Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

حظوري قدرتمند در درون تو وجود دارد

هدايت معنوي


(حضوري قدرتمند در درون تو وجود دارد.....)

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ايمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .


تو در هر لحظه از زندگي ات در دنيا، به عالمي بسيار قدرتمند و عظيم و ناديدني که همان عالم ملکوت يا خدا يا سرچشمه هستي يا دنياي فراسو است، مرتبط و متصل هستي. تو در يک ثانيه مي تواني به اطلاعات کليه عالم، اعم از اطلاعات اکنون و گذشته و آينده تاريخ بشريت دست پيدا کني .اين قدرت،قدرت روح توست.قدرتي ست که با زيستن در کنار روح خدا همواره از آن توست. اين همان قدرتي است که پيامبران از وجود آن مطلع بودند و با رعايت قوانين روح از آن استفاده مي کردند. اين، همان قدرت شگفت انگيز پيش گويي يا پيش بيني اتفاقات آينده است. اين قدرت، همان قدرت شنيدن آيه هاي قرآن است. اين قدرت، همان قدرت دسترسي به بزرگترين اختراعات دنيا يا زيباترين تابلوهاي نقاشي يا جاودانه ترين آثار هنرمندان است و اين قدرتي راز آلود در دنياي مادي ما است که تمامي انسان ها در تمام دنيا و در تمام زمان ها و با هر سطح سواد ،با اتصال به دنياي ناديدني روح به آن دسترسي دارند.
براي دست يافتن به اين منبع شعور و انرژي بي نهايت و عظيم و بي کران،کافي ست مانند روحت با همان قوانين که روحت رعايت مي کند زندگي کني. انسان در کنار خدا هر کاري را که اراده کند، به راحتي نوشيدن يک جام آب، قادر است انجام دهد. جنس انسان از جنس روح خداست و روح خدا قادر به انجام هر کاري هست. پس انسان هم به خواست خود خدا، توانايي انجام هر کاري را که خدا انجام داده و مي دهد را دارد.
منبع انرژي بي کران کائنات ، حاوي تمام اطلاعات و قدرت و علم و آگاهي در درون روح تو جريان دارد. پس جواب تمام سوال هاي تو و سوال هاي اطرافيانت، در درون وجود اعجاب آور تو وجود دارد. وقتي به پروردگار عالم ايمان داشته باشي، و ايمان داشته باشي که تمام اسرار جهان و کيهان و رموز هستي در خداست و خدا در درون توست، مي تواني به اختراعات و نظريه ها و علومي که بشر در هزار سال آينده دست پيدا خواهد کرد، همين حالا آگاه و قادر شوي. هوش و خرد عظيم سحرآميز خدا در وجود توست. تمامي علم دنيا و تمامي علم مرموز خدا در وجود اسرار آميز توست. به صداي علم و آگاهي شگفت انگيز دنيا و گيتي که در روحت است گوش بسپار و به آن چه به تو مي گويد عمل کن.
پيامبر به طرز عجيب و قدرتمندي با اين منبع به طور مستقيم در ارتباط بود. او هيچ علمي نياموخته بود. او تمامي علم عجيب خود را از ارتباط با منبع هستي به آساني و به سرعت دريافت مي کرد و بدون سواد خواندن و نوشتن، راهنماي ميليون ها انسان تحصيل کرده و با سواد شد.او فقط از راز هاي خوشبختي آگاه بود.از قوانين روحش.
نيروي الهي درون تو، آينده را مي داند. خير و صلاحيت را مي داند. بهترين راههاي زندگي و جواب تمام رازهاي زندگي و پاسخ همه پرسش هايت را به طرز عجيب و غير قابل باوري مي داند. نيروي سحرآميز درونت افکار هر ابرمردي را مي داند. راز خلقت و راز هستي و تمامي مجحولات سر به مهر را مي شناسد. نيروي جادويي درونت، راه تحول عميق جهان و به خوشبختي رساندن همه انسان هاي روي زمين را مي داند. نيروي شگفت انگيز درونت افکار تمام انسان هاي در حال زيست و تمامي انسان هاي گذشته و آينده را مي داند. نيروي پر رمز و راز درونت، بهترين راه براي رسيدن به خوشبختي و سلامت و آرامش و لذت و ثروت را مي داند. نيروي اسرار آميز درونت ، راه حل تمامي مسائل خودت و راه حل تمام مسائل همه انسان هاي روي زمين را مي داند. نيروي اعجاب انگيز درونت، بهترين و سريع ترين راه ها براي عملي کردن هر ايده و فکري که در ذهنت است را مي داند. نيروي درونت، راز معجزات عظيم و شگفت انگيز افسانه اي را مي داند. نيروي درونت راه انجام کارهاي خارق العاده و سحرآميز و فرا زميني مثل زنده ماندن بدون اکسيژن و يا غذا براي مدت طولاني يا رد شدن از ديوار آهني يا هر کار عجيب و معجزه آساي ديگري که فکرش را بکني، مي داند. نيروي کيهاني درونت راه هماهنگي و رهايي و تسليم و آرامش و جاري بودن که قدرتمندترين راه براي نفوذ در همه چيز و تغيير دادن مقتدرانه همه چيز است را مي داند. نيروي درونت انتهاي تمام معماها و حقيقت اسرار سر به مهر علوم مختلف را مي داند. نيروي اسطوره اي درونت، در بردارنده تمام اطلاعات دقيق و ذي قيمت عالم است. نيروي درونت هر ثانيه نشانه هاي راه درست و راه سعادت را در دنياي مادي به صورت نشانه هايي برايت مي فرستد. اين نيرو از هر طريقي شده، تو را به هدفت مي رساند. نيروي معجزه گونه درون تو، همه چيز را از قبل مي داند و بهترين راه ها را براي تو انتخاب مي کند. راه حل هاي عالي باور نکردني و شگفت و راه هاي موفقيت عظيمي را به رويت مي گشايد که تو را به حيرت و اعجاب وا مي دارد. اين نيرو،خداي توست. خداي مقتدر در درونت، ذهن بي نهايتي است که در هر لحظه سوالاتت را پاسخ مي دهد.

براي ورود به ملکوت آسماني، وارد وجود خودت شو. وقتي واقعاً در درونت غرق ميشوي، زمان متوقف مي شود و خدا را در آن جا ملاقات مي کني. خدا در درون قلب توست. از دلت سوال کن. دل تو هميشه درست مي گويد. اين صداي خداوند است که از ملکوت در قلب تو مي پيچد و راه کمال و خوشبختي را در جلوي پايت قرار مي دهد. صداي خدا در ژرفاي وجود خودت است. اين صدا در تمام وجود تو طنين مي افکند..صداي خدا، صداي روحت است. خدا درون تو زندگي مي کند و به اين شکل همواره و هميشه در تو و با توست و از طريق تو در جهان و در کهکشان ها تجلي مي يابد. صداي درون تو، اقتدار الهي مطلق جهان است. هر ثانيه، انديشه هاي خلاق و ايده ها و الهامها از شعور نامحدود خداي درونت بر تو وارد مي شود. عشق بازي عظيم خدا را حس کن که در عمق قلب و وجود تو رخ مي دهد.حکمت کامل و روشن بيني ژرف و فرزانگي و قوت خدا درون توست. شعور الهي جهاني در درون توست. توانگري و عدالت و دانش و فهم خدا با توست و در توست. درون تو، مجمع البحرين علم و دانش و آگاهي خدا مي خروشد. علم خداي تو بر تمام علوم محاط است.قدرت دستيابي تو به دانش و آگاهي هزار ها قرن پيش يا هزارها قرن بعد، در کنار خدا بي حد و مرز است. علم تمامي قرون گذشته و آينده در درون توست. صراط مستقيم در درون توست. روشنايي درون تو، هزاران برابر روشنايي خورشيد، خيره کننده و تابان است. آن چه در زمين اتفاق مي افتد و آن چه اتفاق افتاده است، و آن چه در آسمان ها اتفاق مي افتد و آن چه اتفاق خواهد افتاد، همگي به شکل خردي نهفته در باطن وجود خودت است. درياي خرد کيهان در توست. خرد عظيمي که ميلياردها برابر ميزان فکري است که هر ثانيه در ذهن داري، در هر زمان در درونت وجود دارد. تو با خدا بر همه چيز دانايي. هوش و خرد خداي درون تو،هيچ مسئله و مانعي نمي شناسد و راه حل هر مسئله اي را مي داند. بزرگترين هديه ي خدا به تو، روح خودش و قدرت بي کرانش است. خداوند واژه هايش را بر زبان تو مي نشاند. عشق اعلا و ناب خدا تو را هدايت مي کند.
خدا ، با راهنمايي هايش، تو را توانگر و دولتمند و ثروتمند و سلامت مي گرداند. دانش راستين درونت، ثانيه به ثانيه، کاري را که به نفعت است انجام دهي را، خود به خود در جلوي پاي تو قرار مي دهد. دانش کيهاني تمام اعصار و قرون در توست. صداي خدا، راه توانگر شدنت و رسيدن به خواسته هايت را به تو نشان مي دهد. آن چه را که به تو الهام مي شود،با قوت قلب انجام بده. خدا کلمات خود را در دل تو مي کارد. بر طبق آنها عمل کن تا در تمام جنبه هاي زندگي ات، برکتي عظيم و دولتي پايدار را تجربه کني. صداي قلبت که متصل به حنجره خداست و تصميم دلت که متصل به قلب خداست، است که مهم است. راه جادويي که رد پاي خدا در آن حک شده، جلوي در قلب توست.
هرگاه به صداي خدا در قلبت گوش کني،به آرامشي محض و شگفت انگيز مي رسي.به آرامشي بسيار بسيار عميق و ژرف.او زيباترين سخنان را در گوش تو با تو مي گويد.او هميشه به تو وعده هاي زيبا و نيکو مي دهد.او با حرفهايش به تو قدرتي عظيم مي بخشد.اين صداست که صداي خداست.تنها کسي مي تواند به تو بگويد کدام کار درست است، خداست که در درونت است و تو را با راهنماي احساست به سمت کار درست راهنمايي مي کند. نداي الهي درونت همواره آواز توفيقات و برکات را مي خواند و هميشه نغمه پيروزي و اميد سر مي دهد. خداي درون تو مي تواند علم و اطلاعاتي را که ديگران ماه ها و سال ها به دنبال آن مي روند و با سعي و تلاش و جست و جو و آزمون و خطا به دست مي آورند،در يک ثانيه به تو بدهد.او همواره هادي و مشاور تو به سمت بهترين هاي عالم است و تو را قوي و نيرومند مي گرداند.

خدا طرح الهي زندگي ات را که تو را به عرش اعلي مي رساند، هر روز و هر ثانيه در گوش هايت مي خواند. در دلت صدايي آهسته مي شنوي که (تو فرستاده بزرگ و قدرتمند مني. به دنبال هر عمل خداگونه اي که دوست داري و از آن لذّت مي بري، برو. نيکي و برکت و رحمت و ناز و نعمت و فيض و فراواني از آن تو است.اين موهبت به تو عطا شده که با قدرتي شگفت انگيز يا همان قدرت خدا زندگي خود را بيافريني. برو به سوي عظمت و شکوه و قدرت و توانگري...برو به سوي خدمت و نيکي ). به دنبالش برو.
خداوند که خالق قدرتمند هر آنچه وجود دارد است، هر روز در دل تو را که معشوق بي مانند او هستي ، مي زند. با تو نجوا مي کند، قوانين خوشبختب را به تو يادآوري مي کند و به تو عاشقانه از وجودش عشق مي بخشد. او آنقدر بخشنده و بزرگوار است که چتر عشق و محبت و نعمت و فراواني خود را ، براي هميشه تا ابد بالاي سرت نگه خواهد داشت. او روزي رسان لايتناهي توست. هر آنچه که بخواهي، شادي ،عشق، رونق، سعادت و برکت از سمت خدا آماده است تا تو آن را تصاحب کني.تو فقط کافي ست در کنار او زندگي کني و آن چه را به تو مي گويد اطاعت کني.خوشبختي در اين زندگي حقيقتا ساده ست. صداي قلب تو ، صداي ملکوت خدا است. صداي خداست که در قلب ملکوتي تو طنين مي افکند و به تو الهام مي کند. نگاه کن. خداوند همين جاست. درست در درون تو. با تمام قدرت و عظمت و اقتدارش. تو هميشه همسفري خدا را در درون خود داري. خدا در توست. کنار توست. تو هميشه از حضور دروني خدا ،حمايت نيروي خدا و عشق عظيم او بهره مندي.
آن صداي ملکوتي و آرامش بخش و پرقدرت همواره در درون تو، منتظر ايمان توست.اين صدا هر روز بلندتر و واضح تر خواهد شد و هر روز بر ايمان، اطمينان، آرامش و نورانيت چهره تو افزوده خواهد شد. اي جاذب انسان ها و اي رهبر بزرگ، تو مي تواني تمامي انسان ها را نيز با ايمان به راه خداي خود، به اين صدا فراخواني و آنها را قدرتمندانه و با شکوه به سمت وجود خدا رهبري و هدايت کني و اجازه دهي که آنان از طريق مشاهده عظمت و شکوه الهي تو و پيروي از تو، آن شخص بزرگوار و بخشنده و خداگونه اي را که اصالت وجود آن هاست تجربه کنند و آن قدر در هدايت مردم به اصل خدايي خويش در راه کمال شايسته شوي که خداوند در برابر تمام فرشتگان خود با غرور بر پيشاني تو بوسه اي از عشق ومحبت زند و به تو، بنده خاص و نظر کرده خود افتخار کند.

پس از مدتي، به راحتي مي تواني صداي ذهنت را از صداي نيروي الهي درونت تشخيص دهي. صدايي که همواره تو را به آرامش و بخشش و خيرخواهي و مهرباني دعوت مي کند و به تو وعده قدرت و خوشبختي مي دهد، صداي خداست. صدايي که تو را به تصميم عجولانه يا رقابت يا اثبات قدرت و برتري دعوت مي کند، صداي ذهنت است. يادت باشد که گر چه خدا از درون، مرتب قدرتت را به تو يادآوري مي کند، اما تو هيج نيازي نداري که اين همه قدرت بي کرانت را به کسي نشان دهي. چون تک تک ذرات کائنات و تک تک انسان ها از درون از قدرت تو مطلعند و تو همين که اين قدرت را در درونت احساس کني، بس است و احتياج به هيچ کاري نيست. چون نيروي قدرتمند احساساتت به تمام انسان ها منتقل ميشود و بدون آنکه حتي حرفي بزني، همه قدرت عظيمت را احساس مي کنند. حتي لازم نيست چيزي را به کسي توضيح دهي. هنگامي که سکوت مي کني، خدا شروع به صحبت مي کند. صداي خدا از درون تو بيدار مي شود و بزرگي درون تو را با تمام انسان ها در ميان مي گذارد. ديگر نيازي نيست براي تاثير روي کسي، با او سخن بگويي. تو فقط با نگاهت، تير عشق را بر قلب هر کسي مي نشاني. با سکوت، خدا بسيار راحت از درون تو سخن مي گويد و نواي عشق تو را به قلب همه مي رساند. عشق الهي از درون تو بدون احتياج به زبان با ديگران سخن مي گويد. تو کليد ورود به احساس و قلب تمام انسان ها را در دست داري.آن کليد، اعتماد به قدرت خداي درونت است. اجازه بده او سخن بگويد. اجازه بده او خودش عشق تو را به قلب انسان ها الهام کند.

با خداي برتر از جهان دمخور باش. با خداي قدرتمندتر از گيتي گپ بزن. با خداوند دانا و آگاه راه برو و بخند و گفت و گو و معاشرت کن. معاشرت با خداوند بزرگوار، صفات او را در تو ايجاد مي کند. در معاشرت با خدا، زيبا و کامل و خردمند و صبور و حاکم مي شوي. فقط با خود او نشست و برخاست و مراوده کن. بنشين و به حرف هاي لذت دهنده و قدرت بخش او گوش کن. اگر گوش کني، او ساعت ها با تو سخن مي گويد. هر بار که به سخنان او گوش مي کني، قدرتي افسانه اي و عزّت و خرسندي و حاکميت بر کائنات را در درونت احساس مي کني. هر بار که از سخن گفتن با او باز مي گردي، تبديل به انسان ديگري شده اي. انساني قدرتمند و بخشنده و بزرگوار، انساني سرشار از يقين و ايمان و سرشار از آرامش و رهايي آسماني و با لبخند زيباي ملکوتي. هر بار که از آغوش او برمي گردي، آنقدر زيبا شده اي که زيبايي هاي همه عالم در برابر زيبايي تو سجده مي کند. آن قدر ثروتمند شده اي که ثروت آسمان ها و زمين در برابر ثروت درون تو سجده مي کنند. آن قدر ثروتمند شده اي که ميتواني با يک اشاره، تمام انسان هاي روي زمين را تولدي دوباره ببخشي. خداوند نهايت لذت پرستي و سرور و شادماني است. تو هم وقتي حقيقتاً با خدا هستي، به حالت خلسه اي بسيار لذّت بخش و شادماني غيرقابل وصف مي رسي. منبع حسن و جمال و زيبايي تو از خدا نشات مي گيرد.کانون حيات و هستي و سرزندگي از خداي درونت است.درياي عشق و مهر و الهام، و سرچشمه خوبي و نيکي و لطف ،همه فقط از خداي درونت است. پس روي به سوي او آور و در زير سايه او زندگي کن. در کنار او آزاد و قدرتمند و آرام هستي. دست قدرتمند خدا در ميان دو دستت است. دو دستت را روي هم بگذار و به هم فشار بده. دست فراکيهاني او، هر دستي را بخواهي، وارد زندگي ات مي کند و هر دستي را بخواهي، از زندگي ات بيرون مي برد. اين دست، قدرت آن را دارد که با اشاره ناخنش زمين را از نو، به دلخواه تو بچيند. اين دست، قدرت آن را دارد که سير تاريخ کره زمين را به دلخواه تو جهت دهد.و خداوند است که هر کاري را که بخواهي، برايت به اتمام مي رساند. همسفري خدا در زندگي، اوج تجربه لذت است.
(بي نياز)
دوست توانا و مهربان و خوش نيت من، خداي تو آنقدر عظيم است که تو کوچکترين نيازي به بنده خدا نداري. تمام انسان ها به خالق آسمان ها و زمين احتياج دارند و تو هم به جز به خدا، براي درنور ديدن کوه هاي عظيم خوشبختي، براي فتح قله هاي سعادت ، براي شنا در درياي پرخروش زندگي و لذّت بردن و شادماني کردن، به هيچ چيز و هيچ کسي احتياج نداري. براي خوشحال بودن، براي خوشبخت بودن، براي شادمانه زيستن و همواره سرشار از آرامش و اطمينان بودت، خدا کافي ست. خداوند تو را براي همه خوشي ها و توفيقات و ثروت هاي عظيم، کفايت مي کند. وقتي نيروي خداي تو،از نيروي تمام رهبراني که تاکنون زيسته اند، از نيروي ثروتمندترين انسان هايي که تاکنون زيسته اند و از نيروي قدرتمندترين انسان هايي که تاکنون زيسته اند، بسيار عظيم تر است، تو چه نيازي به کسي داري؟ نيروي خدا که همواره موافق تو و در جهت پشتيباني توست، همواره در درونت است. هر چه بيشتر به قوانين روح عمل کني، اين نيروي افسانه اي روحت عظيم تر مي شود.
تو از تمامي انسان هاي روي زمين، از تمامي نزديکانت، از تمامي خويشاوندانت، از تمامي سياستمداران جهان، از تمامي کساني که به تو خدمتي را ارائه مي دهند، و از تمامي انسان هاي قدرتمند بي نياز بي نياز هستي. وجود آن ها، هديه خدا به توست. پس با خضوع کامل از خداي قادرت به خاطر هداياي بي شمارش تشکر کن و به انسان هايي که در سر راهت قرار مي گيرند، محبت و کمک و خدمت کن. اين فقط خداي قادر و فرمانرواي کائنات است که آن ها را براي تو فرستاده و هم چنين تمامي نعمات زندگي ات، فقط فقط از سوي اوست. تو حتي به فرشتگان هم نيازي نداري. آن ها همواره به خواست خداي يکتا و به اطاعت از نيروي درون تو، موّظف به کمک و ياري تو هستند.
بزرگترين گنج دنيا، بي نيازي و روي آوردن به سمت خداست . اولين قدم براي گشودن در رحمت و ثروت پايدار و ابدي، بي نيازي است. تو آن قدر در کنار خدا قدرتمندي، که به هيچ مدرکي، به هيچ نتيجه خاصي يا به حتي پول احتياج نداري. وقتي با خدا هستي.، قدرت بي کرانه ي او در اختيار توست. تو از هر چيزي بي نيازي و آزادي. تو در کنار خدا آنقدر قدرتمندي که فقط به چيزي بگويي موجود شو، آن موجود خواهد شد. تو در کنار خدا، از تمامي دنيا بسيار بزرگتري. هنگامي که احساس کني تمامي جهان و تمامي کهکشان ها و هر آنچه در آن هست، چقدر در برابر خداي درون کوچک و خرد است، به خواست خدا تمامي عالم، زانو زنان به خدمت تو درمي آيد و در زير پاهاي تو قرار مي گيرد.
زندگي در کنار خدا در هر ثانيه در حال تغيير و نو شدن است. زندگي در کنار خدا، هر ثانيه سبزتر و زيباتر و جديدتر و تازه تر مي شود. هنگامي که دست در دست خدا زندگي مي کني، هر لحظه دوباره متولد مي شوي. شادماني و عظمت رابطه ات با خدايت را احساس کن. اين، زيبايي زيستن در کنار خداست. خدا سراسر، رقص و و خنده و تفريح است، خدا سراسر آواز و شوخي و شادي است. آواز خدا در درون تو با شور و وجدي عارفانه و رقصي عاشقانه، با موسيقي طراوت و تازگي، و با نيايشي مقدس و پاک غوغا افکنده است.

عشق و بخشش خدا به تو، در تمام لحظات و ساعات زندگي ات جاري است. عشق و مهرباني خداوند بزرگ به تو، در تمام کارهايت و در تمام اتفاقات زندگي ات روان و پايدار است. عشق خدا به تو، در همه موفقيت ها و دستاوردهايت، واضح و آشکار است. همه عالم و آدم عشق عميق و ژرف خدا به توست. اين عشق خدا به توست که به شکل عالم و آفريدگان مي بيني. خدا تو را خلق کرد و تمام عالم هستي را در وجود بي کران تو غرق کرد. عزت و کرامت و افتخار تو نزد خدا تا ابد محفوظ است.
خدا از درون وجود تو، در آيينه هاي پاک وشفاف درونت، غرق نگاه به وجود زيباي خود و لذتي عميق از مشاهده خود است. چهره مهربان و رحيم خدا هر بار که در آيينه به خودت نگاه مي کني، در صورت خودت حاضر است. خدا در درون وجودت، با خودش عشق بازي مي کند. او ، در تو، خود را ستايش مي کند. او در آيينه تو نگاه مي کند و مست وجود بي کران و عظيم و بي بديل خود است. ما اقيانوس بي کران خداوند را مي ستاييم، يعني خدا در ما خود را مي ستايد. خدا اکنون در تو و از درون تو، به عشق ورزي، به شفادهي، به معجزه گري، به قدرت بخشيدن به انسان ها و به سعادتمند کردن انسان ها مشغول است.از درون تو، سلامت، ثروت، سعادت، خنده، خوشبختي خدا و صلح و صفاي بي کران خدا در دنيا راه مي افتد. همه شفا، قدرت، شادکامي و خير وروزي خدا در باطن توست. خدا از درون تو، هم اکنون اراده کرده که به تو هديه سعادت، سلامت و ثروت دنيا را ببخشد و تو را غرقه در تفاهم الهي و آرامش و سکون و هماهنگي کند.خدا اراده کرده راز را بر تو فاش کند.
پروردگار بدون دليل و علت و به هر بهانه يي، عاشقانه و با محبتي عظيم، نعمت و ثروت و روزي اش را بي قيد و شرط بر سر انسان ها مي بارد. فقط چون عاشقي واقعي و بي چشمداشت است. باران لطف و عشق و محبت و دوستي خدا از ازل به رويت باريدن گرفته و تا ابد خواهد باريد. خدا نزديک ترين دوست مهربان و عزيزترين همدم و ياور حقيقي و همدل توست. او با تمام وجودش مي خواهد که تو تمام چيزهايي را که مي خواهي، در اختيار داشته باشي و هر روز ثروتمند تر و توانگر تر شوي، و تفريح ، بازيگوشي ، خنده و شادماني، کار ثانيه به ثانيه تو باشد. خدا از تو توقع شادکام بودن، خوشبخت بودن، پيروز بودن و هميشه خوشحال و خنده رو بودنت را دارد. او تو را در برابر شادماني ها و نيکويي ها و خوشبختي ها و ثروت ها وسلامتي ها و برکات و بهروزي ها و شادکامي ها کاملاً بي دفاع کرده و با باران عشق الهي و نيروها و قدرتهاي عجيب و سحر آميز خيس خيست مي کند.اين توئي که هر ثانيه انتخاب مي کني اين همه لطف و مهرباني را بپذيري يا نپذيري.اين توئي که هر ثانيه تصميم مي گيري مانند روح عظيمت زندگي کني يا نکني.تمامي راز در اين است:آيا مي خواهي قوانين روحت را رعايت کني و به معجزه الله متصل شوي؟
همان خدايي که تو را بر تمام عالم برتري داده تمام عالم و آدم را بخشيده است و به عالم عشق
مي ورزد. او مهربان ترين مهربانان و بخشنده ترين عفو کنندگان و عاشق ترين دوستدار تمامي مردم دنياست. يوسف با عشق ورزي به حاکميت مصر رسيد. محمد با عشق ورزي به حاکميت دنياي اسلام رسيد و تو هم به کل عالم عشق بورز تا خدا تو را به حاکميت دنيا برساند. خدا بسيار بسيار عاشق تر از آني است که فکر مي کني. او بسيار بخشنده تر از آني است که خيال مي کني. او بسيار بسيار مهربان تر از آن است که تصورش را مي کني. او تمام مهرباني ها و عشق عالم را يکجا بر سر تمام آفريده هايش مي بارد .خدا در برابر اشتباهات انسان ها، فقط عشق مي ورزد و آن ها را دوباره و دوباره راهنمايي مي کند. و آن قدر به عشق ورزيدن و راهنمايي ادامه مي دهد تا به راه درست و الهي مبدا وجودشان هدايت شوند. او در تمام لحظات در حال راهنمايي تمام بنده هايش به راه نعمت و برکت است و با شادي بندگانش مسرور و شادمان مي شود. او با مهرباني و عشقش در درون توست و از درون تو، اين همه مهرباني و عطوفت و لطف بي کران خدايي اش را به بنده هايش ارزاني مي کند. خدا در هر لحظه و هر ثانيه به بخشش آدميان مشغول است. خدا حتي هنگامي که به سوي او برگردي، اشتباهات تو را به سکوي پرتاب به اوج موفقيت ها تبديل مي کند. بخشش خدا را که در درون تو اتفاق مي افتد، و از اعماق وجودت از عشق لبريزت مي کند احساس کن و لذت ببر. لطف خدا همراه تمامي گيتي است. لطف خدا از درون تو، گونه هاي گيتي را نوازش مي کند. ثانيه به ثانيه، اميد پيروزي و رستگاري و فرج و گشايش و معجزه است. چون او ثانيه به ثانيه هست.. همه جا...
و تو ثانيه به ثانيه اين فرصت را داري که او را انتخاب کني...

خدا دستش را پشت کتف تو قرار داده و بازويت را با گرمي و عشق مي فشارد و تو را راه مي برد. اين نيروي بي کران که در درونت احساس مي کني، از دست اوست که در تماس ابدي با تو به تو منتقل مي شود.
ناز خدا را بکش. او در تمام حالات در حال عشق ورزي با تو است. تو هم در تمام حالات با او عشق ورزي کن و ستايشش کن. مدحش کن. تشکر کن. عشقت را به سمت او جاري کن. ببوسش. سجده کن و در برابر عظمتش که آن را به تو بخشيده، زانو بزن و تسليم باش. به خاطر خطاهايت معذرت بخواه و در آغوشش بگير . با او حرف بزن. حرفهايش را که از درونت مي شنوي، با جان و دل بپذير و اطلاعت کن. در نهايت رهايي و تسليم از او فرمان برداري کن. چه لذت عميقي دارد. همواره بدان خدا مثل کوه پشتت ايستاده، و همواره نيازهايت را با اشاره اي بر طرف مي گرداند.
زمين جايگاه پر نعمت خداست که مي چرخد و مي گردد...به دستور خدا فقط .... براي تو.
زندگي در کنار الله خيلي خيلي آسان است. او از رگ گردن به تو نزديک تر است. او در درون وجودت است. او در قلب توست. نفس هاي خداست که در ريه هاي تو جريان دارد. خدا در تک تک ثانيه ها، در هر قدمت در کنار تو حضور دارد. او در زميني که پايت را بر رويش مي گذاري، در درختي که از کنارش مي گذري، در ميان شاخه هاي درختان حضو دارد. خدا را در ابرها و در مه پيرامونت و در باد و در رنگين کمان ببين. خدا در ميان چمن و بوته هاي کنار توست. او هر جا که قدم مي گذاري، در پشت شانه هاي توست. در هر جا که هستي، دستش ميان موهاي توست و نوازشت مي کند. او در حال سخن گفتن با تو است. او در رگ هاي تو جاري است. هميشه پشتت به حمايت و قدرت او گرم است.او قدرت هايش را به تو داده است. صداي پايش را در هر بار تپش قلب پاکت مي شنوي؟ صداي آواز زيبايش را در هر بار نفس کشيدنت مي شنوي؟ انرژي او را در حرکت دست و پايت حس مي کني؟ صداي تو، صداي پروردگار است. زبان تو، زبان خداست. با او حرف بزن. همين حالا سرت را بر روي دستانش بگذار و آرام و آسوده در عظمت و بزرگي اش غرق شو. با صداي بلند نيايش کن.او به داشتن تو افتخار مي کند. او از هر لحظه ديدن تو غرق لذّت و سرور مي شود. او همين جاست. او با چشمان دخترکي کم سن که سر چهارراه گل مي فروشد، به تو نگاه مي کند. به او نگاه کن. او بارها از ميان چشمان پيرمردي نابينا تو را نظاره کرده است. او بارها با چشمان تو به عزيزان خود نگاه کرده است. او بارها با دستان تو به عزيزان خود کمک کرده است. او بارها با لبان تو خنديده و شادماني را به عزيزانش هديه داده است. دست پر قدرت و سحرآميز او را بگير. او تو را به جايي خواهد برد که لياقتت است. دنيا با تمام بزرگي اش براي انساني الهي با اين جلال و شکوه و عظمت کوچک است. تو لياقتت خيلي بيشتر از اين دنياست. تو لياقتت فقط خداي عظيم است. خود خدا. زندگي تو الهام ديگران است .تو خودت آرزوي تمام آرمان هاي الهي و هدف همه انگيزه ها هستي.


صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu