Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

احاديث مديريت

مديريت


اصول مديريت با توجه به آيات و روايات


اصل تقوا
بر طبق اين اصل مدير بايد بيش از هر چيز تقواي الهي را پيشه کند. همانگونه که امير المومنين علي (ع) هنگاميکه جناب مالک اشتر را


براي فرمانروايي مصر و اطراف ان سرزمين برگزيد در نامه اي براي او نوشت، اولين نکته اي که به او سفارش کرد و فرمان داد تقواي الهي بود.

مدير بايد آنچنان متقي و پرهيزکار باشد که در ميان متقين بعنوان مسئول برگزيده شود.

اصل وحدت جهت
بر طبق اين اصل فعاليتهايي که هدف و مقصود واحدي را دنبال مي کند بايد در يک طرح و زير نظر يک رئيس قرار گيرد

اصل وحدت دستور
به موجب اين اصل هر کارمند تنها بايد از يک رئيس دستور بگيرد و به او گزارش دهد.

اصل توکل
بر طبق اين اصل مدير بايد از رعايت چهارچوب اصول کلي، به نتيجه قطعي آن در محدوده اختياراتش يقين داشته باشد و در برخورد با عوامل خارج


از اختياراتش، به خداوند متکي باش.

اصل محبت به همه انسانها
اين اصل بر لزوم دوستي و محبت و رعايت حال مردم اعم از کارکنان و کساني که بصورت ارباب رجوع به سازمانها مراجعه مي کنند، تأکيد


دارد. محبت و تعلق خاطر به يکديگر باعث استحکام روابط انساني در سازمان ميشود و سازمان را از وحدت برخوردار ميسازد.

اصل حسن ظن
طبق اين اصل، همواره بايد بنا را بر خوش بيني و حسن ظن و اعتماد متقابل گذاشت، و آثار و عوامل هر گونه بي اعتمادي و شبهه اي را از

ميان برد. اين وظيفه در حيطه روابط انساني شامل کليه افراد مي گردد.

اصل انعطاف
اين اصل ناظر بر مجموعه اي از رفتار، کردار و گفتار عادلانه است که بکارگيري آن موجب افزايش روحيه وفاداري و تعهد کارکنان نسبت به


سازمان و اهداف آن ميشود.

اصل توانايي در کنترل نفس
لازم است بر کساني که ميخواهند گروه و سازماني را اداره کنند قبل از هر چيز بر هواي نفس خويش مديريت کنند چرا که اگر کسي نتواند


بر نفس خويش حکومت کند چگونه مي تواند عده اي را رهبري کند؟!

اصل قدرداني و قدرشناسي
اعمال اين اصل موجب مي شود که افراد با انگيزه بيشتري کارشان را به انجام برسانند. قدرداني از افراد عامل مرثري در جهت رفع دلسرديها و


بي رغبت شدن نسبت به امور است.اصل کاربرد ضابطه و دوري از رابطه اين اصل مترادف با اصل انصاف است و بر رعايت ضوابط به جاي روابط در

امور سازمان تأکيد دارد.

اصل مشورت
مدير براي رشد افراد خود و استفاده از تجربيات و تحقيقهاي آنان نياز به مشورت دارد. يک مدير متخصص هر چند در زمينه کاريش پر تجربه و کاردان باشد اما در بعضي مواقع ممکن است ابعادي از مساله که در تصميم گيري مدير نيازمند است از مشاوريني که صاحب صلاحيتند استفاده نمايد.

اصل امر به معروف و نهي از منکر
اعمال اين اصل موجب يکپارچه شدناعضاي سازمان براي فراهم آمدن زمينه مناسبي جهت انجام دادن خدمات شايسته مي شود. اين اصل


باعث استحکام روابط انساني مطلوب خواهد شد. رعايت نکردن اين اصل موجب مي شود ضد ارزشها در محيط کاري امکان بروز و توسعه

يابند و در چنين محيط آلوده اي بستر مناسب براي کارهاي ناشايسته فراهم آيد.

اصل رازداري
مدير بمنظور انتخاب اصلح از ميان کارکنان نياز به جمع آوري اطلاعات از شايستگي، توانايي، هوش، تجارب و سوابق خوب و بد افراد دارد.


پراکندگي اين اطلاعات در سازمان ممکن است آثار رواني و عکس العملهاي نامطلوبي را فراهم سازد، اينجاست که راز دار بودن مدير اهميت

بسيار زيادي دارد.

اصل احسان، حقوق و پاداش عادلانه
بايد ترتيب و طريق پرداخت حقوق کارکنان به نحوي باشد که موجبات حداکثر رضايت کارمندان و افزايش وفاداري و رعايت نظم و مقررات را


فراهم آورد.

اصل تناسب شغل با فرد
رعايت اين اصل موجب مي شود شخص از شغل خود احساس رضايت نمايد و کارايي سازمان افزايش يابد.

اصل ارزشيابي و نظارت
کشف تفاوت عملکرد موجود با وضعيت مطلوب، بايد براي بهبود روشهاي مديريت مورد استفاده قرار گيرد. نظارت بر اجراي امور بايد به صورتي


باشد که بمحض بروز انحراف در کار شناخته و اصلاح گردد.

اصل مؤانست و توجه به افراد
تأثير روابط نزديک مديران و توجه انان به کارکنان يک امر شناخته شده اي است که دانشمندان و صاحبنظران مديريت به تأثيراهميت ان بر


تقويت روحيه و علاقه به کار و افزايش کميت و کيفيت توليد پي برده اند، اما روابط انساني ميان دو جانبه مدير و افراد، کمتر مورد توجه اين

دانشمندان بوده است

اصل تفويض اختيار
مديران جهت افزايش اثربخشي خود در محيط کاري و براي اينکه بتوانند به وظايف اصلي خود بپردازد قسمتي از اختيارات خود را به کارمندان


تفويض مي کنند. بکار گيري اين اصل مستلزم اين است که مسئوليت و اختيار متناسب با آن به پائين ترين سطح ممکن در داخل

تشکيلات تفويض شود. تفويض اختيار به بهبود امور مي انجامد و موجبات رشد و تعالي انسان را فراهم مي سازد.صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu