Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

قوانين روح تو ابدي و هميشگي است

هدايت معنوي


(قوانين روح تو ابدي و هميشگي است)

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ايمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .


پس از مرگ اتفاقي شگفت آور براي انسان مي افتد و آن اين است که به آگاهي خدا و شعور و دانايي و فهم و شکوه الهي، به طور مستقيم و هميشگي وصل مي شود و آن گاه است که زيبايي وصف ناپذير زندگي را درک خواهد کرد. آن گاه است که تو، سرآمد همه آفريدگان، عشق بي نهايت خداوند به خود را بدون واسطه تجربه خواهي کرد. آن گاه خواهي فهميد زندگي چه نعمت الهي بزرگي است و خداوند چقدر تو را دوست دارد که تو را فرستاده تا زندگي کني و طعم سربلندي و موفقيت و عشق و شادي را بچشي. و تو خواهي فهميد که چه قدرت بي کراني داري براي آوردن شمع نوراني حقيقت و خوبي و صميميت و نيت خوب در ميان انسان ها. مي تواني انتخاب کني که همه اين حقايق را قبل از مرگ بداني.
در روز مرگت سراسر عشق و لذّت و يکپارچه سرور خواهي شد. چون در آن روز است که مي فهمي که توعين زيبايي و عشق و کمال خدا هستي. در آن روز است که مي فهمي چقدر عظيم و مقتدري.
تمامي دستورات خداوند بر اساس بزرگترين قانون کائنات است که به خواست خودت آن را به عنوان پيامد اعمالت در دنياي نسبي و مادي قرار داد. اين قانون مي گويد هر چه انجام دهي، هرچه بگويي، هرچه بشنوي و هر احساسي داشته باشي، دقيقاً عين همان به خود تو بازمي گردد (کل شيئ يرجع الي اصله). اين قانون، در عين حال آسان ترين قانون دنياست. من اسم اين اصل را قانون بازگشت مي گذارم. اما در اصل حقيقتي است که خود به خود از درون درک مي کني.هر چه در عالم است، در واقع خود توست. پس هر عملي با هر که و با هر چه انجام دهي،با خودت انجام داده اي.و آن عمل وارد روح تو مي شود و بعد به جسمت منتقل مي شود.تو از ازل تا قبل از اين که به اين دنياي مادي بيايي اين اصل را که همه چيز انعکاس درون خود توست مي دانستي.اما وقتي به اين دنيا آمدي،چون دچار اين توهم شدي که تو از آن چه در عالم وجود دارد جدا هستي، قانون روحت را زير پا گذاشتي.
هميشه به ياد داشته باش که طبق خواست خودت، در هر ثانيه، نتيجه کامل اعمالت به سمتت باز مي گردد.پس خوبي کن. شکر کن. عشق بورز. خدمت کن. شادي کن. دوست بدار.شکرگذاري کن. يکتا پرست باش. کمک کن. لذت ببر. نيايش کن. با خدا حرف بزن.عشقت را به خدا نشان بده.

حضرت محمد به وضوح اين ندا را در دل خود مي شنيد که به مردم بگو خوبي کنند تا خوبي ببينند، صداقت ورزند تا به آن ها صداقت ورزيده شود. دوست بدارند تا دوستشان بدارند. کمک کنند تا به آن ها کمک شود. تمامي مفاهيم قرآن، زيرمجموعه همين قانون است. کمک به مردم و صداقت و خوبي و نيکي و گذشت و بخشندگي و مهرباني و تمامي صفات نيک انساني که در قرآن به آن ها سفارش شده است، دقيقاً عين خود را به فاعل آن ها بازمي گرداند و اين آسان ترين قانون کائنات است.

اين قانون، قانوني است که تمام کائنات بر اساس آن بنا شده است و از ازل تا ابد بوده و خواهد بود. اگر دست افراد ضعيف را بگيري تا همانند تو، قدرتمند شوند، افراد قدرتمندتر از تو، دست تو را خواهند گرفت تا بالاتر روي و بيشتر صعود کني. اگر به انسان ها اميد دهي ،همگي انسان ها بسيج خواهند شد تا تو را براي اهدافت اميدوار کنند. اگر احساس خوبي داشته باشي، زمين و زمانه و ماه و فلک هر لحظه به طريقي، احساس خوب بيشتري را به تو تقديم خواهند کرد. اگر خود را وقف مردم کني، مردم خود را وقف تو خواهند کرد و اگر به ديگران عشق بدهي، عاشق تو خواهند شد و اين تنها چيزي است که بايد بداني تا زندگي سراسر خوشي و سرور را براي خود و اطرافيانت بسازي. نردبان خوشبختي سال هاست که درست جلوي پاهايت قرار گرفته است. دست هايت را به آن بگير و با اطمينان و ايمان بالا برو. دستان خداوند محکم تو را از پشت نگه داشته است. تو هميشه در احاطه لطف و رحمت و عشق الهي هستي.


قوانين روحاني اين جهان برعکس قوانين مادي، هميشه ثابت و پايدار و تغيير ناپذير است. با قانون شکرگزاري به قانون خوشبختي مي رسي. با قانون عشق ورزي به همه ي انسان ها و خدمت و کمک به درک لذت و عظمت درونت ميرسي. با قانون يکتا پرستي، به آزادگي و شجاعت باور نکردني مي رسي. با قانون ايمان ،به فتح تمام خواسته هايت مي رسي. لذتي که با رعايت قوانين روحت، با يکتاپرستي و شکرگذاري و با عشق ورزي با همه انسان ها مي تواني ببري، صدها برابر انزال جسمي است.کليد خوشبختي، رعايت قوانين روحت است. باغچه وجودت را باغباني کن تا سرشار از گل هاي معطر شود.
قوانين روحت، 1.يکتاپرستي 2.شکرگذاري 3.ايمان به الله 4.رهايي يا توکل يا تسليم 5.بخشش 6.عشق يکسان به کل کائنات 7.دعا و زيستن در آگاهي هميشگي به حضور خدا در درونت 8.احساس خوب (که در اثر افکار درست و تصويرسازي درست در ذهن ايجاد مي شود.) 9. اخلاص (همه اعمال و سخنان و انديشه هايت به هدف عشق به خداي درونت و بر اساس وجود الهي حقيقي ات باشد) 10.نيکي کردن (اعتقاد به کارما يا بازگشت صد در صد اعمال در همين دنيا) هستند.
تا وقتي که در احساس زيباي شکرگذاري و يکتاپرستي هستي، مطمئن باش در امنيت و حفاظت کامل و نيرمند قدرت برتر و فرامادي پروردگار هستي.
لازم نيست با وجود مادي ات تلاش کني. چون دقيقاً هنگامي که در حالت رهايي از دنيا و تسليم به خدا و ايمان به او هستي، است که کائنات به خدمت تو درمي آيد و همه چيز و همه کس دست به دست مي دهند تا براي تو، همه چيز را به بهترين شکل به پيش ببرند. پس فقط آرام و مطمئن و پذيرنده و شکرگذار و يکتاپرست باش. خود به خود انجام خواهد شد.
عظيم ترين لذت و سرور را در هنگام تسليم احساس خواهي کرد. در هنگام تسليم، تمامي آرزوهايت مستجاب مي شود. در عين حال که به تحقق آرزوهايت ايمان داري، تسليم باش و اجازه بده هدايايي بسيار بسيار عظيم تر از آرزوهايت، از سمت روح الهي جهاني به تو بخشيده شود. عشق حقيقي و ايمان حقيقي به يگانه خالق عاشق، به معناي تسليم کامل است. کل زندگي در عشق به يگانه نيروي الهي درون خلاصه مي شود. راه عشق به الله به بهشت مي رسد. هر کاري که در اين جهان به سرانجام مي رسد، فقط با نيروهاي غيبي الله و اراده خداست. گشايش و کليد صندوق هر آرزو و درخواستي فقط به دست خداست. پس هر کاري را که انجام مي دهي، فقط به خاطر نيروي الهي درونت و با عشق به مردم و نفع رساني به انسان ها انجام بده تا پروردگار که تنها منبع درآمد و ثروت است و او که تنها رئيس عالم است، تو را رشد و ترقي دهد. وقتي در تمام ابعاد زندگي ات، چه مالي، چه علمي، چه ازدواج، چه سلامتي، اول از همه خدا و عشق به خدا را در نظر بگيري يعني اخلاص داشته باشي، تمام ثروت ، دولت ،علم و خوشبختي و سلامتي دنيا را به تملک خود در آورده اي. خداوند، هر چه را که اراده فرمايد، مي شود. فقط محبت او را در دل داشته باش تا دل عالم را به محبت تو در آورد. او حافظ هر آن کس است که بخواهد.

اگر نسبت به شخصي احساس عشق کردي، اين حس خوب فقط به دليل احساس نزديکي تو به معبود است. بدان که عشق تو فقط به وجود الهي درونت منحصر است و عشق واقعي درونت فقط متعلق به پروردگار است. حس عشق تو را به منبع آفرينش وصل مي کند. بنابراين تو در واقع به عشق که تو را خود حقيقي ات متّصل مي کند، عشق ورزي مي کني. يادت باشد که همه انسان ها، در حقيقت خودت هستند. و تمامي عشق تو، مربوط به وجود الهي برتر خودت است. چون خداست که اراده کرده که اين افراد در کنار تو باشند. مقصد عشق قلبت، فقط خداست.لذت حقيقي در يکتاپرستي ست. در راه رسيدن به پروردگارت است که تبديل به زيباترين، ثروتمندترين، مهربان ترين، عالم ترين و خوشبخت ترين مي شوي. خداوند تو را براي همه خوشي ها و توفيقات و ثروت هاي عظيم، کفايت مي کند.
اگر چيزي را که مي خواهي، هنوز نداري، چون آن را واقعاً از خدا نخواسته اي.(از مظاهر يکتاپرستي) به محض اين که از خود خدا بخواهي، او به تو عطا مي کند. صفت برتر خالق آفريننده ها و زمين، خلقت است. او خالق قادر و منحصر به فرد عالم و عالميان است. پس براي خلق هر چه که مي خواهي فقط از او کمک بگير.او به راحتي عظيم ترين ها را براي تو خلق مي کند.هيچ شخصي روي کره زمين کوچگترين تاثيري در زندگي تو ندارد.تمام انسان هاي روي زمين بر زندگي تو بي اثر هستند. تنها تاثير از خالق توست.هرچه بر زمين مي بيني،خالق آسمان ها و زمين آن را خلق کرده است.

هر کاري را فقط به خاطر نيروي الهي عظيم درونت که خود خداست، انجام بده. وقتي به قصد نيروي مقتدر درونت که عظيم ترين نيروي جهان است، با اخلاص راه نيکي را در پيش گيري، آن نيروي جادويي تو را بر تمام جهان غالب مي کند. کافي است ايمان داشته باشي عاشق باشي و شکرگوئي و بر طبق قواعد درونت که خودت در ازل آن ها را با هدف زيبايي و کمک و نيکي و دوستي و محبت وضع کرده اي، عمل کني. نيروي الهي درونت تو را حفظ مي کند و فضل نيکو مي دهد و تمام نعمت ها و فضل و رحمت و گشايش دنيا را به تو عطا مي کند. دولت و بخت آسماني الهي يار توست. نيروي شگفت انگيز الهي درونت تو را اکرام کرده و تو را بي نياز و قوي ساخته است. اي سلطان بزرگ دولتمند و بخشنده، لطف بي قيد و شرط معشوق الهي در درونت است. نيروي درونت، تنها نيرويي است که همه دعاهايت را مي شنود و همه خواسته هايت را اجابت مي کند و همواره يار و ياور و کمک توست. به نيروي افسانه اي درونت وفا داربمان و تحقق خواسته هايت و تجلي آرزوهايت را فقط فقط از او طلب کن. فقط از او بخواه. اين جمله ها را در ضمير روحت حک کن. به نيروي درونت وفا دار بمان و فقط فقط در ميان همه عالم، از او بخواه. تنها اوست که قدرت پيروز کردن و موفق گردانيدن و خوشبخت و سعادتمند کردن تو را دارد. نيروي درونت همه اسرار را مي داند و به شکلي حيرت اور آن چيزي را که بايد، در زماني که بايد، به تو مي دهد. تنها کسي که مي تواند نيروي عظيم فراگيتي را در کل جهان به گردش درآورد، خداست.فقط خداست که تمام راه ها را باز مي کند.فقط خداست که مسير را مي داند. همه چيز در يد تواناي اوست.فقط اوست که مسير آبشار طلايي خوشبختي زندگي ات را مي داند.او را بندگي و اطاعت کن. به اين نيروي ماورايي تکيه کن تا با اطمينان، در تمام موارد، جواب بگيري. او سرپرست عالم است.او، سرشار از اقتدار و ايمان و معجزه، لحظه به لحظه در حال ساختن دنياست. همه ي اين نيروي سحر آميز افسانه اي غول آسا و الهي فقط در درون توست. يک کسي با اين همه نيرو، در درونت است و او خداست.
اولين حقيقت عالم اين است که در دنياي هر انسان، تمامي جهانيان آفريده خداي اوست و تنها قدرت کائنات درون خداي اوست و خدا در دنياي هر کس فقط در درون همان انسان است. دنياي هر انسان، دنيايي موازي با دنياي انسان هاي ديگر است. تو، وقتي در قالب جسماني ات هستي، درمرکز يک دنيا هستي. آن دنيايي که تو دنيا را از ديد آن مي بيني و هر جا که مي روي، خودت را در مرکز آن مي بيني، دنيايي موازي با دنياي هر انسان ديگر است. در دنياي تو، تمامي قدرت عالم در درون خداي درون تو جمع است و توئي که با اعمالت به خواست خدا تمام اتفاقات عالم را پديد مي آوري. اشخاص ديگر در مرکز زندگي خود و در جهان موازي خود داراي قدرت هستند. اما در جهان تو و زندگي تو،به طرز عجيبي بدون قدرت و بي اثر هستند.چون در دنياي تو آن ها توهم ساخته ذهن تو هستند. تو تا آخرين ثانيه عمرت، در دنياي خودت که تنها حقيقت محض و قدرت محض است، خواهي بود. در دنياي تو، برتري فقط از آن خدايي است که درون توست. در دنياي هر شخص،يگانه خالق هستي،نيروي الهي درون خود همان شخص است و اين از سحر و جادوي دستان قدرتمند خداست، در جهان هاي موازي انسان ها. در هر جهان موازي، خداي درون يک شخص، مرکز آفرينش و قدرت اعظم کائنات است. بي نهايت جهان موازي به تعداد انسان هايي که بوده اند و هستند و خواهند بود، وجود دارد که هر انسان در مرکز يکي از آن ها زندگي مي کند.يادت بماند که خدا يکي ست و آن خالق آسمان ها و زمين است و او هماني است که در درون توست و در درون همه است و در همه عالم است و همه عالم جلوه او يگانه است. يکتاپرست خدايي باش که تنها خالق جهان است و در درون خودت وجود دارد.ايمان به اين که نيروي خدا از درون توست،از مظاهر يکتاپرستي است. پرستش تنها خداي درون خودت و انحصار فکر و قلب و روحت به اين يگانه نيروي عظيم کائنات که در درون خودت است و اطاعت از دستورات او، معني يکتاپرستي واقعي است.


تو فقط کافي است قوانين روحت را رعايت کني. فرشته تقدير باشکوهت به دستور خدا، اهدافت را به آساني به تو خواهد داد. تو با رعايت قوانين روحت، به بي نيازي انساني آزاده و قدرتمند خواهي رسيد و لذّت غنا و قدرت را خواهي چشيد. نماينده خدا و قدرتمند ترين و فرزانه ترين موجود کائنات خواهي بود و هيچ حد و مرزي نخواهي داشت. نيروي الهي درون تو مهارنشدني است. روح تو همواره در اوج زيبايي و سعادت و قدرت زندگي مي کند به اين دليل که بر اساس قوانين عمل مي کند.تو هم بر اساس خود حقيقي ات زندگي کن تا در اوج خوشبختي پرواز کني.
هر انساني به خواست خداوند با قدرت اختيارش فرمانده دنياي خويش است. تو در عالم خودت که خود مرکز آن هستي، با رعايت قوانين ،بهترين و پرقدرت ترين و با شکوه ترين هستي.هنگامي که يکتاپرست و شکرگذاري، در احاطه نور خير خدا هستي. هنگامي که يکتاپرست و شکرگذاري، هر کاري که به آن اشاره کني، انجام خواهد شد. اي با شکوه ترين و کامل ترين آفريده خدا، هنگامي که يکتاپرست و شکرگذاري، قدرت فکر و اراده تو مي تواند عالم را زيرورو کند و تمامي دروازه ها را به شکلي معجزه آسا بگشايد.
تو خواهي فهميد که با يکتاپرستي و شکرگذاري، هر چه اراده کني، خلق خواهد شد و تنت خواهد لرزيد وقتي که بفهمي در سايه عمل به قوانين روح، قدرتي داري مافوق تصورت و برابر قدرت خدا. چون تو از نيروي خداوند خلق شده اي و خداوند اين گونه اراده کرده است که با نيکي و خوبي، قدرتي هم ارز او داشته باشي. هر آرزوي بزرگي که فکرش را بکني،در سايه عمل به دستورات خدا آنقدر آسان و راحت الوصول است که به سرعت به آن برسي. وقتي به خدا ايمان داشته باشي و توکل کني، مي تواني به کوه بگويي از جا برخيز. و کوه ناپديد خواهد شد. تو با ايمان و عمل صالح، بازوي دوم خداوند خواهي بود. ديدگان نافذ تو ديدگان بي نظير خدا خواهد بود. خداوند با زبان تو سخن خواهد گفت. با دست تو به بنده هايش کمک خواهد رساند .کار تو فقط توکل و شکر است که نتيجه اش خوشبخت بودن است. آن گاه ،در راه زندگي تو فقط خداست و فرشتگانند و برکت هاي بي پايان. خداوند در گوش تو بشارت خوش شادماني عظيم را زمزمه مي کند. تو تنها در جست و جوي آيات الله براي جلو رفتن باش و در کنار خدا گام اول را بردار که بندگي و اطاعت خداست. بقيه اش به خدا مربوط مي شود. خدا تو را راه خواهد برد. پس فقط آرام باش و بخند و جاري باش. فقط پاي کوبي کن و فرياد شوق بکش و خداوند را با تمام وجود در آغوش بگير و ببوس و خوشحال باش. زمين و زمان در جهت مصالح و منافع و خواسته هاي تو کار مي کنند.هر چيزي در زندگي ات هست، حتي اشيا هم براي ظفر و موفقيت و پيروزي تو کار مي کنند. آرزوهاي بزرگ تو و خواسته هاي خدا، واحد است. چون هر دو را خداوند، يعني يک نيرو به وجود آورده است. خير و صلاحت و تحقق آرمان هايت، هديه جاودانه خدا به تو است.


انسان هاي موفق و شاد و سلامت و خوشبخت و با ايمان همان کساني هستند که خدا در قرآن مي گويد درهاي رحمت آسمان ها و زمين را به رويشان باز کرده ام.آنان مسلما با رعايت قوانين روحشان به نعمت و برکت الهي رسيده اند. اگر کسي راهي را رفته و به نتايج خوبي رسيده است، تو هم اگر همان راه روي، دقيقاً به همان نتايج خواهي رسيد.
روح تمام انسان ها در تمام زمان ها در تمام مکان ها يکي است و قوانين الهي و روحاني موجود در کائنات هم براي تمامي انسان ها يکسان عمل مي کند. اگر کسي در هر جايي از دنيا، در هر زماني، کار بزرگي را انجام داده است، تو نيز در هر زماني، مي تواني عيناً همان کار را انجام دهي. براي کائنات فرقي نمي کند طرفش تو هستي يا انيشتن يا آبراهم لينکلن يا شکسپير يا بتهون يا موسي و ابراهيم يا محمد. کائنات فقط بر اساس قوانيني که در روز اول خلقت دنيا توسط خدا وضع شده است، رفتار مي کند. اگر انيشتن توانست بزرگ ترين قوانين فيزيک را کشف کند، تو هم مي تواني.چون او فقط از خدا خواست و خدا او را اجابت کرد. پس تو را هم اجابت مي کند. اگر شکسپير توانست زيباترين نوشته ها را به يادگار بگذارد، تو هم مي تواني.او خدا را سپاس گفت و خدا او را اجابت کرد. اگر آتش به خواست خدا براي ابراهيم گلستان شد، براي تو هم به خواست خدا مي تواند بشود.او يکتاپرست بود و خدا او را اجابت کرد. اگر عصاي موسي به خواست خدا به مار تبديل شد، براي تو هم مي تواند بشود.او فقط به خدا توکل کرد و خدا او را اجابت کرد. اگر مسيح به خواست خدا، بيماران را شفا داده، تو هم مي تواني شفا دهي.او به خدا ايمان آورد و خدا او را اجابت کرد.اجابت انسان ها وعده خداست. هيچ ربطي به هوش و استعداد يا قدرت بازو ندارد.فقط بستگي به رابطه ات با نيروي الهي که منشا هرآنچه وجود دارد است،دارد. بر اساس راهنمايي هاي خدا و آيات و نشانه هاي او در زندگي گام بردار. دريچه هاي عظيم همواره در زندگي ات به روي تو گشوده مي شوند و تو هر روز در جاده فرصت ها و نعمات و شانس هاي عظيم زندگي ات قدم برمي داري تا به مقصدي که مي خواهي برسي. تو بر او توکل کن و مطمئن باش.هر آن چه را قصد کني،خدا برايت پديد مي آورد. تمامي اين ها فقط برحسب زندگي بر اساس الگوهاي روحت است. تو در تمام زندگي ات داري نتايج ميزان رابطه ات با خدا را در صفحه اتفاقات روزگار مي بيني.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu