي بزرگي است.

تمام انسان ها و کائنات و اتفاقات و ثانيه ها دوست داشتني و آفريده خدا هستند. تمام اشياء و چيزها و تمام مکان هاي دنيا دوست داشتني و از مظاهر قدرت خدا هستند . همه رويدادهاي زندگي و همه دستاوردها و تصميم ها دوست داشتني اند. تمام آنچه هست و آنچه نيست، تمام آن چه ديدني و آنچه ناديدني ست، دوستت داشتني ست. تمام زندگي دوست داشتني ست و تو در ميان تمام اين دوست داشتني ها، دوست داشتني تريني. توئي که دوست داشتني بودن هر لحظه و هر اتفاق و هر انسان را احياء و آشکار مي کني.خداي درون تو عامل عشق است و همه دنيا معمول عشق اوست و تابش نور عشق او بر دنيا و اتفاقات و زمان ها و انسان ها است که آن ها را اين قدر دوست داشتني کرده است. همه آفريده ها را در دلت تحسين کن و نکات مثبت آن ها را که از آن خداست شکر بگو.و خداي درونت را بپرست. نيروي قدرتمند و گيراي عشق را از خود به دنيا ساطع کن و آنچه در آيينه دنيا به تو منعکس مي شود، عشقي صدها برابر قدرتمندتر و دوستي صدها برابر عميق تر و محبتي صدها برابر گيراتر است.
دوستت دارم را بپراکن و شفا بده. قلب ها را احياء کن و لبخندها را بر لب ها بنشان و عشق را در قلب ها جاري کن و انسان ها را زنده و شاداب گردان. اي خواننده عزيز و محبوب عالم، اين را بدان که از اعماق وجودم دوستت دارم . عاشقانه و از صميم قلب با من تکرار کن:
دنيا دوستت دارم. جهان دوستت دارم. کائنات دوستت دارم. زندگي شکوهمند دوستت دارم. شادماني پر خنده دوستت دارم. همه زيبايي هاي عالم دوستت دارم. ذهن بزرگ و خلاق و معجزه آفرين من و بدن متبرک و زيباي الهي من دوستت دارم. حيوانات و پرنده هاي عالم دوستتان دارم.
خدا دوستت دارم.
خدايا دوستت دارم.
خدايا دوستت دارم.
پروردگار قدرتمندم دوستت دارم و مي پرستمت ...


اي انسان مثبت انديش و اي خليفه خداي قدرتمند سرشار از شکوه و جبروت روي زمين، وقتي درونت را مملو از عشق و صلح و خوبي و خيرخواهي و بي نيازي و بخشش کني، در مدت زماني کوتاه نعمت هاي خداوند در زندگي تو متجلي خواهد شد. عشق بر سر و رويت خواهد باريد. خوشبختي از اين سو و آن سو فقط نشاني خانه تو را جست و جو خواهد کرد و محبت فقط در خانه تو را خواهد زد. احساس خيرخواهي ات براي تمام عالم و احساس غنا و رضايت دروني به خدا به همراه اطمينان به خدا و وقوع خوبي ها، تمامي زيبايي هاي عالم را به سوي تو خواهد کشاند و وعده خداوند که زيباترين و نيکوترين بهشت است، به سادگي در همين دنيا برايت به تحقق خواهد پيوست. تو به داشتن ذهني پر از زيبايي و نعمت و محبت عادت خواهي کرد و هر روز نتايج آن بيشتر براي تو نمايان خواهد شد و به اراده خداي مهربان هر روز جام لذّت بزرگتري را خواهي نوشيد.

تو براي رسيدن به خوشبختي، موفقيت، سعادت و يا هر چيزي که آرزويش را داري، اول از همه به دلي عاشق، با ايمان، بخشنده، مهربان و پاک احتياج داري. وقتي درونت صاف شود، تصوير خدا منعکس مي شود و يک شبه ره صد ساله را خواهي پيمود. هر چيزي را که مي خواهي، قبل از آن که اقدام به کارهاي لازم براي دريافت آن کني، به درونت رجوع کن و آن را کاملاً جلا بده و قوانين روحت را در درون مرور کن. اگر قرار باشد ده سال طول بکشد تا به هدفت برسي، با جلا پيدا کردن دلت در طي دو هفته به آن خواهي رسيد.هر چيزي که در اطرافت و در زندگي ات مي بيني،محصول دنياي درون توست.
هر چه بخواهي در درونت موجود است. همه را ببخش و دوستشان بدار. پيشواي بزرگ آدميان، هنر عشق ورزيدن در عشق ورزيدن به انسان هاي دوست داشتني نيست. هنر عشق ورزي در عشق ورزيدن به گناهکاران است. وقتي خداوند تمامي آن ها را در يک لحظه که رو به سوي او کنند و از او ياري جويند مي بخشد، تو هم که روحت از جنس خداست و دقيقاً هم ارز و هم قدرت با او هستي، آنان را ببخش. با بخشش، همه دنيا را به دست مي آوري. با عشق مي تواني تمام عالم را مهار خود کني. بخشش واقعي يعني جرقه پر نور و گرم آتش عشق خدا را در چشمان همه انسان ها ببيني و عطر خدا را در وجود همه موجودات و انسان ها استشمام کني و خدا را در همه چيز بيابي. بخشش وعشق بخشي راستين و بي نياز مانند آبي است که نهال وجود تو را رشد مي دهد و پربار مي کند و تا اوج آسمان هشتم بلندت مي کند و روحت را به عرش پر نور الهي مي رساند. نه تنها در بخشش، بلکه در خدمت به ديگران بکوش و همه را از عشق ناب و بي همتاي وجود خود سيراب کن و ببين با کمک و بخشايش به چه آرامش خاطر و رهايي و آسودگي و آسايشي مي رسي. آن گاه تو مي تواني با روح منور و درخشانت تمام جهان را تابان از نور پر فروغ عشق خود کني. و يادت باشد که عشق حقيقي تو منحصر به خداي درونت است. عشق راستين و حقيقي به انسان ها هم، عشقي است که آن ها را رها و آزاد کند. هنگامي در قلبت عشق حقيقي نسبت به کسي داري که، در دوري از او رضايت کامل و شادي و آزادي کامل داري. انسان ها را از درونت و با قلبت آزاد کن و بگذار به دنبال راه تکاملي خود بروند. فقط خدا مي داند راه درست و مسير کامل براي آنان کدام است و فقط هنگامي که آنان را،همه آنان را به خدا بسپاري ،مي تواني بياسايي و آرام بگيري. بگذار عزيزانت به دنبال هرچه به آن چه عشق مي ورزند، و به هر کجا که نداي درونشان به آن ها مي گويد، بروند. لذت روحت در اين است که انسان ها را آزاد بگذاري تا خدا خود، آنان را در مسير تکامل خودشان به پيش ببرد.آن کسي که در انتها قرار است هر انساني را به شادي و خوشبختي و ثروت برساند فقط خداست و فقط اوست که مالک و خالق و زمامدار امور هر کس است.عزيزانت را کاملا رها کن و فقط در قلبت دوستشان داشته باش و برايشان دعا کن. لذت حقيقي فقط در عشق ورزي با خداست. عشق حقيقي عالم که خداي درونت است، در تمام لحظات عمر جاودانه ات با تو و در توست.


فرشته زيبا و مهربان خدا، اي مسجود تمام عالم. همين حالا،در لحظه پر عمق حال، تمامي مهر و محبت درونت را به عزيزانت تقديم کن. پر لذّت ترين کار دنيا، عريان کردن روح در برابر آفريده هاي ديگر است. عشقت را به عالميان آشکار کن. هر لحظه که به انساني احساس عشق کردي، بر زبان بياور. دست نوازشت را بر شانه او بکش و بوسه هايت را بر گونه هايش بنشان و در آغوشش بگير. تمامي انسان ها ذاتاً به آغوش گرفته شدن و لمس شدن احتياج دارند. اين نياز روح ماست. اين نياز بشر آن قدر قوي است که نوزاد انسان بدون لمس شدن مي ميرد. پس با تمام وجودت جمله دوستت دارم را فرياد بکش. گفتن اين جمله آن قدر احساسات زيبايي را در پي دارد که مرتب آن را تکرار خواهي کرد. کسي که اين جمله را فراوان تکرار مي کند، بزرگي و عظمت و بخشندگي خود را به نمايش مي گذارد. انسان هاي بزرگوار و قوي هستند که هزارها هزار بار اين جمله را در طول عمر خود به هزارها انسان گفته اند.

تو در آخر عمرت آرزو خواهي کرد ميراثي از خود به جاي گذاشته باشي و قدمي در جهت بهبود زندگي اطرافيانت برداشته باشي. تو در آن لحظه آرزو خواهي کرد که آنچه داشته اي را، بخشيده باشي. آنچه را متعلق به تو بوده است، به ديگران ارزاني داشته باشي. قدمي در راه تبديل کردن زمين به آن بهشتي که خداوند وعده داده است، برداشته باشي. دل هايي را به قدرت خدا و بخشش و بزرگواري او مطمئن کرده باشي. آيينه تمام نماي خداوند بوده باشي و تمام صفات خداوند را به انسان ها نمايانده باشي تا از طريق تو به خداي بزرگ ايمان آورده باشند. آن قدر مهر و محبت و عشق در دل ها کاشته باشي تا ديگر به جز خوبي و عشق، چيز ديگري را نديده باشند. آن قدر به انسان ها ، قدرت و اعتماد به نفس بخشيده باشي که ديگر از هيچ چيز و هيچ کس، نهراسيده باشند. ظالمان را آنقدر نوازش کرده باشي که در بقيه عمر خود کاري به جز خير انجام نداده باشند. آن قدر ثروت در زمين آفريده باشي که تعداد زيادي از انسان هارا ثروتمند کرده باشي. آن قدر از علم خود به ديگران بخشيده باشي که تعداد زيادي از جاهلان را به راه درست حق و حقيقت رسانده باشي. دل هايي را به خوشحالي و هيجان و سرور و آرامش رسانده باشي. در زمين، گل انرژي و اميد و انگيزه و شور رويانده باشي و انسان هاي زيادي را خوشبخت کرده باشي.
براي انسان ها منشا همدردي، مهرباني، عشق و صميميت باش و همه را عفو کن. نه فقط به اين دليل که نتيجه عملت به سويت باز گردد. به اين دليل اين کار را بکن که انسان هاي بي شماري، به تو نياز دارند و تو در دنياي خودت، تنها کسي هستي که مي تواني با قدرت خداگونه درونت، دوباره آنان را متولد و قدرتمند کني. از انسان ها تعريف و تمجيد کن و به آن ها اعتماد به نفس بده. از کوچکترين کار خوب انسان ها قدرداني کن.
به آن ها با گرمي، حرارت و عشق، توجه عميق نشان بده و کاري کن تا خود را زيبا، بزرگ، قهرمان قدرتمند و مهم تلقي کنند. اهميت، شايستگي و لياقت اطرافيانت را، با صميميت و تواضع ، تاييد و تصديق کن و از دوستانت حمايت و پشتيباني کن. از اعماق دلت آنان را تحسين، تمجيد و تشويق کن. فقط به صفات خوب، برجسته و نکات مثبت اطرافيانت توجه کن و آنان را سخاوتمندانه و مبالغه گونه، ستايش کن. آنان را از نهايت وجود، با عشق و مهرباني مدح و ستايششان کن تا خود را باور کنند. هرچند که تو از همه انسان ها بي نياز مطلق هستي، اما اين رفتار تو باعث مي شود مانند گنجي با ارزش و گران بها، تا آخر عمر در ذهنشان بماني و مطمئن باش صداي تو تا ابد به شکل زيبا ترين موسيقي و سمفوني دنيا در گوششان خواهد ماند. تو اين گونه، تمام دنيا را طرفدار و پشتيبان خود خواهي کرد و تا ابد در خاطر همه خواهي ماند و به راحتي در قلب و ذهن همه انسان ها نفوذ خواهي کرد. تمايل شديد انسان ها به مهم و مورد نياز بودن را با تشکر، تقدير و تمجيد ارضا کن. به آن ها نشان بده که چقدر مي توانند بهتر باشند. به آن ها نشان بده چه قدرت عظيمي دارند و رسيدن به بزرگترين اهدافشان، در برابر قدرت عظيمشان چقدر آسان است. به انسان ها انرژي بده و عزت نفس آنان را تقويت کن. به آن ها خدمت کن و علاقه اي واقعي قلبت را نشان بده و در هر سطح و شرايطي که هستند بپذيرشان و به نظرشان توجه کن و احترام بگذار. با آن ها در مورد خودشان و آن چه به آن علاقه دارند و خواسته هايشان صحبت کن. با مردم با شور و شوق و گرمي و حرارت و پذيرش برخورد کن. براي اطرافيانت وقت و انرژي صرف کن و اجازه بده در کنار تو خودشان باشند و احساس راحتي و پذيرش کنند. توانايي و قدرت و عظمت و اقتدار انسان ها را به آن ها بنمايان. مسائل را از زاويه ديد طرفت نگاه کن. در اين صورت کسي در دنيا وجود نخواهد داشت که تحت تاثير تو قرار نگيرد و اسير عشق تو نشود. اين گونه جذبه و اهميت فوق العاده اي پيدا خواهي کرد و محبت شديد و عميق همگان را جلب خواهي کرد.و به اين شکل تو انسان ها را به اصل وجودشان باز خواهي گرداند و به خواست خدا دنيايي خواهي ساخت با انسان هايي عاشق و مهربان و شاد و قدرتمند.
چون درون تو، اقيانوسي بي کران از رحمت ، جود و مهرباني است و چون درون تو، سرشار از احسان و کرم و شفاعت و لطف به تمام عالميان و انسان هاست، در عشق ورزي و ابراز محبت و ستايش ديگران، بسيار توانا هستي و بسيار قاطع و محکم و جدي،مي تواني خصوصيات خوب را در ديگران تقويت کني و به آنان جسارت دنبال کردن آروزوهايشان را دهي . تو در سطح روح به اين کار تمايل زيادي داري.

وقتي از درون به تمام عالم عشق بورزي و همه را همان گونه که هستند بپذيري و با همه آن چيزهايي که وجود دارد، هماهنگ شوي و اعتماد کني و اطمينان داشته باشي و دوستشان بداري، و در واقع همه مظاهر آفرينش خدا را تحسين بگويي، هر کاري که بخواهي، هر کسي که بخواهي با جان و دل و عشق برايت انجام خواهد داد. وقتي فکرت با عشق و ايمان همراه است، همه براي تو با عشق و خلوص و با نيات پاک هر کاري بتوانند انجام مي دهند. بالاترين مقام هاي سازمان ها و کشورها و رهبران ورئسا و رئيس جمهورها هم عاشق تو مي شوند و با محبت و علاقه و گرمي و صميمانه، خواسته هاي تو را به انجام مي رسانند. قدرت خدا در درون وجود توست. کيست که برق عشق خدا را در چشمان تو ببيند و عاشق و شيفته و محسور نشود؟
به انسان ها عشق بورز. به قديسان و به گناهکاران عشق بورز. به بيگانگان عشق بورز. به دشمنان عشق بورز. به شرايط غير قابل تحمل عشق بورز. به بيماري ها عشق بورز. آن گاه مي بيني که همه آنان هماهنگ با نيروي دروني ات مي شوند و تبديل به چيزي مي شوند که تو واقعاً مي خواهي و به آن عشق مي ورزي. تبديل به انسان هاي دوست داشتني و مهربان و عاشق و شرايط دلخواه و سلامتي و زيبايي و شادماني مي شوند. تمام اوضاع و شرايط، تبديل به مصلحت و منفعت و خواست تو مي شوند. با عشق و بخشش و بزرگواري، همه انسان ها تغيير مي کنند و عاشقت مي شوند و تو تا ابد در ذهنشان مثل گنجي اسطوره اي و قهرماني مهربان باقي خواهي ماند. رودخانه عشق تو در دل تمامي انسان هاي عالم، خروشان و پر آب جاري ست. تو از آن اشخاصي هستي که روح انسان ها را لمس و آن را نوازش مي کني. در دنياي تو،حتي کساني که تو را نمي شناسند، در سطح روح، خداي درون تو را مي پرستند و با روح الهي ات عشق بازي مي کنند.
نيروهاي عظيم خداي درونت که ناديدني است در اثر احساس خوب و خوشنودي و رضايت و شادماني و آرامش تو، در دنيا به کار مي افتد و دنيا را به طريقي مي چرخاند تا همه چيز براي تو به سمت زيبايي و کمال و ثروت و عشق برگردد. تو با عشق ورزي، به سادگي مي تواني هر قسمتي از عالم را که دوست داري، جذب کني. نيروي الهي و جادويي و بي کران و غير قابل تصور درونت،کائنات را در اختيارت قرار داده و دنيا را گوش به فرمان احساس و خواسته تو ساخته است. مي تواني مطابق ميلت، کائنات را براي هر آن چه مي خواهي، در زندگي به کارگيري. آن چه براي ديگران معجزه است، براي نيروي خداي بزرگ و عظيم درون تو، به راحتي در ثانيه اي قابل حصول و امکان پذير است. زندگي تو در حال تحولي عميق و ريشه اي و بنيادين در زمينه قدرت الهي است. تو اکنون داري فقط کمي از عظمت بي کرانت را حس مي کني. اين همه انرژي و عظمت و جلال و جبروتي که اکنون در درونت حس مي کني، فقط گوشه کوچکي از اقتدار و عظمت سحرگونه خداي بي نهايت توست.هر چيزي روي زمين مي بيني، از آن خداي درون توست. پس آنچه را داري و به آن نياز نداري را ببخش. مال تمام دنيا هر جاي دنيا که باشد، از آن خداي توست و براي هر کسي که خرج شود، در واقع در راه خداي توست که خرج مي شود. وقتي دارايي اضافي ات را مي بخشي، با انبوهي و فراواني و برکت چند برابر به سمت تو باز مي گردد. پيامبران و مردان بزرگ خدا از تمام اين قوانين آگاه بودند که آن چنان سخاوتمند و بخشنده بودند. کل دنيا از آن الوهيت درون توست و در نهايت به روح تو مي رسد. تمام آنچه هست، از آن الوهيت درون توست. هر چه از ازل بوده، مال خداي درون تو بوده و هر چه تا ابد باشد، متعلق به او خواهد بود. تو از همه دنيا و انسان هايش بي نيازي. چون همه چيز در احاطه قدرت بي بديل درون خودت است. پس به کساني که نياز دارند ، ببخش و برکت و خوشبختي زندگي ات را هر لحظه بيشتر کن. هر آن چه در هر جاي دنيا وجود دارد، تا ابد از آن اوست . صاحب اختيار دنيا و صاحب خوشبختي انسان ها نيروي درون توست.
موهبت ها و هداياي بي نظير زندگي ات را با عزيزانت و با تمام انسان ها تقسيم کن تا آن ها هر روز بيشتر و عظيم تر شوند. با بخشش مالت، صد برابر هر چه را بخشيده اي، دريافت مي کني. با بخشش قسمتي از آن چه داري، دريچه هاي عظيم سيل آساي نعمت و ثروت بي کران را باز مي کني و هزارها برابر آنچه بخشيده اي، از آسمان ثروت و دولت و شکوه و خوشبختي بر سرت مي بارد. کائنات همواره در پي آن است که خوبي هاي تو را جبران کند و آن ها را، چندين برابر به سمت تو بازگرداند. کائنات دستور ياري و کمک تو و جبران چند برابر نيکي هاي تو را از ازل خدا گرفته است. همه چيز به سمت خودت بر مي گردد. هنگامي که با زندگي و آدم هايش مهربان باشي، به دستور خدا طبيعت، عمق مهرباني خود را تقديم تو مي کند. هنگامي که مي بخشي،به دستور او، عالم و آدم براي تو، بخشايشگر و سخاوتمند مي شوند. هنگامي که دوستشان داري، آنان ديوانه وار در عشقت مي سوزند و هنگامي که به آن ها کمک مي کني، تمامي آن ها، مشتاقانه خدمتگزار تو ميشوند.

با بخشش به هماهنگي کامل با نيروي خير الهي درونت مي رسي و انرژي الهي درونت را به جوشش در مي آوري. با بخشش و فعال کردن نيروهاي کيهاني درونت، باعث مي شوي رويدادها تغيير کنند. با عفو و عشق، نيروهاي تو، رويدادها را در چنگال مي گيرد و آن ها را قدرتمندانه به سمتي بر مي گرداند که تو مي خواهي. قدرت بخشش تو، اتفاقات را احاطه مي کند و آن ها را تبديل به دلخواه تو مي کند. نيروي بخشش تو، دنيا را مي چرخاند و همه وضعيت ها را تبديل به وضعيتي مي کند که تو به آن عشق مي ورزي و همه اتفاقات و اوضاع وشرايط در برابر برتري وقدرت سخاوت تو سر تسليم فرود مي آورند. نيروي عفو، همه انسان ها را تغيير مي دهد و آن ها را به گونه اي وارد زندگي ات مي کند که سبب رشد و تعالي و خدمت به تو شوند و تمام اين نيروها، از قدرت الهي درون خودت سرچشمه مي گيرند. او معمار غول پيکر کائنات است.
با بخشش و محبت، اوضاع را تغيير مي دهي و موقعيت شرايط را عوض مي کني و اوضاع و شرايط و اتفاقات دلخواه و درست و به جاکه هماهنگ با عشق توست، را به سمت خود مي کشاني. وقتي تمام اتفاقات را ببخشي، از آن پس اتفاقاتي را وارد زندگي ات مي کني که مطابق با عشق و علاقه و خواست توست. هر چه بيشتر به همه چيز عشق بورزي، نيروهاي الهي درونت شرايطي را پديد مي آورد که همه چيز و همه کس، عشق و علاقه و دلخواه هاي تو را به نمايش بگذارد و همه چيز همان گونه شود که خواست توست و همه اتفاقات و شرايط خواسته هاي تو را متجلي کند و دنيا با شادماني و تسليم در برابر تو به تو پاسخ دهد. عشق الهي و بخشش بزرگوارانه تو انسان فرشته صفت زيبا و عروس شادماني کائنات، همه اوضاع و شرايط را تصحيح مي کند و به بهترين و کامل ترين شکل در مي آورد و تو همواره شاهد نتايج دلخواه و جالب توجه و رضايت بخش خواهي بود و همه اين ايده آل ها و زيبايي ها، با عشق ورزيدن به همه کس و همه چيز و همه جا و همه اتفاقات و رهايي از همه ، به راحتي خود به خود وارد زندگي تو، شاهزاده زيبا روي عالم مي شود و به اين شکل، بر کاميابي و خوشبختي و سعادت و شادکامي خود، مي افزايي. با عشق و بخشايش، تو خود تبديل به نيروي خداي درونت مي شوي و همه ناممکن ها به خواست او، خود را تسليم تو مي کنند و خود را تحويل تو مي دهند. بخشش و رحمانيت تو، تمام مسائل زندگي و ناممکن ها را آب مي کند و در زمين فرو مي برد و سطح زندگي تو صاف و هموار و صيقلي مانند آينيه اي پاک، و شيرين و خوش و دوست داشتني مي شود.
جريان تمام کمک ها و بخشش ها و محبت هايت در آيينه کائنات چند برابر مي شود و هميشه بلا استثناء به خودت باز مي گردد. هر اندازه بيشتر ببخشي و احساس رضايت و شادماني و بزرگ ناشي از بخشش را احساس کني، رويا هات را به خودت نزديک تر کرده اي .احساس عشق به همه دنيا و به همه کس مهم ترين اقدامي است که براي رسيدن به اهدافت مي تواني انجام دهي و سريع ترين راهي است که تو را به خواسته هايت مي رساند.بخشش به اشخاص راهي است براي تو، تا خدا نيروهاي عظيمش را در کائنات جاري کند و زندگي ات را نور و فروز و زيبايي و عطري خوش ببخشد. مقصد بخشش، خود تو هستي. فرقي ندارد آن چه مي بخشي، مال و جنس است يا خوش رويي و خوش خويي. فقط ببخش که خدا هزار بار برابرش را به شکل عزّت و دوستان زياد و مال زياد به تو باز مي گرداند. انرژي بخشش از مبدأ شخصي به مقصد خانه خودت روان مي شود. در واقع کسي که از بخشش چندين برابر عايدش مي شود، تو هستي . عظيم ترين منبع نيروي جهان، در توست که با بخشش ظاهر مي شود. زندگي هنگامي جاري مي شود که ببخشي و با ديگران تقسيم کني.شجاع باش و در راه ايمان به خدا، ببخش. خدا به شجاعت هاي تو پاداشهايي بسيار عظيم تر از آن چه تصور کني، مي بخشد. خداوند بر صفت بخشندگي بسيار اصرار و تأکيد ورزيده است. چون فقط وقتي ببخشي، به خوشبختي مي رسي.ذات انسان در نيکي و صداقت و خوبي و قدرت و عشق ورزي متولّد شده است. اگر انساني از ذات خود دور شده است، به او کمک کن که به ذات خود بازگردد. رنج او تمام نخواهد شد مگر اين که يک منجي بخشايش گر و عاشق و بزرگوار مثل تو به سمت او رود، عاشقانه دستش بگيرد و او را به آرامي آرام کند و زخم هاي چندين ساله او را به آرامي التيام بخشد.
اي انسان بزرگوار و با شکوه، در يک آن تمامي انسان هاي روي زمين را ببخشاي و خود را رها کن و به آزادي برس. انسان ها را ببخش. ثانيه ها را ببخش. روزها را ببخش. لحظات گذشته را ببخش. اتفاقات را ببخش. زمين و زمان را ببخش. وقتي نور بخشايش را روشن کني، معجزه هاي عظيمي شروع به رخ دادن مي کنند. تبديل به حضور هميشگي و عميق و آرام واقعيت خدا مي شوي و سرشت راستين ارزشمند و ژرف و کامل الهي ات در برابرت نمايان و واضح مي شود. تبديل به کانون صلح و صفا و غنا و آرامش با شکوه جاري آفرينش مي شوي و به وراي لذت هاي ناب و شادي هاي بي بديل مي روي. راه حل حقيقي، معنوي و ملکوتي همه زندگي، بخشش و همدلي و هماهنگي با همه چيز و همه کس در کائنات است. در دلت براي همه سياره زمين، بهترين زندگي ها و بزرگترين نعمت ها را از ژرفا و اعماق قلب و روحت آرزو کن. زندگي تو عميقا، متحول و دگرگون مي شود. چندين برابر قدرت و خوشبختي که در دل براي ديگران آرزو کرده بودي، بي مهابا وارد زندگي پرمعناي خودت مي شود و تو به نتيجه اي بزرگ خواهي رسيد. آن نتيجه اين است که تو قدرتمندي، که تو بزرگواري، که تو کاملي ،که تو مي تواني و اين نتيجه خيلي بزرگي است. قدرت خداي درون تو،بسيار بزرگتر و عظيم تر از قدرت تمام عالم، يکجاست. تو با بخشش و پذيرش و آرامش، همه دنيا را به خدمت خود در مي آوري. اي بي سابقه ترين انسان آفريده شده، توانايي ها، موهبت ها و قدرتي که در وجود توست نامحدود است و با بخشش به اوج خود مي رسد. نيروي مهار نشدني خدا در درون تو وجود دارد. در بخشش و رهايي و جاري بودن است که خدا توان تمام ستارگان و قدرت ماه و خورشيد و آسمان ها را به تو مي بخشد.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu